2015. November 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről.
2.a - A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.b - Beszámoló a 2015. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
3. - A közművelődésről szóló 23/11. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
4. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkájáról.
5. - Fenntartói megállapodás a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházzal.
6. - Kőszeg Város és Térsége Társulás társulási megállapodásának módosítása.
7. - Kőszeg város településrendezési eszközeinek II. számú módosítása.
8. - Az új köztemető áttervezése.
9. - A Kőszegi Sport Egyesülettel és a Kőszegi Futball Clubbal kötendő feladatátvállalási valamint ingatlanhasználati megállapodások.
10. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
11. - A Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött szerződés módosítása.
12. - A Pogányi út folytatása megvalósításának tanulmányterve.
13. - Vagyonügy: A 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2015. november 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: a villamos energia közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
11. napirendi pont:
A Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött szerződés módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata 2014. június 20-án használati és ráépítési megállapodást kötött a Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal, amely tartalma szerint az alapítvány, mint használó az önkormányzati tulajdonú Kőszeg, 2975/107 hrsz-ú ingatlanon jégkorong- és görhoki pályát valósít meg és üzemeltet.
2015 júniusában az alapítvány elnöke Soós Attila kezdeményezte a korábban elfogadott 2015. június 30-i határidő módosítását 2015. december 15. napjáig, amelyet a képviselő-testület jóváhagyott.

Az alapítvány elnöke a napokban ismételten megkereste az önkormányzatot megvalósítási/használatba vételi időpont módosítási kérelemével. Indoklása szerint az engedélyes tervek elbírálása elhúzódott, a kiviteli tervek várhatóan november közepére készülnek el, ennek hiányában a tereprendezési munkálatok elvégzésén kívül mást nem tudtak megkezdeni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja azzal a módosítással, hogy a befejezési határidő március 31. legyen.

Kőszeg, 2015. november 20.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata és a Vasi Jégkorongért Alapítvány között létrejött használati és ráépítési megállapodás 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„4. A használó kötelezettséget vállal hogy legkésőbb 2016. február 28. napjáig jogerős használatbavételi és működési engedélyt kap a tervezett beruházásra és ezen időpontig megkezdi annak üzemeltetését. A használó vállalja, hogy jelen szerződésben foglalt 20 éves használati jogosultság időtartama alatt a létesítmény üzemeltetését folyamatosan, napi nyitvatartással biztosítja.”

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által elkészítendő szerződés-módosítás aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerű

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)