2015. November 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről.
2.a - A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.b - Beszámoló a 2015. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
3. - A közművelődésről szóló 23/11. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
4. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkájáról.
5. - Fenntartói megállapodás a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházzal.
6. - Kőszeg Város és Térsége Társulás társulási megállapodásának módosítása.
7. - Kőszeg város településrendezési eszközeinek II. számú módosítása.
8. - Az új köztemető áttervezése.
9. - A Kőszegi Sport Egyesülettel és a Kőszegi Futball Clubbal kötendő feladatátvállalási valamint ingatlanhasználati megállapodások.
10. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
11. - A Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött szerződés módosítása.
12. - A Pogányi út folytatása megvalósításának tanulmányterve.
13. - Vagyonügy: A 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2015. november 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: a villamos energia közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
7. napirendi pont:
Kőszeg város településrendezési eszközeinek II. számú módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a város teljes közigazgatási területére érvényes új településrendezési eszközöket és ezen dokumentumok I. számú módosítását.

A várható fejlesztések és az ezekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek és a kormányzati támogatások lehetővé teszik több, kiemelt program megvalósítását. A beruházások megvalósításának érdekében az első lépés, hogy a település- városfejlesztés során meghatározott területeket olyan pozícióba hozzunk, hogy azok megfeleljenek a várható fejlesztési elképzeléseknek.

A fejlesztési célok megvalósításának érdekében tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 32.§ (1) bekezdés b) pontjában és ugyanezen paragrafus (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 41. § és a 43. § (1) bekezdés b) pontja és ugyanezen paragrafus (2), (3) és (4) pontja szerint eljárva a településrendezési eszközök módosítást, a Polgármester Úr megbízásából, egyszerűsített eljárás során kezdeményezem.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egyszerűsített eljárás megkezdése előtt a településrendezési eszközökben történt II. számú módosítás véleményezési dokumentációját döntéshozatal céljából, a Képviselő-testület elé fogom terjeszteni és ezt követően kerül sor a fent említett egyeztetési eljárás megkezdésére.

A tervezett módosításokkal kapcsolatos jelentősebb területeket az előterjesztéshez, mellékletként csatolom. A tervezett II. számú módosítás során nem csak az önkormányzati szándékok kerülnek rögzítésre, hanem a lakossági igények és pontosítások is.

A tervezett jelentősebb módosításokat előzetesen egyeztettem a Vas Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészével, mint a településrendezési eszközök módosítását szakmailag jóváhagyó államigazgatási szervvel. Erre az egyeztetésre a Kormányrendelet 32.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás szerint került sor. Az egyeztetés során megállapításra kerül, hogy a tervezett módosítások eljárási rendje a Kormányrendelet 32.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott egyszerűsített eljárás.

Az előterjesztést a városfejlesztési bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az előterjesztését megtárgyalni, az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. november 20.Szima Andrea s.k.
Kőszeg Város Főépítésze


(A térképvázlatokat lsd. a letölthető formátumban.)
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök egyszerűsített eljárás során történő II. számú módosításával kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Huber László polgármester
Szima Andrea főépítész

Határidő: folyamatos