2015. November 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről.
2.a - A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.b - Beszámoló a 2015. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
3. - A közművelődésről szóló 23/11. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
4. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkájáról.
5. - Fenntartói megállapodás a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházzal.
6. - Kőszeg Város és Térsége Társulás társulási megállapodásának módosítása.
7. - Kőszeg város településrendezési eszközeinek II. számú módosítása.
8. - Az új köztemető áttervezése.
9. - A Kőszegi Sport Egyesülettel és a Kőszegi Futball Clubbal kötendő feladatátvállalási valamint ingatlanhasználati megállapodások.
10. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
11. - A Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött szerződés módosítása.
12. - A Pogányi út folytatása megvalósításának tanulmányterve.
13. - Vagyonügy: A 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2015. november 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: a villamos energia közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
2.b napirendi pont:
Beszámoló a 2015. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.

BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2015. III. negyedévi teljesítésérőlTisztelt Képviselő-testület!


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 13.) számú rendeletében az év végén kapott 80 000 E Ft rendkívüli támogatásból 65 000 E Ft a működés, 15 000 E Ft pedig a fejlesztés területén kerül felhasználásra. Így a költségvetésben 77 170 E Ft kiegészítő támogatás került tervezésre. A támogatási döntés alapján a önkormányzat 60 000 E Ft kiegészítő támogatást kapott.

Bevételi források és azok tejesítése

Az önkormányzat 2015. III. negyedévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.

Működési célú költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 72,29%-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek, egyes kötött felhasználású támogatások folyósítása egy összegben történik (pl. múzeum támogatása, 27 728 E Ft), így ezek teljesítési aránya 100,00 %-os.
A működésben tervezett kiegészítő támogatás benyújtásra került, a döntés a támogatásról megszületett, a támogatás utalására a IV. negyedévben kerül sor.
Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése 55,13%-os, amely időarányos alatti.

2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 102,63%-os, az adótúlfizetések miatt, melyek pontos összegét év végén a kapott előlegek közé kell átvezetni.

3. Működési bevételek teljesülése 86,73%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. számú melléklet tartalmazza. Az intézményeknél főként a művelődési központ és a múzeum bevételei szezonális jellegűek, ezért a teljesítés az III. negyedév végéig időarányosnál magasabb.

4. Működési célú átvett pénzeszközök között főként pályázati támogatások szerepelnek, folyósításuk lehívás alapján történik, a teljesítés aránya 81,16%.

Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos feletti teljesítést (79,57%) mutatnak.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A támogatások mind pályázatokhoz kötődnek, teljesítésük 122,62%-os. A Vár projekttel kapcsolatos összes kifizetés megtörtént a negyedév végéig, az önkormányzat által korábban megelőlegezett kifizetések támogatás része került utalásra. A módosított előirányzathoz képest a túlteljesítések összegéből fedezhető az elmaradt vagyonhasznosítási bevétel egy része.

6. Felhalmozási bevételek
A vagyonhasznosítás teljesítése (28,05%) jelentősen elmarad a tervezett előirányzattól.
A vízhasználati díjak kompenzálásával kapcsolatos bevételek az év végén a teljesítéssel arányosan átvezetésre kerülnek a működési bevételek közé.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, itt a teljesítés 103,50%-os.

Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos feletti (85,22%) teljesítést mutatnak.

Finanszírozási bevételek
Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel, a zárszámadáskor elfogadott összegben.

Összességében az önkormányzat és intézményei 2015. III. negyedévi bevételei 1 755 832 E Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 83,25%.


Kiadások alakulása

Az önkormányzat 2015. III. negyedévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. számú melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

Működési célú költségvetési kiadások
8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) szinte mindegyike időarányos, vagy az alatti teljesítést mutat. Kivétel képez az államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatások, mivel az önkormányzat által nyújtott támogatások egy része szerződések szerint III. negyedév végéig teljesen kiutalásra kerültek. Intézményenként a dologi kiadásoknál a múzeum és az önkormányzat teljesítése jelentősen alacsonyabb, a művelődési központ teljesítése pedig jelentősen magasabb a tervezettnél.

Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 69,90%-os.

Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)


9. Beruházások és felújítások
Az III. negyedév folyamán főként a tavalyi évről áthúzódó kiadások teljesítése történt meg. A Vár projekt és az egészségház projekt az év folyamán befejeződik. A Kraft projekt önkormányzati elemeinek megvalósítása szintén elkezdődött, teljes kifizetése év végéig várható. A rendkívüli önkormányzati támogatásból 25 000 Ft-tal növekedett a projekt kiadási előirányzata. Szintén központi támogatásból emelkedett a Központi Óvoda felújítására fordítandó összeg, kivitelezés a jövő évben várható.

A beruházások összességében 66,26%-os, a felújítások pedig a fentiek miatt 28,42%-os teljesítést mutatnak.

10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között a kölcsönnyújtások, hozzájárulások szerepelnek, a III. negyedév végén a teljesítés aránya 79,51%.

Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (46,31%) teljesítést mutatnak.

Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (25 139E Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.

Önkormányzati szinten a kiadások III. negyedévi teljesülése időarányos alatti (65,62 %-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.

Összegezve az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodását a bevételek teljesülése 1 755 832 E Ft volt, amely elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (1 384 062 E Ft).

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.


Kőszeg, 2015. november 19.

A polgármester nevében:Bognár-Varga Szilvia s. k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)