2015. November 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről.
2.a - A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.b - Beszámoló a 2015. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
3. - A közművelődésről szóló 23/11. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
4. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkájáról.
5. - Fenntartói megállapodás a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházzal.
6. - Kőszeg Város és Térsége Társulás társulási megállapodásának módosítása.
7. - Kőszeg város településrendezési eszközeinek II. számú módosítása.
8. - Az új köztemető áttervezése.
9. - A Kőszegi Sport Egyesülettel és a Kőszegi Futball Clubbal kötendő feladatátvállalási valamint ingatlanhasználati megállapodások.
10. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
11. - A Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött szerződés módosítása.
12. - A Pogányi út folytatása megvalósításának tanulmányterve.
13. - Vagyonügy: A 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2015. november 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: a villamos energia közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
8. napirendi pont:
Az új köztemető áttervezése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának régóta fennálló problémája a kőszegi köztemető zsúfoltsága és a koporsós temetés ellehetetlenülése. Így szüksége van a Kőszeg városának új köztemetőre, amelynek helye a Rohonci út végén Cák irányában lévő domboldalon került kijelölésre.

A szükséges területek megvásárlása nagyrészt megtörtént, a Karácsony és Társa Mérnöki Iroda Kft. 2011-ben elkészítette a szükséges engedélyes és kiviteli terveket. A beruházás teljes becsült költsége - közművesítés, a tereprendezés, a kerítés, utak, sírhelyek, épületek kivitelezése – nettó 500.000.000,- Ft, melyet pályázati úton szerettünk volna elnyerni.

Sajnos azonban a Széchenyi 2020 pályázati időszakban ilyen beruházás nem támogatott, ezért saját forrásból, ütemezve kell a temető kialakítását megvalósítani. Ehhez azonban alacsonyabb műszaki tartalom szükséges.

Megkerestük a Karácsony és Társa Mérnöki Iroda Kft-t, hogy adjon árajánlatot a korábban készült tervek átdolgozására. A kapott árajánlat alapján a módosított vázlatterv és engedélyezési terv elkészítésének díja 3.850.000,- Ft + áfa, bruttó 4.889.500,- Ft.

Ahhoz, hogy legalább a szükséges engedélyeket 2016. évben meg tudjuk szerezni, szükséges a tervezés mielőbbi megkezdése, ezért amennyiben a Képviselő-testület jóváhagyja a módosított tervek elkészíttetését, a tervezési szerződés még az idén megkötésre kerülne, a teljesítés és a fizetés pedig 2016-ban történne. A tervezési díjat a 2016. évi költségvetésben tervezni kell.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot a Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag az alábbi módosítással javasolja elfogadni a határozatot:

„Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a létesítendő új kőszegi köztemető engedélyes terveinek aktualizálását és felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. Az ehhez szükséges bruttó ……………..,- Ft összeget a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja.”

Kőszeg, 2015. november 20.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)

HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a létesítendő új kőszegi köztemető engedélyes terveinek elkészíttetését és felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. Az ehhez szükséges bruttó 4.900.000,- Ft összeget a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal