2015. November 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről.
2.a - A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.b - Beszámoló a 2015. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
3. - A közművelődésről szóló 23/11. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
4. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkájáról.
5. - Fenntartói megállapodás a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházzal.
6. - Kőszeg Város és Térsége Társulás társulási megállapodásának módosítása.
7. - Kőszeg város településrendezési eszközeinek II. számú módosítása.
8. - Az új köztemető áttervezése.
9. - A Kőszegi Sport Egyesülettel és a Kőszegi Futball Clubbal kötendő feladatátvállalási valamint ingatlanhasználati megállapodások.
10. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
11. - A Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött szerződés módosítása.
12. - A Pogányi út folytatása megvalósításának tanulmányterve.
13. - Vagyonügy: A 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2015. november 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: a villamos energia közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
9. napirendi pont:
A Kőszegi Sport Egyesülettel és a Kőszegi Futball Clubbal kötendő feladatátvállalási valamint ingatlanhasználati megállapodások.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szeptemberi ülésén a Képviselő-testület elrendelte az Önkormányzat és a Kőszegi Sportegyesület (a továbbiakban: KSE) között létrejött ingatlanhasználati, középtávú- és támogatási szerződések felülvizsgálatát, valamint a Kőszegi Futball Club egyesülettel (a továbbiakban: KFC) a Lóránt Gyula Sporttelep használatára vonatkozó szerződések előkészítését.

A KSE-vel, a KFC-vel, és a Sporttelepet szintén használó Utánpótlás Futball Club Kőszeg egyesülettel (a továbbiakban: UFC) egyeztettünk a Sporttelep hasznosítására vonatkozóan. Mindhárom egyesület egyetértett abban, hogy a Sporttelepet a jövőben a KFC használja azzal, hogy a KSE-nek és az UFC-nek is biztosítja az ingatlan használatát. Az erről szóló megállapodást mindhárom egyesület vezetője aláírta.

A 46/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozattal elfogadott új Civil Szabályzat értelmében olyan egyesülettel, amely kötelező, vagy önként vállalt önkormányzati feladatot végez, feladatátvállalási megállapodást kell kötni.

Fentiek alapján elkészítettük a KFC-vel és a KSE-vel megkötendő új feladatátvállalási megállapodást és ingatlanhasznosítási szerződést a korábbi megállapodások alapján. A Sporttelep használatára vonatkozó, mindhárom egyesület által aláírt megállapodás a Sporttelepre vonatkozó ingatlanhasználati szerződés melléklete lesz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatokat és mellékleteiket elfogadni szíveskedjen.

Az előterjesztést mindhárom bizottság megtárgyalta, és mindkét határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja. A mindhárom bizottság által elfogadott módosítást beépítettem a tervezetbe (II. határozati javaslat 2. melléklet 8. pont).

A Városfejlesztési Bizottság a II. határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadni, hogy a KFC a Sporttelep használatára vonatkozóan készítsen órarendet, melynek alapján biztosítja a nagyközönség számára történő igénybevételt.

A Humánerőforrás Bizottság az alábbi, harmadik határozati javaslat elfogadását javasolja:
„Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kőszegi Futball Club egyesületet, hogy készítse el a Lóránt Gyula Sporttelep használatára vonatkozó házirendet, és azt tájékoztatásul terjessze a Képviselő-testületi ülés elé a 2015. decemberi ülésen.”

Kőszeg, 2015. november 20.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezetőI. HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sportegyesülettel (9730 Kőszeg, Petőfi tér 14/A., képviseli: Kenyeri András elnök) kötendő Feladatátvállalási Megállapodást, valamint az ahhoz kapcsolódó Ingatlanhasználati Szerződést az 1. és 2. mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás és a szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


II. HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Futball Clubbal (9730 Kőszeg, Petőfi tér 14/A., képviseli: Neudl Gábor elnök) kötendő Feladatátvállalási Megállapodást, valamint az ahhoz kapcsolódó Ingatlanhasználati Szerződést az 1. és 2. mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás és a szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

1. melléklet az I. határozati javaslathoz


TERVEZET
FEALADATÁTVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁSA megállapodás Kőszeg Város Önkormányzata (Kőszeg, Jurisics tér 8.; képviseli: Huber László polgármester), továbbiakban: Önkormányzat és a Kőszegi Sportegyesület (Kőszeg, Petőfi tér 14/A., képviseli: Kenyeri András elnök), továbbiakban: Egyesület, mint megállapodó felek között jött létre Kőszeg Város Önkormányzatának a 89/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozattal elfogadott Kőszeg Város Sportfejlesztési Koncepciója (a továbbiakban: Sportkoncepció), valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi sportélet támogatásáról szóló 13/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Sportrendelet) alapján.

1. A megállapodás célja, hogy rögzítse
- az Önkormányzat által az Egyesület működéséhez nyújtandó támogatás módját,
- az Egyesület közreműködésének módját az Önkormányzat sportfeladatainak ellátásában.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat sportfeladatainak ellátása céljából az Egyesület részére ingyenes használatra átengedi a tulajdonát képező, a Kenyérhegyen található sísáncot (Kőszeg, 6226/2 hrsz). Az ingatlan fenntartásával kapcsolatos költségek viseléséről, az ingatlankezeléssel együtt járó jogok és kötelezettségek megosztásáról az Egyesület és az Önkormányzat külön ingatlanhasználati szerződésben állapodik meg, amely a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

3. Az Önkormányzat az Egyesület működését a 46/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozatával elfogadott, az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló szabályzatban (a továbbiakban: Civil Szabályzat) meghatározott módon támogathatja. Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott éves támogatási összeg alapján az Egyesület elnöksége a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül elkészíti a támogatás szakosztályonkénti, negyedéves bontásban történő felhasználásáról szóló megállapodást, mely elválaszthatatlan részét képezi a megkötendő támogatási szerződésnek.

4. A támogatás odaítélésének, kifizetésének, valamint elszámolási módjának részleteiről a Civil Szabályzat alapján megkötött támogatási szerződés rendelkezik.

5. Az Egyesület vállalja:
- szakosztályok, a versenysport működtetését,
- szakosztályonként az utánpótlás nevelését,
- a szakosztályok edzés- és versenylehetőségeinek szervezését, a sportolók utaztatását, a nemzeti bajnokságokba való benevezését,
- szakosztályai szerinti városi szabadidő és tömegsport rendezvények szervezését,
- a sport, az egészséges életmód népszerűsítését.

6. Az Egyesület vállalja a pályázati kiírások figyelését, sport témájú pályázatok elkészítését és beadását. Az eszközök beszerzésére, a működésre kiírt pályázatok esetében vállalja a pályázati önrészt.

7. A sportlétesítmény felújítására, bővítésére kiírt pályázatok önrészét az Önkormányzat a mindenkori költségvetésben elkülönített pályázati keretből, egyedi döntés alapján biztosítja.

8. Az Egyesület képviseli Kőszeg város sportját a különböző szintű sportrendezvényeken.

9. Az Egyesület a rendezvényeit megjelenteti a www. koszeg.hu honlapon és a Kőszeg és Vidéke című lapban.

10. A megállapodás határozatlan időre jön létre, és 2016. január 1-jén lép hatályba. Egyúttal a felek között azonos tárgyban 2014. február 28-án létrejött megállapodás hatályát veszti.

11. Bármelyik fél jogosult 6 hónapos felmondási idővel a megállapodást indokolás nélkül megszüntetni. A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást négyévente felülvizsgálják, illetve szükség esetén közös megegyezéssel módosítják.


Kőszeg, 2015. …………………
Huber László Kenyeri András
polgármester elnökZáradék:
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……………………….. sz. határozatával a Feladatátvállalási Megállapodást jóváhagyta és elfogadta.

Kőszeg, 2015. ………..

Dr. Zalán Gábor
jegyző

2. melléklet az I. határozati javaslathoz


TERVEZET
INGATLANHASZNÁLATI SZERZŐDÉS


Amely létrejött egyrészről

Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. képviseli: Huber László polgármester) továbbiakban: Önkormányzat, mint tulajdonos,

Másrészről

Kőszegi Sportegyesület (9730 Kőszeg, Petőfi tér 14/A.; képviseli: Kenyeri András elnök ) továbbiakban: Egyesület, mint használó között az alábbi feltételekkel.


1. Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat sportfeladatainak ellátása céljából az Egyesület részére ingyenes használatra átengedi - határozatlan időre - a tulajdonát képező Kenyérhegyi síugrósánc (6226/2 hrsz) megnevezésű ingatlant (a továbbiakban: sportlétesítmény).

2. Az Egyesület köteles az 1. pontban írt ingatlan tekintetében ellátni az ingatlankezeléssel járó feladatokat, a sportlétesítményt rendeltetésének megfelelően használni, gondoskodni állagának megóvásáról.

3. Az sportlétesítmény rezsiköltsége - mely a sporttevékenység végzésével összefüggésben felmerülő teljes víz-, villany költség összegét takarja – valamint az ingatlan tereprendezésének, tisztításának, karbantartásának költsége az Egyesületet terheli.

4. A hivatkozott közműdíjakat az Egyesület – a nevére kiállított számla alapján, a megjelölt fizetési határidőben - közvetlenül fizeti ki a közműszolgáltatók felé.

5. A sportlétesítmény felújítási költsége az Önkormányzatot terheli, azonban az adott munkálatok szükségességéről, elvégzésének időpontjáról - az Egyesület előzetes jelzése és a várható költségvonzat kimutatása alapján - az Önkormányzat dönt.

6. Amennyiben bármely felújítási munkálatot, beruházást az Egyesület saját költségén kíván elvégezni, köteles a tulajdonos előzetes hozzájárulását kérni.

7. Amennyiben a sportlétesítmény használata során olyan károsodás, állagromlás következik be, mely a rendeltetésellenes használat következménye, vagy harmadik személy szándékos magatartásával kárt okoz, akkor a helyreállítási, javítási költségeket az Egyesület köteles viselni. Az Egyesület az e körben felmerült költségeinek megtérítését a károkozóval szemben közvetlenül érvényesítheti.

8. Szerződő felek jelen szerződésben nem kívánják szabályozni a sportlétesítmény használatának időbeosztását, az Egyesület saját hatáskörébe tartozik az edzések és egyéb sportfoglalkozások, szabadidős tevékenységek időpontjainak és tartamának meghatározása, megszervezése.

9. Az Egyesület a sportlétesítményt Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelete 18.§-ában foglaltaknak megfelelően hasznosítja. A hasznosítás során az önkormányzati sportfeladatok ellátása – különös tekintettel a Feladatátvállalási Megállapodás 5. pontjába meghatározott, az Egyesület által vállalt feladatokra - sérelmet nem szenvedhet. A 6 hónapot meg nem haladó szerződés meghosszabbítása, valamint ugyanazon bérlővel, újabb, 6 hónapot meg nem haladó szerződés ismételt létrehozása már 6 hónapot meghaladó hasznosításnak minősül.

10. Az Egyesület a hasznosításból származó bevételt a sportlétesítmény karbantartására, illetve a feladatellátáshoz szükséges eszközök megvásárlására fordítja. A hasznosítás módjáról, az ebből származó bevételekről és annak felhasználásáról évente köteles elszámolni az Önkormányzat felé.

11. Amennyiben a síugró szakosztály nem az Egyesület szervezeti keretein belül folytatja tevékenységét, a kiválás időpontjában jelen szerződés hatálya megszűnik.

12. Bármelyik fél jogosult 6 hónapos felmondási idővel a megállapodást indokolás nélkül megszüntetni.

13. Az Önkormányzat részéről azonnali hatályú felmondásnak van helye, amennyiben az Egyesületnek felróható rendeltetésellenes, szerződésbe ütköző használat állapítható meg, fennáll a sportlétesítmény állagának veszélyeztetettsége, illetve az Egyesület bármely szerződéses kötelezettségének – különösen a rezsi megfizetése - felszólítás ellenére se tesz eleget.

14. A szerződés megszűnése esetén az Egyesület köteles a sportlétesítményt haladéktalanul, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a tulajdonos birtokába bocsátani.

15. Jelen szerződés – mely 2016. január 1-jén lép hatályba - aláírásával a szerződő felek között - jelen szerződés tárgyát képező ingatlan vonatkozásában – létrejött minden korábbi megállapodás hatályát veszti.


Kőszeg, 2015. ……………….……………………………………… ……………………………………………
Kőszeg Város Önkormányzata Kőszegi Sportegyesület
tulajdonos használó
Záradék:
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……………………….. sz. határozatával az Ingatlanhasználati szerződést jóváhagyta és elfogadta.

Kőszeg, 2015. ………………….

Dr. Zalán Gábor
jegyző

1. melléklet a II. határozati javaslathoz

TERVEZET
FELADATÁTVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁSA megállapodás Kőszeg Város Önkormányzata (Kőszeg, Jurisics tér 8.; képviseli: Huber László polgármester), továbbiakban: Önkormányzat és a Kőszegi Futball Club (Kőszeg, Petőfi tér 14/A.; képviseli: Neudl Gábor elnök), továbbiakban: Egyesület, mint megállapodó felek között jött létre Kőszeg Város Önkormányzatának a 89/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozattal elfogadott Kőszeg Város Sportfejlesztési Koncepciója (a továbbiakban: Sportkoncepció), valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi sportélet támogatásáról szóló 13/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Sportrendelet) alapján.


1. A megállapodás célja, hogy rögzítse
- az Önkormányzat által az Egyesület működéséhez nyújtandó támogatás módját,
- az Egyesület közreműködésének módját az Önkormányzat sportfeladatainak ellátásában.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat sportfeladatainak ellátása céljából az Egyesület részére ingyenes használatra átengedi a tulajdonát képező Lóránt Gyula Sporttelepet (Kőszeg, Petőfi tér 2516, 2517/1, 2518 hrsz-ú ingatlanok). Az ingatlanok fenntartásával kapcsolatos költségek viseléséről, az ingatlankezeléssel együtt járó jogok és kötelezettségek megosztásáról az Egyesület és az Önkormányzat külön ingatlanhasználati szerződésben állapodik meg, amely a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

3. Az Önkormányzat az Egyesület működését a 46/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozatával elfogadott, az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló szabályzatban (a továbbiakban: Civil Szabályzat) meghatározott módon támogathatja.

4. A támogatás odaítélésének, kifizetésének, valamint elszámolási módjának részleteiről a Civil Szabályzat alapján megkötött támogatási szerződés rendelkezik.

5. Az Egyesület vállalja:
- a versenysport működtetését,
- az utánpótlás nevelését,
- az Egyesület edzés- és versenylehetőségeinek szervezését, a sportolók utaztatását, a nemzeti bajnokságokba való benevezését,
- részvételt a városi szabadidő és tömegsport rendezvények szervezésében,
- a sport, az egészséges életmód népszerűsítését,
- a Lóránt Gyula Emléknap megszervezésében való közreműködést.

6. Az Egyesület vállalja a pályázati kiírások figyelését, sport témájú pályázatok elkészítését és beadását. Az eszközök beszerzésére, a működésre kiírt pályázatok esetében vállalja a pályázati önrészt.

7. A sportlétesítmények felújítására, bővítésére kiírt pályázatok önrészét az Önkormányzat a mindenkori költségvetésben elkülönített pályázati keretből, egyedi döntés alapján biztosítja.

8. Az Egyesület képviseli Kőszeg város sportját a különböző szintű sportrendezvényeken.

9. Az Egyesület a rendezvényeit megjelenteti a www. koszeg.hu honlapon és a Kőszeg és Vidéke című lapban.

10. A megállapodás határozatlan időre jön létre, és 2016. január 1-jén lép hatályba.

11. Bármelyik fél jogosult 6 hónapos felmondási idővel a megállapodást indokolás nélkül megszüntetni. A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást négyévente felülvizsgálják, illetve szükség esetén közös megegyezéssel módosítják.


Kőszeg, 2015. …………………
Huber László Neudl Gábor
polgármester elnökZáradék:
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……………………….. sz. határozatával a Feladatátvállalási Megállapodást jóváhagyta és elfogadta.

Kőszeg, 2015. ………..

Dr. Zalán Gábor
jegyző

2. melléklet a II. határozati javaslathoz

TERVEZET
INGATLANHASZNÁLATI SZERZŐDÉS


Amely létrejött egyrészről

Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. képviseli: Huber László polgármester) továbbiakban: Önkormányzat, mint tulajdonos,

Másrészről

Kőszegi Futball Club (9730 Kőszeg, Petőfi tér 14/A.; képviseli: Neudl Gábor elnök) továbbiakban: Egyesület, mint használó között az alábbi feltételekkel.


1. Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat sportfeladatainak ellátása céljából az Egyesület részére ingyenes használatra átengedi - határozatlan időre - a tulajdonát képező Lóránt Gyula Sporttelep (Kőszeg, Petőfi tér 2516, 2517/1, 2518 hrsz) megnevezésű ingatlant a továbbiakban: Sporttelep).

2. Az Egyesület köteles az 1. pontban írt ingatlan tekintetében ellátni az ingatlankezeléssel járó feladatokat, a Sporttelepet rendeltetésének megfelelően használni, gondoskodni állagának megóvásáról.

3. A Sporttelep rezsiköltsége - mely a sporttevékenység végzésével összefüggésben felmerülő teljes víz-, villany-, gázköltség összegét takarja – valamint a Sporttelep tereprendezésének, tisztításának, karbantartásának költsége az Egyesületet terheli.

4. A hivatkozott közműdíjakat az Egyesület – a nevére kiállított számla alapján, a megjelölt fizetési határidőben - közvetlenül fizeti ki a közműszolgáltatók felé.

5. A Sporttelep felújítási költsége az Önkormányzatot terheli, azonban az adott munkálatok szükségességéről, elvégzésének időpontjáról - az Egyesület előzetes jelzése és a várható költségvonzat kimutatása alapján - az Önkormányzat dönt.

6. Amennyiben bármely felújítási munkálatot, beruházást az Egyesület saját költségén kíván elvégezni, köteles a tulajdonos előzetes hozzájárulását kérni.

7. Amennyiben a Sporttelep és létesítményei használata során olyan károsodás, állagromlás következik be, mely a rendeltetésellenes használat következménye, vagy harmadik személy szándékos magatartásával kárt okoz, akkor a helyreállítási, javítási költségeket az Egyesület köteles viselni. Az Egyesület az e körben felmerült költségeinek megtérítését a károkozóval szemben közvetlenül érvényesítheti.

8. Szerződő felek jelen szerződésben nem kívánják szabályozni a Sporttelep használatának időbeosztását, az Egyesület saját hatáskörébe tartozik az edzések és egyéb sportfoglalkozások, a nagyközönség részére történő sportolási lehetőség biztosítása időpontjainak és tartamának meghatározása, megszervezése. A Sporttelep igénybevételének lehetőségét az Egyesület létesítményfelelős útján biztosítja.

9. Az Egyesület vállalja, hogy a Kőszegi Sportegyesület és az Utánpótlás Futball Club Kőszeg részére ingyenes használati lehetőséget biztosít a Sporttelep tekintetében. A használat pontos feltételeit rögzítő, a Kőszegi Futball Club, a Kőszegi Sportegyesület és az Utánpótlás Futball Club Kőszeg között létrejött, 2015. október 15-én kelt Megállapodás jelen szerződés mellékletét képezi.

10. Az Egyesület a Sporttelepet Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelete 18.§-ában foglaltaknak megfelelően hasznosítja. A hasznosítás során az önkormányzati sportfeladatok ellátása – különös tekintettel a Feladatátvállalási Megállapodás 5. pontjába meghatározott, az Egyesület által vállalt feladatokra - sérelmet nem szenvedhet. A 6 hónapot meg nem haladó szerződés meghosszabbítása, valamint ugyanazon bérlővel, újabb, 6 hónapot meg nem haladó szerződés ismételt létrehozása már 6 hónapot meghaladó hasznosításnak minősül.
Kivételt képez ez alól a Kőszeg, Petőfi tér 14/A. sz. alatti 2517/ 1 hrsz-ú ingatlanban található 76,3 m2 területű ,,sport büfé” megnevezésű vendéglátóipari egység és a hozzá tartozó 980 m2 területű, négy sávos automata tekepálya. Ezen ingatlan(rész) vonatkozásában az Önkormányzat fenntartja magának a hasznosítás kizárólagos jogát.

11. Az Egyesület a hasznosításból származó bevételt az ingatlanok és létesítményeik megőrzésére, karbantartására, illetve a feladatellátáshoz szükséges eszközök megvásárlására fordítja. A hasznosítás módjáról, az ebből származó bevételekről és annak felhasználásáról évente köteles elszámolni az Önkormányzat felé.

12. Bármelyik fél jogosult 6 hónapos felmondási idővel a megállapodást indokolás nélkül megszüntetni.

13. Az Önkormányzat részéről azonnali hatályú felmondásnak van helye, amennyiben az Egyesületnek felróható rendeltetésellenes, szerződésbe ütköző használat állapítható meg, fennáll a Sporttelep és létesítményei állagának veszélyeztetettsége, illetve az Egyesület bármely szerződéses kötelezettségének – különösen a rezsi megfizetése - felszólítás ellenére se tesz eleget.

14. A szerződés megszűnése esetén az Egyesület köteles a Sporttelepet haladéktalanul, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a tulajdonos birtokába bocsátani.

15. Jelen szerződés 2016. január 1-jén lép hatályba.Kőszeg, 2015. …………………………..……………………………………… ……………………………………………
Kőszeg Város Önkormányzata Kőszegi Futball Club
tulajdonos használó


Záradék:
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……………………….. sz. határozatával az Ingatlanhasználati szerződést jóváhagyta és elfogadta.

Kőszeg, 2015. ………………….

Dr. Zalán Gábor
jegyző

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)