2015. November 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről.
2.a - A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.b - Beszámoló a 2015. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
3. - A közművelődésről szóló 23/11. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
4. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkájáról.
5. - Fenntartói megállapodás a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházzal.
6. - Kőszeg Város és Térsége Társulás társulási megállapodásának módosítása.
7. - Kőszeg város településrendezési eszközeinek II. számú módosítása.
8. - Az új köztemető áttervezése.
9. - A Kőszegi Sport Egyesülettel és a Kőszegi Futball Clubbal kötendő feladatátvállalási valamint ingatlanhasználati megállapodások.
10. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
11. - A Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött szerződés módosítása.
12. - A Pogányi út folytatása megvalósításának tanulmányterve.
13. - Vagyonügy: A 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2015. november 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: a villamos energia közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
6. napirendi pont:
Kőszeg Város és Térsége Társulás társulási megállapodásának módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kőszeg Város és Térsége Társulása társulási megállapodását a 2013. március 12-i ülésén fogadta el a Társulási Tanács, amely 2014. decemberében lett első ízben módosítva. Az elmúlt időszakban megjelent új jogszabályok, a társulás által ellátott feladatokban történt változások következtében és az októberi képviselő-testületi ülésen hozott döntések értelmében újra indokolt a megállapodás módosítása, ezzel együtt néhány formai változtatást is célszerű a szövegen átvezetni.
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény 2016. január 01-jei hatállyal módosította a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (továbbiakban: Gyvt.), valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt. Ennek értelmében 2016. január 1-től a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet: települési szinten önkormányzati feladat marad a család és a gyermekjóléti szolgálat, járási szinten pedig család és gyermekjóléti központ keretében, amely csak a járásszékhely önkormányzat feladata.
A törvénynek való megfelelés érdekében a feladatellátási kötelezettséggel bíró önkormányzatoknak a szükséges átalakításokat el kell végezniük. 2015. október 31-ig minden településnek felül kellett vizsgálnia a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit. Ezeket a képviselő-testület már megtette az október havi ülésén.
A jövőben is lehetséges lesz az új szabályoknak úgy megfelelni, hogy ezek az önkormányzati feladatok a társulás keretében legyenek ellátva, mind a szolgálat, mind a központ vonatkozásában, azonban figyelembe kell venni az ellátási területre vonatkozó törvényi szintű szabályokat.
Kőszeg Város Önkormányzata tekintetében a törvényi előírásnak megfelelően 2016. január 1-től létre fog jönni a Szociális Gondozási Központ szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységeként a család és gyermekjóléti központ. A hatáskörébe tartozó feladatok ellátása a Kőszegi Járás illetékességi területére fog kiterjedni. Az alapító, azaz a kőszegi képviselő-testület ennek érdekében módosította az intézmény alapító okiratát.
A feladatok finanszírozását tekintve javaslom, hogy társulásban részt vevő önkormányzatok a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot lakosságszám arányosan, míg a Családsegítő és Gyermekjóléti Központot Kőszeg Város Önkormányzata finanszírozza.
A megállapodásban a társulás feladatai közül ki kell venni a falugondnoki szolgáltatást, mivel a korábbi összeférhetetlenség megszűnt és ezt a feladatot a település a továbbiakban maga kívánja ellátni. Már nem működik Bozsok és Velem tekintetében a főzőkonyha sem, az erre való utalást is töröltük a megállapodás szövegéből.
Javaslom, hogy a társulás mellékletei közül az SZMSZ-t tartalmazó 2. és a kormányzati funkciókat tartalmazó 4. számú legyen törölve, mivel célszerű ezt a Társulási Tanácsnak külön határozattal jóváhagynia. Töröltük a megállapodásból az erre vonatkozó hivatkozásokat is. A Bersek József Általános Iskola neve megváltozott, ezt is aktualizáltuk a szövegben.
Fentiekre való tekintettel javaslom, hogy a T. Képviselő-testület támogassa az előterjesztésben leírtakat és a módosító okirat jóváhagyásával, a határozati javaslat elfogadásával járuljon hozzá a társulási megállapodás módosításához.
A társulási megállapodás módosítását a pénzügyi bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kőszeg, 2015. november 20.
Huber László s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a társulás megállapodásának módosító okiratát és annak egységes szerkezetbe foglalt változatát a melléklet szerinti tartalommal.

(A társulási megállapodás szövegét lsd. a letölthető formátumban.)