2015. November 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről.
2.a - A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.b - Beszámoló a 2015. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
3. - A közművelődésről szóló 23/11. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
4. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkájáról.
5. - Fenntartói megállapodás a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházzal.
6. - Kőszeg Város és Térsége Társulás társulási megállapodásának módosítása.
7. - Kőszeg város településrendezési eszközeinek II. számú módosítása.
8. - Az új köztemető áttervezése.
9. - A Kőszegi Sport Egyesülettel és a Kőszegi Futball Clubbal kötendő feladatátvállalási valamint ingatlanhasználati megállapodások.
10. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
11. - A Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött szerződés módosítása.
12. - A Pogányi út folytatása megvalósításának tanulmányterve.
13. - Vagyonügy: A 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2015. november 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: a villamos energia közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
3. napirendi pont:
A közművelődésről szóló 23/11. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2015. május 28-i ülésen felülvizsgálta Kőszeg Város Közművelődési Koncepcióját, melynek kapcsán az alábbi képviselő-testületi határozat született:
„Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felülvizsgálatot követően, az 1. sz. melléklet szerint elfogadja a 2015-2020-ig tartó időszakra vonatkozóan Kőszeg Város Közművelődési Koncepcióját, egyben elrendeli a 23/2011.(XI.28.) számú közművelődésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatának elvégzését 2015. december 1-ig.”

E határozat és az eltelt időszakban történt kisebb változások miatt szükséges tehát a közművelődésről szóló 23/2011. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának elvégzése is.

Első és legfontosabb változás, amit a koncepción is szükséges volt átvezetni, az a múzeumok önkormányzati fenntartásba kerülése, hisz ezen intézmények is részt vesznek a közművelődési feladatellátásban a könyvtárakhoz hasonlóan. Ezen kívül csak a megváltozott jogszabályok, a névváltozások és az esetleges megszűnések miatti javításokat javasoljuk átvezetni.

A rendelet egyebekben változatlanul megfelel az elvárásoknak, illetve megfelelően biztosítja az ágazati szabályozást, ezért a fentieken kívül nem javaslunk több változtatást.

Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi és a humánerőforrás bizottság, mindkét bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. november 20.


A jegyző nevében és megbízásából:

Mezei Virág
osztályvezető
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A közművelődésről szóló 23/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)


A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. gazdasági hatásai:
A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása nincs, mert a változtatások törvényi kötelezettségből adódnak, és
fedezetük biztosított.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
A hatályos rendelet módosítása szükséges, mert a képviselő-testület új közművelődési koncepciót fogadott el 2015-től 2020-ig, s a két dokumentum egymásra épül.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása esetén nem valósul meg az ágazat szabályozásának egysége.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest, csak a törvényi kötelezettségből adódó feladatbővülést
követi.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2015. (XI...) önkormányzati rendelete
a közművelődésről szóló
23/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 23/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Kőszeg város történelmi múltja, földrajzi elhelyezkedése, természeti és épített környezeti adottságai, évszázados kultúrtörténeti tradíciói és a jelenkor kihívásai, kötelezettségként vetik fel a kulturális örökséghez tartozó javak, értékek védelmét, megőrzését, fenntartását és széleskörű hozzáférhetőségét. Ezek figyelembe vételével határozzuk meg a közművelődés helyi céljait:
a) Az 1997. évi CXL. törvény 76.§ (2) bekezdésében foglalt közművelődési tevékenységek támogatása.
b) A kulturális örökséghez tartozó javak megismerésére, feltárására, megóvására és közkinccsé tételére vonatkozó állampolgári jogok érvényesítéséhez, a művelődési igények kielégítéséhez, szervezési, tartalmi segítség nyújtása, melyhez a szükséges helyzetelemzést, és fő irányokat Kőszeg Város Közművelődési Koncepciója tartalmazza.
c) A közösségi művelődéshez szükséges megfelelő környezet, közösségi színtér és infrastruktúra biztosítása.
d) Helyi alapítványok, egyesületek, társadalmi és civil szervezetek kulturális tevékenységének támogatása.
e) A város, a kistérség természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele (fesztiválok, bemutatók, konferenciák, kiállítások, kulturális turizmus szervezése).
f) A városhoz és környékéhez kapcsolódó hagyományok ápolása, helytörténeti kutatások támogatása, népművészeti, hagyományőrző közösségek működtetése.
g) Az etnikai, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása, a nemzetiségek hagyományainak ápolása, fejlesztése.
h) Az élet minőségének, az ünnep örömének gazdagítása, amatőr művészeti csoportok, műhelyek, civil szervezetek bevonásával.”

2. §

Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat közművelődési, nyilvános könyvtári és a kulturális javak védelmével kapcsolatos feladatait a közművelődési törvény alapján, a Kőszeg Város Közművelődési Koncepciójában megfogalmazott célok szerint látja el.”

3. §

Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében közművelődési, közgyűjteményi és muzeális intézményeket működtet:
a) Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház,
b) Chernel Kálmán Városi Könyvtár,
c) Kőszegi Városi Múzeum.
Az intézmények feladataikat az alapító okiratban foglaltak szerint látják el.”

4. §

Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat külön költségvetési forrást biztosít a mindenkori költségvetés keretein és lehetőségein belül
a) a 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti rendezvények megszervezéséhez,
b) a civil szervezetek, egyesületek támogatásához,
c) a nemzetiségi önkormányzatok – roma, horvát, német – támogatásához.”

5. §

Az R. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § Az önkormányzat közművelődési feladatainak megvalósításában együttműködnek:
1. a köznevelési intézmények,
2. az egyházak,
3. a költségvetési támogatásban részesülő művészeti csoportok, egyesületek, (5. § (2) bekezdés b) pontja)
4. Kőszegi Művészeti Egyesület,
5. Kőszegi Baráti Kör,
6. Kőszegi Ostromnapok Egyesület,
7. Kőszegi Borok Háza,
8. Chernel-Kert Arborétum és Múzeum,
9. Irottkő Natúrparkért Egyesület,
10. Kőszegi Polgári Kaszinó,
11. Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága,
12. Berzsenyi Dániel Könyvtár,
13. nemzetiségi önkormányzatok (roma, horvát, német)
14. testvér települések,
15. magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek,
16. mindazok, akik e rendeletben foglaltakkal azonosulnak.”

6. §

Az R. 6. § (4) bekezdésében az „Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában” szövegrész helyébe az „A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban” szöveg lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2015. november 26.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző