2015. November 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről.
2.a - A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.b - Beszámoló a 2015. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
3. - A közművelődésről szóló 23/11. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
4. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkájáról.
5. - Fenntartói megállapodás a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházzal.
6. - Kőszeg Város és Térsége Társulás társulási megállapodásának módosítása.
7. - Kőszeg város településrendezési eszközeinek II. számú módosítása.
8. - Az új köztemető áttervezése.
9. - A Kőszegi Sport Egyesülettel és a Kőszegi Futball Clubbal kötendő feladatátvállalási valamint ingatlanhasználati megállapodások.
10. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
11. - A Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött szerződés módosítása.
12. - A Pogányi út folytatása megvalósításának tanulmányterve.
13. - Vagyonügy: A 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2015. november 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: a villamos energia közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
13. napirendi pont:
Vagyonügy: A 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiss Attila Kőszeg, Kórház u. 13. szám alatti lakos vételi szándékkal fordult az önkormányzathoz.

Az önkormányzat tulajdonát képezi a Kőszeg, 2100 hrsz-ú, 714 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. A területet a kérelmező bérli, és az ő tulajdonát képező ingatlan mögött helyezkedik el.
Ugyanennek a területnek a megvásárlására szintén benyújtotta a vételi szándékát a Kőszeg, 2096, 2097, 2099 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa, Büki Csaba és felesége is.

A 2015. évi vagyongazdálkodási koncepció szerint az ingatlan az el nem idegeníthető kategóriába került besorolásra strandterület bővítés címen, azonban idei évben is sor került már hasonló besorolású ingatlan értékesítésére.

Értékbecslőt kértünk fel a beépítetlen terület értékének meghatározására, amely 963.900,- Ft forgalmi értéket állapított meg. A bérlő az ár ismeretében továbbra is fenntartja vételi szándékát, míg a másik kérelmező nem jelzett vissza.

A vételi szándék jóváhagyásával egyidejűleg szükséges a vagyongazdálkodási koncepció módosítása, miszerint az adásvétel tárgyát képező ingatlan kikerül az el nem adható kategóriából.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelmező vételi szándékát megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2015. november 19.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi vagyongazdálkodási koncepciót módosítja azzal, hogy a Kőszeg, 2100 hrsz-ú ingatlant az el nem idegeníthető kategóriából átsorolja az egyedi döntés alapján értékesíthető kategóriába.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 2100 hrsz-ú, 714 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant liciteljárás útján értékesíti az értékbecslésben szereplő 963.900,- Ft induló vételáron.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerű

(A mellékleteket lsd. a letöltehtő formátumban.)