2015. November 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről.
2.a - A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.b - Beszámoló a 2015. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
3. - A közművelődésről szóló 23/11. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
4. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkájáról.
5. - Fenntartói megállapodás a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházzal.
6. - Kőszeg Város és Térsége Társulás társulási megállapodásának módosítása.
7. - Kőszeg város településrendezési eszközeinek II. számú módosítása.
8. - Az új köztemető áttervezése.
9. - A Kőszegi Sport Egyesülettel és a Kőszegi Futball Clubbal kötendő feladatátvállalási valamint ingatlanhasználati megállapodások.
10. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
11. - A Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött szerződés módosítása.
12. - A Pogányi út folytatása megvalósításának tanulmányterve.
13. - Vagyonügy: A 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2015. november 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: a villamos energia közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
10. napirendi pont:
Jelentés a város környezeti állapotáról.

Jelentés a város környezeti állapotáról - 2015.




Tisztelt Képviselő-testület!


A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormány-zatok részére környezetvédelmi feladatokat is megállapít, melyeknek megoldására önkormány-zatunk is rendeleteket alkotott:

• 1/2000. (II. 1.) a közterület-használatról és a városkép védelméről
• 16/2015. (VI.26.) a fizető parkolók mű-ködésének és igénybevételének rendjéről
• 12/2014. (III. 28.) a nem közművel össze-gyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésé-ről és ártalommentes elhelyezéséről
• 38/2013. (XII. 20.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
• 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendele-te a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól
• 19/2014. (IV. 30.) a talajterhelési díjról
• 35/2005. (XI.1.) a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól
• 33/2014. (X. 3.) Kőszeg város helyi építé-si szabályzatáról és a város szabályozási tervéről
• 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendele-te a közösségi együttélés alapvető szabá-lyairól és ezek elmulasztásának jogkövet-kezményeiről

Az 1995. évi LIII tv. 46. § (1) bek e) pontja értel-mében a város környezeti állapotáról évente tájé-koztatni kell a lakosságot. Ez évi tájékoztatást ezen előterjesztéssel teszem meg.

Közös érdekünk a környezet tisztaságának megőr-zése, a talaj, a levegő, és a víz szennyezésének megakadályozása, így biztosítva az egészséges, élhetőbb környezetet.

a) Települési környezet tisztasága
A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek (a továbbiakban: Városüzemeltető Kft.) köszönhetően a közterüle-tek tiszták, azonban az utcai hulladékgyűjtők álla-pota továbbra is hagy kívánnivalót maga után. A történelmi belváros területén az utcabútorokkal harmonizáló gyűjtők kerültek beszerzésre és kihe-lyezésre, a város több pontján azonban továbbra is problémát jelent a rossz minőségű edényzet.

A volt posztógyár területe évek óta problémát okoz. Az olajjal szennyezett területre vonatkozóan a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Termé-szetvédelmi és Felügyelőség (a továbbiakban: KÖF, 2015. április 01-től Vas Megyei Kormány-hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, a továbbiakban: VMKH KTF) a beru-házó Innovációs Park Kőszeg Kft-t szennyezés-mentesítésre kötelezte, azonban még az eljárás ideje alatt, a Vas Megyei Törvényszék megállapí-totta az Innovációs Park Kőszeg Kft. fizetésképte-lenségét és 2013. január 04. napjával elrendelte felszámolását. A felszámoló Apport Kft. a 2014. év során értékesítette a telkeket a „Kőszegi Aluker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft” valamint a „Kő-szegi „Címerpajzs” Plusz Kft” (2917/27 hrsz) il-letve a „Pannon Konstruktor Kft” (2917/28 hrsz.) részére. A KÖF 2014. október 13. napján - ismé-telt - helyszíni szemlét tartott a területeken, ahol megállapítást nyert, hogy az új tulajdonosok meg-kezdték a terület rendezését. A nagy mennyiségű hulladékra tekintettel több fázisban kerül felszá-molásra a hulladék. A 2014. november 15-i, 2014. december 31-i illetve 2015. március 31-i időpont-okra vonatkozó vállalások teljesítésének ellenőr-zési eljárását a VMKH KTF tájékoztatása szerint 2015. decembert 31. napjáig folytatja le. Ez ellen-őrzés eredményéről Kőszeg Város Önkormányza-ta írásban kap tájékoztatást.

2015-ben több jelzés érkezett illegális hulladék-elhelyezésre nézve, melyek változatos képet mu-tattak.

• Szóbeli bejelentés érkezett a Postásrét utcára vonatkozóan, részben önkormányzati útra le-rakott építési törmelék ügyében. Az útról a hulladékot a Városüzemeltető Kft. elszállítot-ta, az útszakaszt járhatóvá tette.
• A Királyvölgyben korábban kihelyezett kon-téneres hulladékgyűjtés megszűnt. A kezdeti, a környéken lakók részéről megfogalmazott negatív kritikát felváltotta az eddig részükről meg nem kötött lakossági szilárdhulladék-szállítási közszolgáltatási szerződések meg-kötése, mely a korábbi, csupán kiadással járó konténeres hulladékszállítás helyett folyama-tos bevételforrást jelent a kötelező közszol-gáltatást végző, önkormányzati tulajdonú Vá-rosüzemeltető Kft. részére, míg a szolgálta-tást igénybevevő lakosok számára legálisan elérhető a hulladékszállítás.
• A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal - együttműködve a Városüzemeltető Kft-vel - a város teljes területét illetően szakaszosan le-folytatott ellenőrzést végez, a szilárdhulla-dék-szállítási közszolgáltatási szerződések meglétét illetően. A szolgáltató visszajelzése szerint napi 3-4 új szerződés megkötésére ke-rül sor.

b) Zöldterület gazdálkodás, kertészet, park-fenntartás
A munkát a Városüzemeltető Kft. végzi 1 fő ker-tészmérnök csoportvezetővel és 5 fő állandó fizi-kai dolgozóval. A közhasznú foglalkoztatott idén is nagy segítséget jelentettek. A karbantartandó te-rületek, parkok, fasorok egyre szebbek, gondozot-tabbak.
A zöldfelület gondozás és parkfenntartás turiszti-kai szempontból is rendkívül fontos. Feladatuk e tárgykörben a zöldfelületek, parkok, fasorok léte-sítése, fenntartása, kulturált, egészséges környezet kialakítása, közterek, utcák, épületek, intézmé-nyek virágosítása, növénykiültetések a lakosság bevonásával, részvételével, továbbá a település műemlékeinek, épületeinek, turisztikai és kulturá-lis tárgyi értékeinek megőrzése, megfelelő kör-nyezetben történő bemutatatása.
Közterület-felügyelőink több alkalommal hívták fel az ingatlantulajdonosok figyelmét területeik gazosságára. Munkájuk, hivatalunk és a Város-üzemeltető Kft-vel való szorosabb kapcsolattartás eredményeként esetlegesen önkormányzati tulaj-donú ingatlanjainkon felmerült problémákra is rá-irányítja figyelmünket.

Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető sza-bályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkez-ményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdése kimondja: „(1) Zöld-területre, vendégjárdára gépjárművel való ráhaj-tás, illetve a zöldterületen, vendégjárdán való vá-rakozás tilos. Zöldterületre, vendégjárdára való ráhajtásnak, megállásnak, várakozásnak minősül, ha a gépjármű legalább egy kerékkel a zöldterü-letre, vendégjárdára hajt, illetve azon megáll, vá-rakozik.”
A 2015. évben a helyi rendelet alapján a közterü-let-felügyelők 63 esetben kezdeményeztek köz-igazgatási eljárást, melyből jelentésünk elkészíté-séig 61 esetben született közigazgatási határozat, melyből 56 jogerőre emelkedett. A fizetési határ-idő 51 esetben járt le. A többség önként és határ-időben eleget tett fizetési kötelezettségének. Egy fő határidőn túl de önként teljesített, egy fő esté-ben fizetési felhívást küldtünk. Két fő esetében a korábban megküldött fizetési felszólító sem járt eredménnyel, ezért esetükben a kiszabott 10.000,- Ft/fő közigazgatási bírság közadók módjára törté-nő behajtása érdekében jártunk el.
A 61 közigazgatási határozatból 58 esetben 10.000,- Ft, három esetben ennél alacsonyabb ösz-szegű bírság került kiszabásra. Két esetben a jog-sértő magatartást tanúsító fél szociális helyzetét, egy esetben önkéntes közérdekű tevékenységét méltányoltuk. Részletfizetési kedvezményt egy ügyfél kért és kapott.

A lefolytatott közigazgatási eljárások rávilágíta-nak a jogsértéssel leginkább terhelt, és/vagy par-kolóhely hiánnyal küzdő területekre is.

c) Csapadékvíz-elvezetés
A város csapadékvíz elvezető rendszerének egy része elavult. A felszín alattiak sok esetben több mint száz éves, falazott csatornák és betoncsator-nák. A rendszer karbantartása gépesítetten nem megoldható, így funkcióját csak részben tölti be. Intenzív esőzések esetén a csatornák telítődnek, a rendszer nem bírja elvezetni a csapadékot.
2015-ben csapadékvíz-elvezetés kiépítésére egy esetben került sor. A 100,0 % -s támogatottságú Kraft projekt keretében a Chernel utcában 449 m KG, és 216 fm dréncső került lefektetésre, mely teljes költsége bruttó 13.456.423,- Ft volt. Egyéb pályázati kiírás nem jelent meg. Az Európai Unió 2014-2020–as költségvetési időszakában megjele-nő pályázatok közül kiemelt területként kívánjuk kezelni a csapadékvíz elvezetésre vonatkozó kiírá-sokat. A város csapadékvíz-elvezető rendszere fe-lülvizsgálatának terveztetése folyamatban van.

Kőszeget a 2013-2014-es években több alkalom-mal is veszélyeztette a hírtelen lezúduló csapadék okozta árvíz, mivel a Gyöngyös patak az ország-határt átlépve kilépett medréből. A 2015. évi aszá-lyos esztendőben ilyen eseményre nem került sor. A végleges megoldás - a folyómeder vízhozamok fogadására és elvezetésére alkalmassá tétele - ér-dekében a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: NYVI) elkészíttette a szükséges tervdokumentációt, mely engedélyezési eljárását az eljáró VMKH KTF - a NYVI és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága közt fennálló véle-ménykülönbség tisztázása érdekében - 2016. már-cius 31. napjáig felfüggesztette.

d) Kommunális szennyvízkezelés, gyűjtés, el-vezetés, tisztítás
A szennyvíz tisztítása a szombathelyi szennyvíz-tisztítóban történik. A szennyvíztisztító a környe-ző települések közös beruházásában valósult meg.
A szennyvíz rákötések csapadékcsatornába törté-nő esetleges felülvizsgálata folyamatos.
A 2015. évben csatornahálózat rekonstrukcióra a Chernel utcában került sor. A korszerű hálózat 255,8 fm hosszban került kiépítésre bruttó 21,59 millió Ft költséggel, mely forrása a hálózaton képződő használati díj volt.
A háztartási szennyvíz megfelelő kezelésének el-érése érdekében Kőszeg Város Önkormányzatá-nak Képviselő-testülete megalkotta a nem közmű-vel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésé-ről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendeletét, mely 2014. április 01. napján lépett hatályba. Az új he-lyi szabályozás jelentős visszhangot váltott ki, mely ráirányította a figyelmet a csatornával el nem látott vagy csatornázott, de a hálózatra rá nem csatlakozott ingatlanokon keletkező háztartá-si szennyvíz elhelyezésére. A rendelet szabályozá-sa szerint az ingatlantulajdonos köteles szükség szerint, de minimum évi egy alkalommal elszállít-tatni az ingatlanon keletkező háztartási szennyvi-zet és igazolni, hogy a befolyt ivóvíz minimum 60 %-t a kijelölt kötelező közszolgáltatóval szállíttat-ta el.
A kijelölt kötelező közszolgáltató a Városüzemel-tető Kft., mely rendelkezik egy db MTZ gyártmá-nyú, BELORUS-820 típusú traktorral, mely von-tatmánya 1 db AGROGÉP gyártmányú, DETK-128 típusú tartály. Az alkalmazott dolgozói lét-szám 1 fő, ill. további 2 fő rendelkezik a szüksé-ges végzettséggel.

Igénybevevő háztartások száma
2014-ben 91
2015-ben (10.30-ig) 103

Szállítási alkalmak
2014-ben: 164
2015-ben (10.30-ig) 219

Szállított mennyiség összesen (m3)
2014-ben 629
2015-ben (09.30-ig) 751

A kötelezésről ill. az új eljárásról az érintettek a Vas Népéből, a Kőszeg és Vidékéből, Kőszeg Vá-ros honlapjáról, a hivatalban és a könyvtárban el-helyezett rendeletből, ill. lakossági fórumokon is tájékozódhattak. A rendeletben foglaltaknak meg-felelően a 2014. évi vízfogyasztás alapján, a nem közművel szállított háztartási szennyvíz tengelyen történő szállítása tárgyában megkezdődött az el-lenőrzés. A kb. 1100 ügyfélből kb. 800 fő érintett (vételezet ivóvizet), akik az ellenőrzés befejeztéig folyamatosan kapják a tájékoztató ill. felhívó le-veleket.
Azon ügyfelek, akik engedéllyel telepített egyedi tisztító vagy szikkasztó berendezéssel rendelkez-nek, évi egy szippantás igénybevételére kötelezet-tek.

Vélhetően a területre irányuló nagyobb figyelem eredménye, hogy Kőszeg város területén emelke-dett az egyedi szennyvíztisztító berendezések te-lepítésének engedélykérelme. Míg a 2013. év so-rán 1 db, 2014-ben 5 db létesítési engedélykére-lem érkezett, melyből 4 telepítésére került sor. A 2015. évben jelentésünk elkészítéséig 4 létesítési és 5 használatbavételi engedély iránti kérelmet nyújtottak be az ügyfelek.

Folyékonyhulladék illegális elhelyezése tárgyában két eljárás van folyamatban. Egyikben a szomszéd által tett bejelentés alapján az ügyfelet köteleztük a háztartási folyékony hulladék ideiglenes elhe-lyezésére alkalmas, legális tároló kialakítására, míg a másik esetben még nem született határozat az ügyben.

Az új szabályozás indukált több lakossági fóru-mot, melyekre a Szabóhegyen, és az Arborétum utcában ingatlannal rendelkezők kaptak meghí-vást. Mindkét esetben egyeztetés tárgya a terüle-tek szennyvízelvezetésének megoldása.
Az Európai Unió 2014-2020-as költségvetési idő-szakában megjelenő pályázatok közül kiemelt te-rületként kívánjuk kezelni a szennyvízelhelyezés-re vonatkozó kiírásokat.

e) Ivóvízellátás
A város belterületén, és az üdülőövezetekben 95%-ban megoldott az ivóvízellátás.
Kőszeg ivóvizét a szolgáltató Vasivíz Zrt. két víz-bázisról biztosítja: Kőszeg Rőti-völgyi – mely 2015-ben a vízigény több mint felét (256.407 m3) – a többi hányadot Perenye vízbázisról (209.235 m3) biztosítja.

Tárolókapacitások:
- Rőti – völgy 2 x 200 m3
- Hunyadi utca 1x 500m3 és 1x 50m3
- Erdő utca 1x400m3
- Szabóhegy 1x100m3 és 1x50m3-s me-dence.

A településen 2 db gépház üzemel: a központi te-lepen és a Rőti-völgyben. A rendszerbe 3 db nyomásfokozó került beépítésre: 1-1 a Hunyadi utcában, a Szabóhegyen és a Királyvölgyben.

Az ivóvizet öntöttvas, azbesztcement, KMPVC és KPE csövek szállítják a felhasználóhoz. Európá-ban, hazánkban és Kőszegen is az 50-es évektől a vízellátó hálózatokban egyre nagyobb mértékben használtak azbesztcement csöveket. Magyarorszá-gi vízhálózatokban jelen pillanatban is 40% körüli az említett csőtípus részesedése, jelentős részük 40 évnél öregebb, így lassan megközelítik terve-zési élettartamuk végét.

2014-ben 57, 2015-ben 38 vízmérőhely meghibá-sodás történt. A bekötések meghibásodásának száma emelkedést mutat: míg 2014-ben 24, 2015-ben 31 db javítása vált szükségessé. Közterületen, gerincvezetéken 2013-ban időarányosan 15, 2014-ben 20, 2015-ben 22 db csőtörés volt.

A Bem József utcában a fővezeték javítása is szükségessé vált.

Az ivóvízhálózat elavult szakaszai közül a Chernel utcában húzódó került korszerű vezeték-hálózattal felújításra. A lefektetett KPE cső hossza 284,6 fm, a beruházás költsége bruttó 6,35 millió Ft, mely forrását a hálózati használati díj képezte.

Az egészséges ivóvízzel való ellátás a vízgazdál-kodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 4. § (1)-(2) be-kezdése valamint a víziközmű-szolgáltatásról szó-ló 2011. évi CCIX. tv. 9. § (1) bekezdésében fog-laltak alapján továbbra is kötelező önkormányzati feladat.
Az emberi fogyasztásra szolgáló víz minőségére vonatkozóan előírásokat fogalmaz meg az EU. Kőszeg település ivóvize megfelel az Unió szigo-rított előírásainak.

f) Kommunális hulladékkezelés
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény új jogi környezetet teremtett e közszolgáltatás te-rén. Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a hatályos jogszabályoknak megfelelő 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati ren-deletét, egyben kijelölte a kötelező közszolgálta-tást nyújtó gazdasági társaságot. A kijelölt Város-üzemeltető Kft. és Kőszeg Város Önkormányzata - a testület döntése alapján - 2014. február 27. napján megkötötte a hulladékgazdálkodásról szóló közszolgáltatási szerződését, mely 2019. február 28. napjáig hatályos.
A Városüzemeltető Kft. a keletkező hulladékot a Kőszeghegyaljai hulladéklerakón helyezi el. A le-rakón inert hulladék feldolgozó, komposztáló te-lep és hulladékudvar is működik. Ez utóbbin tör-ténik a szelektíven gyűjtött hulladék utóválogatá-sa, csomagolása. Itt fogadják a lakosságnál kelet-kező veszélyes hulladékot is.

2014. évi adatok:
Ellátott lakosság szám: kb. 16000 fő
Szerződések száma 2014. december 31-én:
Kőszeg: 2300, ebből 250 vállalkozói szerződés, 150 társasházi. Falvak: 1156

Tájékoztatásul a 2013. évi adatok
Ellátott lakosság szám: kb. 16000 fő
Szerződések száma 2013. december 31-én:
Kőszeg: 2280, ebből 259 vállalkozói szerződés, 142 társasházi. Falvak: 1112

Kommunális csoport létszáma: 16 fő
1 fő csoportvezető
1 fő ügyfélszolgálati előadó, adminisztratív dolgozó
6 fő tehergépkocsi-vezető
6 fő rakodómunkás (hulladékgyűjtő gépkocsin, ill. hulladékudvarban)
1 fő telepvezető
2 fő portás hulladéklerakón
2 fő gépkezelő (+1 fő autószerelő és gépszere-lő a teljes Városüzemeltető Kft-re)

Pénzügyi adatok: (2014. év)

A hulladékgyűjtés, -kezelés 2014. évi árbevétele:
109 353 E Ft
Ebből szelektív hulladékgyűjtés árbevétele:
6 293 E Ft
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2014. évi ktg + ráf.: 137 251 E Ft

Tájékoztatásul:
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2013. évi árbevétele: 110 427 646,- Ft
Ebből szelektív hulladékgyűjtés árbevétele:
4 544 256,- Ft
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2013. évi ktg + ráf.: 116 820 557,- Ft

2012 évi adatok:
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2012. évi árbevétele:
114.281.630,- Ft
Ebből szelektív hulladékgyűjtés árbevétele:
4.544.393,- Ft
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2012. évi ktg + ráf.:
95.290.271,- Ft
hozzájárulás hulladékgazd.-i rendszerhez:
6.962.000,- Ft

Szolgáltatási díjak Kőszegen (nettó )
60 l-es edény: 171,- Ft/ürítés
110/120 l-es edény: 241,- Ft/ürítés
240 l-es edény 464,-Ft/ürítés
1100 l-es edény 2.056,- Ft/ ürítés

A 2013. július 1-jén életbelépő rezsidíj csökkentés miatt ettől az időponttól a hulladékszállítás díja nem lehet magasabb a 2012. április 14-én alkal-mazott díj 4,2 %-kal megemelt összegének 90 %-ánál. Csökkenés mértéke 23,5%.

A szolgáltató által 2013. ill. 2014. évben begyűj-tött hulladékok mennyisége fajtánként

1.1. A hulladéklerakóban lerakott hulladék mennyisége és fajtái:

EWC kódszám Megnevezés


Mennyiség (t)
2013 2014
20 03 07 Lom hulladék 461,39 461,64
20 03 01 Egyéb települési hul-ladék, ideértve a ke-vert települési hulla-dékot is 5425,75 4355,41
20 03 03 Úttisztításból szárma-zó hulladék 69,14 24,62
17 09 04 Kevert építkezési és bontási hulladékok 23,77 12,3

1.2. A hulladékudvarban begyűjtött, előkezelt és hulladékkezelőnek átadott nem veszélyes hulladékok:

EWC
kódszám Megnevezés Mennyiség (t)
2013. 2014.
15 01 02 Műanyag cso-magolási hulla-dékok 29,68 17,42
15 01 01 Papír és karton 36,35 38,72
15 01 07 Üveg 34,94 50,41
15 01 06 egyéb kevert csom. hull. 0 34,7
16 01 03 Termékként to-vább nem hasz-nálható gumi-abroncsok 13,88 10,39
02 02 02 Hulladékká vált állati szövetek 1,83 1,01

1.3. A hulladékudvarban begyűjtött és átmene-tileg tárolt veszélyes hulladékok:

EWC kódszám Megnevezés Mennyiség (kg)
2013 2014
20 01 35 Veszélyes ag-ot tartalma-zó, kiselejtezett elektromos és elektronikus ber. 0 1585
20 01 27 Vesz. ag-ot tartalmazó fes-tékek, tinták, ragasztók 615 980
20 01 19 növényvédő szerek és cso-magolásaik 0 30
20 01 33 Elemek és akkumulátorok 70 0
20 01 26 Olaj és zsír, amely kül. 20 01 25-től 270 0

1.4. Beszállított és komposztált hulladék meny-nyisége:
EWC kódszám Megnevezés Mennyiség (t)
2013 2014
20 02 01 Biológiailag lebomló hulladékok 97,54 288,02
02 01 03 Hulladékká vált növényi szövetek 88,41 50,23
A komposzt a városi parkfenntartásban kerül fel-használásra.

1.5. Begyűjtött inert hulladékok:
EWC kódszám Megnevezés Mennyiség (t)
2013 2014
17 01 01 Beton 266,39 419,07
17 01 02 Téglák 377,5 724,68
17 01 03 Cserép és kerámiák 75,24 223,57
17 03 02 Bitumen keverékek 15,21 0,82
17 05 04 Föld és kövek 122,5 574,14
20 02 02 Talaj és kövek 886,59 1555,25

Hivatalunknál 2015-ben négy esetben folyt illegá-lis hulladék ügyében eljárás, egy esetben - a volt posztógyár területének kármentesítése kérdésében - a VMKH KTF előtt folyamatban lévő eljárásban bejelentett státuszunk alapján ügyfél jogokat gya-korlunk.
Kőszeg Város Jegyzője előtt indult négy eljárás-ból kettőt - tekintettel arra, hogy a határozatban foglalt kötelezésnek az ügyfelek határidőben ele-get tettek, - lezártunk, kettő jelenleg is folyamat-ban van.
g) Lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj-, rezgés- és légszennyezés elleni védelem
Városunkban 2011-ben 61, 2012-ben 47, 2013-ban 52, 2014-ben 57, 2015-ben 58 telepengedély-lyel rendelkező, ill. bejelentett teleppel működő vállalkozást tartottunk nyilván. Ezeket a zaj- és légszennyezés szempontjából az érintett szakható-ságok a működési engedély kiadása előtt meg-vizsgálták és azokat működésre alkalmasnak talál-ták.

Zajkibocsátási ügyben 2015. évben egy lakossági bejelentés érkezett. Az eljárás folyamatban van.

Jelenleg 17 vállalkozás rendelkezik zajkibocsátási határérték megállapítással, melyből 1 db üzemi jellegű, 16 pedig szabadidős zajforrás. Utóbbiból 3 az idei év során került megállapításra.

Bejelentés-kötelezett légszennyező forrás kevés van, és mindenhol határértéken belüli az emisszió.

Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete új környezet- és természetvédelemi rendeletet al-kotott. A 17/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet összesen 27 terület számára biztosít helyi védel-met, melyből 10 pontszerűen védett, 3 vonalas jel-legű, míg 14 egybefüggő természetvédelmi terü-let.
A rendelet tartalmazza a védett területek kezelési terveit. Az új helyi szabályozás a korábbi 51 he-lyett 58 utca ill. tér ingatlanhasználói számára ti-lalmazza a hulladék égetéssel történő megsemmi-sítését.

Míg a 2014. évben nem indult eljárás parlagfű el-leni védekezés elmulasztása miatt, a 2015. eszten-dőben három kőszegi belterületi ingatlan esetében voltunk kénytelenek ezt kezdeményezni. A közte-rület-felügyelő bejelentése alapján lefolytatott helyszíni szemlék során az ingatlan-tulajdonosok elismerték a parlagfűvel fertőzöttség tényét, véde-kezés szükségességét, és azt a megadott határidőre teljesítették, így az eljárások megszüntetésre ke-rültek.

h) Helyi közlekedésszervezés
A város jó színvonalú közlekedéséhez jó állapotú utakra, megfelelő számú parkolóra, jó tömegköz-lekedésre, és a megváltozott igényekhez igazodó forgalmi rendre lenne szükség.

Az utak állapotának javítása érdekében pályázatot nyújtottunk be, mely a Temető utcát érintette. Pá-lyázatunkat elbírálták, de sajnálatos módon támo-gatást nem nyertünk.

A belvárosban fizetőparkoló rendszer működik. A központi szabályozásnak megfelelően Kőszeg vá-rosában is biztosításra került a mobilparkolás.

A megvalósítani tervezett Kraft projekt a város tömegközlekedésének csomópontjait is érintheti, mely gyökeres változást jelenthet.
Elfogadásra került az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS), melynek része Kőszeg város tö-megközlekedésének korszerűsítése, egy ún. intermodális központ kialakítása, mely az autóbuszállomás és a vasútállomás egy helyen, a jelenlegi vasútállomás területén történő kialakítá-sát jelenti. Megvalósítása pályázati támogatás függvénye.

A környezetvédelmi szempontok érvényesülése a közlekedés terén a környező lakott területek ke-rékpárutakkal való összeköttetésével valósulhatna meg, azonban ez egyenlőre nem megoldott.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenfor-galmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot egyhangú-lag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2015. november 19.

A polgármester nevében és megbízásából:

Rimányi Krisztina s. k
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető





HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Jelentés a város környezeti állapotáról- 2015” című beszámolót, és elrendeli annak közzétételét a város lakosainak és szervezeteinek tájékoztatása céljából.

Határidő: azonnal.
Felelős: Huber László polgármester.