2015. November 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről.
2.a - A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.b - Beszámoló a 2015. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
3. - A közművelődésről szóló 23/11. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
4. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkájáról.
5. - Fenntartói megállapodás a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházzal.
6. - Kőszeg Város és Térsége Társulás társulási megállapodásának módosítása.
7. - Kőszeg város településrendezési eszközeinek II. számú módosítása.
8. - Az új köztemető áttervezése.
9. - A Kőszegi Sport Egyesülettel és a Kőszegi Futball Clubbal kötendő feladatátvállalási valamint ingatlanhasználati megállapodások.
10. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
11. - A Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött szerződés módosítása.
12. - A Pogányi út folytatása megvalósításának tanulmányterve.
13. - Vagyonügy: A 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2015. november 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: a villamos energia közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
14. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.

(A képviselő-testület 2015. november 26-i ülésére.)Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A 189/2015. (IX. 24.) határozatában a képviselő-testület a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a hulladékgazdálkodásnál keletkezett veszteség ellensúlyozására, illetve a folyószámla-hitel visszafizetéséhez 25 000 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott.
A határozatra jelenti Bognár-Varga Szilvia pénzügyi osztályvezető, hogy a kft.-vel kötött támogatási szerződés alapján az összeg átutalása határidőben megtörtént.
A támogatási szerződés a képviselő-testület döntésének megfelelő feltételeket tartalmazza.

A 190/2015. (IX. 24.) határozatában a képviselő-testület kezdeményezte a kőszegi, 6901/3 hrsz-ú a) rét b) kivett udvar és két gazdasági épület megnevezésű földrészlet belterületbe vonását valamint megtette az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatokat.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy az ingatlantulajdonost értesítették a döntésről, aki elkészítteti a szükséges földhivatali munkarészt. Ezt követően kerül a kérelem benyújtásra.

A 191/2015. (IX. 24.) határozatában a képviselő-testület jóváhagyta a Kőszeg, Kálvária u. 16. tetőtér 8. sz. alatti 42 m2 nagyságú lakás liciteljárással való értékesítését az értékbecslésben szereplő 4.620.000,-Ft induló vételáron.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy több alkalommal került liciteljárás meghirdetésre, minden alkalommal eredménytelenül.


Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság novemberi havi ülésén elrendelte az önkormányzat és a Kőszeg, Fő tér 12. sz. társasház között 2012. augusztus 27-én létrejött, városrehabilitációs kölcsön nyújtásáról és jelzálogjog alapításáról szóló szerződés felmondását és a folyósított 800.000,- Ft kölcsön késedelmi kamattal növelt összegének visszafizetését.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság novemberi ülésén kijelölte az Árpád tér 25. fsz. alatti üres lakás új bérlőjét.

Az SZMSZ 4. melléklet 3.2. pontja alapján bizottság átruházott hatáskörébe tartozik a Kőszeg és Vidéke című önkormányzati tulajdonú időszaki lap pártatlanságának, szerződésszerű működése felügyelete stb. A bizottság kérésére a novemberi ülésre Tóth Árpád Ferenc felelős szerkesztő írásos tájékoztatást adott a lapról (lsd. bizottsági ülés napirendjeinél). A bizottság a felelős szerkesztő tájékoztatóját elfogadta, ezen túl az alábbi határozatok születtek:

129/2015. (XI. 19.) Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsági határozat

Kőszeg Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága javasolja a Kőszeg és Vidéke felelős szerkesztőjének, hogy a város hivatalos honlapján az „Így döntöttek a képviselők” cím alatt megjelenő tájékoztató a Kőszeg és Vidékében változatlan formában jelenjen meg.

130/2015. (XI. 19.) Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsági határozat

Kőszeg Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága javasolja a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínháznak, mint a Kőszeg és Vidéke lap kiadójának, hogy alkalmazzon tiszteletdíjért lektort, aki a nyelvhelyességet is ellenőrzi.


Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető jelentése alapján:
– közösségi együttélés: 4 eljárás van folyamatban, 2 közigazgatási bírság kiszabására került sor
– behajtási/behajtási és várakozási engedély: összesen 19 db,
– közútkezelői hozzájárulás: 9 db,
– közterület-használati engedély: 8 db került kiadásra.


Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető jelentése alapján:

A polgármester nevében az osztály 2015. október 29. és november 25 között összesen 45 települési támogatást, továbbá 9 lakásfenntartási támogatást állapított meg.

Kőszeg, 2015. november 25.

Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző