2015. November 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről.
2.a - A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.b - Beszámoló a 2015. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
3. - A közművelődésről szóló 23/11. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
4. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkájáról.
5. - Fenntartói megállapodás a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházzal.
6. - Kőszeg Város és Térsége Társulás társulási megállapodásának módosítása.
7. - Kőszeg város településrendezési eszközeinek II. számú módosítása.
8. - Az új köztemető áttervezése.
9. - A Kőszegi Sport Egyesülettel és a Kőszegi Futball Clubbal kötendő feladatátvállalási valamint ingatlanhasználati megállapodások.
10. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
11. - A Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött szerződés módosítása.
12. - A Pogányi út folytatása megvalósításának tanulmányterve.
13. - Vagyonügy: A 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2015. november 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: a villamos energia közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
5. napirendi pont:
Fenntartói megállapodás a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházzal.

Azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselő Testülethez, hogy FENNTARTÓI MEGÁLLAPODÁST kössön a Kőszegi Várszínház feladatainak ellátására. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„16. § (2) A központi költségvetési támogatás önkormányzati fenntartású előadó-művészeti szervezet számára csak abban az esetben nyújtható, ha az az önkormányzattal a támogatás folyósításakor hatályos, legalább hároméves fenntartói megállapodást kötött. Fenntartói megállapodás csak teljes naptári évre köthető. Nem kell fenntartói megállapodást kötnie az előadó-művészeti szervezetnek a vele közszolgálati szerződést kötött önkormányzattal.”

Ezek alapján kérem a fenntartói megállapodás megkötését, hogy az Előadó-művészeti Iroda által: ESZ/132 számon nyilvántartott, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház önálló szakfeladataként ellátott tevékenységhez támogatást vehessünk igénybe a továbbiakban is.

Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi és a humánerőforrás bizottság, mindkét bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.


Kőszeg, 2015. november 20.Pócza Zoltán s.k.
Jurisics-vár Műv. Közp. és Várszínház igazgatójaHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal FENNTARTÓ MEGÁLLAPODÁST köt a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházzal 2016. január 1-től 2018. december 31-ig a Kőszegi Várszínház feladatainak ellátására és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Huber László polgármester, Pócza Zoltán igazgató
Határidő: azonnal

Melléklet
Fenntartói megállapodás

mely létrejött az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
szóló 2008. évi XCIX. törvény rendelkezései szerint egyrészről

Kőszeg Város Önkormányzata,
mint a fenntartói jogok gyakorlója
képviseli: Huber László polgármester
székhelye: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
adószám: 15420909-2-18
bankszámlaszám: 11747051-15420909-10260009
a továbbiakban Fenntartó,

másrészről a
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház (Kőszegi Várszínház),
mint az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó előadó-művészeti szervezet
képviseli: Pócza Zoltán igazgató
székhelye: 9730 Kőszeg, Rajnis utca 9.
adószám: 15574493-2-18
számlaszám: 11747051-15574493-00000000
nyilvántartási száma: ESZ/132
a továbbiakban Színház,
együttesen említve Felek között a lent leírt helyen és napon az alábbiak szerint.

A fenntartói megállapodás célja és jogi keretei

1./ A jelen megállapodás célja, hogy az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) alapján meghatározza a Színház, mint a Fenntartó tulajdonosi jogkörébe tartozó előadó-művészeti szervezet önkormányzati támogatásának, művészeti, szakmai és gazdálkodási feladatai ellátásának kereteit, követelményeit.

2./ Jelen megállapodás célja továbbá, hogy meghatározza a Színház előadó-művészeti szervezettől alaptevékenységi körében elvárt feladatellátás teljesítménymutatóit, elősegítse a gazdálkodás kiegyensúlyozottságát, tervezését és a rendelkezésre álló kapacitások hatékony kihasználását.

3./ Jelen Fenntartói megállapodást a Felek 2016. január 1. napjától 2018. december 31. napig terjedő időtartamra kötik meg, mely időpontot követően a megállapodás hatályát veszti.

A szolgáltatások ellátását biztosító feltételek

4./ Felek kijelentik, hogy a jelen Fenntartói megállapodást annak ismeretében kötik meg, hogy az feltétele az Emtv. 16. § (2) bekezdése szerint a Fenntartót megillető központi költségvetési támogatás folyósításának.

5./ A Fenntartó nyilatkozik arról, hogy a Színházat a Fenntartói megállapodás időtartama alatt irányítói jogkörébe tartozó szervezeti formában működteti.

Az Önkormányzat költségvetési támogatásának meghatározása, felhasználásának és
elszámolásának rendje

6./ A Felek rögzítik, hogy a Színház, mint a Fenntartó tulajdonosi jogkörébe tartozó részben önálló költségvetési intézmény, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 23/2011. (XI. 28.) önkormányzati rendelete, és az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendelete követelményeinek megfelelően köteles gazdálkodni.

7./ A Fenntartó a jelen megállapodás időtartama alatt és az abban foglalt feltételek mellett önkormányzati működési támogatást nyújt a Színház részére.

8./ A Felek rögzítik, hogy az önkormányzati működési támogatás éves összegét évente, a Fenntartó az Önkormányzat költségvetési rendeletében állapítja meg. A Fenntartó a keretszámok kialakítását a Színház igazgatójával előzetesen egyezteti.

9./ A Színház működési kiadásainak forrását a Fenntartó tárgyévi költségvetési rendeletében a Színház számára meghatározott összegű támogatás, a saját bevételei és az Emtv. 24. § (1) bekezdése szerint biztosított központi költségvetési támogatás együttes összege képezi.

10./ A Fenntartó az őt megillető központi költségvetési támogatást a vonatkozó pénzügyi-számviteli jogszabályok betartásával a Színház számára támogatásként biztosítja.

11./ A támogatás felhasználásának ellenőrzése az Önkormányzat rendeleteiben és szabályzataiban foglaltak szerint történik.

12./ A jelen megállapodásban foglaltak teljesítését az Önkormányzat kultúráért felelős szakbizottsága, a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság (továbbiakban: Bizottság) kíséri figyelemmel és értékeli a feladatok megvalósulását.

13./ A Színház köteles tárgyévi adatszolgáltatását az Emtv.-ben és a kapcsolódó jogszabályokban előírt módon és tartalommal, az Önkormányzat által meghatározott határidőre az Önkormányzat részére megküldeni. Az Előadó-művészeti Iroda számára az adatszolgáltatás teljesítésére az Önkormányzat kötelezett.

Az előadó-művészeti szervezettől elvárt teljesítménycélok

14./ A teljesítménycélok és szakmai követelmények összhangban vannak a színház előző években kialakított szakmai elképzeléseivel, magas színvonalú munkájával.

• A Színház a székhelyi művészeti működése során gondoskodik a prózai, a zene-és táncművészeti színpadi alkotások rendszeres színpadi bemutatásáról.
• A Színház vállalja, hogy évadonként legalább 20 előadást tart, melynek megvalósítása során legalább 6000 fős fizető nézőszámot ér el.
• A Színház repertoárja kialakítása során legalább egy nagyszínpadi bemutatót tart, melyet kiemelt eseményként kezelve különböző színházi programokkal és kísérőrendezvényekkel egészít ki.
• A társulat évadonként legalább kettő, különböző korosztálynak szóló, az irányadó oktatási és nevelési koncepció céljaihoz illeszkedő tartalmú gyermek és ifjúsági produkciót mutat be. Kiemelt figyelmet fordít a gyermek-és ifjúsági korosztály színház-és művészetszerető és értő fiatalokká nevelésére, ennek érdekében az előadásokat professzionális, tudatos pedagógiai koncepcióval rendelkező, az adott produkcióra koncentráló és arra épülő színházi nevelési és/vagy drámapedagógiai és/vagy színház-pedagógiai tevékenységgel egészíti ki, képzett szakemberek közreműködésével.
• Együttműködik a független előadó-művészeti szférával, ennek érdekében évadonként legalább egy nyilvántartott független szervezet által létrehozott, magas művészi értékű produkciót fogad be.
• Gondoskodik a közönségkapcsolatok folyamatos erősítéséről, a professzionális külső és belső kommunikációról, új közönségrétegek kineveléséről.
• A kiskorúak egészséges szellemi és lelki fejlődése érdekében a Színház saját, vagy vendégelőadásaira vonatkozóan nézőtájékoztatási rendszert köteles alkalmazni. Ennek keretében a színház saját megítélése alapján minden olyan előadást, amely a gyermek vagy ifjúsági korosztályba tartozó nézőben félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva nem érthet meg vagy félreérthet, vagy amely alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, a nézők tájékoztatása érdekében ajánlott korhatár-megjelöléssel kell műsorra tűzni. Az ajánlott korhatár-megjelölést az érintett előadások promóciós anyagain (plakát, szórólap) - jól észlelhető módon - fel kell tüntetni.

15./ A jelen Fenntartói megállapodás keretében az Emtv. 16. § (3)-(4) bekezdésére tekintettel az Önkormányzat által elvárt további teljesítménykövetelményként Színház:

• évadonként legalább egy gyermek és ifjúsági előadást épít be a műsortervbe és visz színre;
• növeli gazdálkodásának hatékonyságát, törekszik államháztartáson kívüli források elnyerésére;
• működteti és folyamatosan fejleszti a jegy- és bérletértékesítési rendszerét;
• erősíti média- és közönségkapcsolatát;
• turisztikai szakemberekkel együttműködve biztosítja a színházjegyek értékesítésének lehetőségét
• együttműködik az Önkormányzat által rendezett nagyrendezvények, fesztiválok, szakmai előkészítésében és lebonyolításában;

A Színház feladatait évente változó arányban, a fenntartó által biztosított, továbbá az államháztartás alrendszereiből származó támogatás, valamint államháztartáson kívüli forrásból származó bevétel felhasználásával látja el.

16./ Amennyiben a Fenntartói megállapodás érvényességi időtartama alatt adatváltozás következne be, azt 30 napon az előadó-művészeti államigazgatási szerv részére nyomtatott és elektronikus formában belül az Önkormányzat köteles bejelenteni.

17./ A Színház a tőle elvárt feladatok teljesítésének szakmai igazolásaként évente a Fenntartó illetékes bizottsága számára írásos beszámolót készít és a bizottság ülésén szóban értékeli a befejezett művészeti évad teljesítési adatait, valamint ismerteti a következő évad művészeti, közönségszervezési és marketing munkatervét. A bizottság a teljesítési adatok alapján – figyelemmel az Emtv. 3. § (5) bekezdésében foglaltak érvényesülésére – határozatot hoz a beszámoló elfogadásáról és az évadtervről szóló tájékoztató elfogadásáról.

18./ A Színház a jelen megállapodás lejártát megelőzően 2018. november 15-ig záró beszámolót készít, melyet átad a Fenntartónak. A záró beszámoló rögzíti a tejesítés tényleges adatait, elemzi a folyamatokat, javaslatot tesz a következő megállapodási időszak teljesítmény-célkitűzéseinek meghatározására.

19./ A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Színház a teljesítménycélok teljesítésétől jelentősen elmarad, vagy a jelen megállapodásban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat neki felróható okból megszegi, a Fenntartó jogosult a tárgyévi vagy a következő évi éves támogatás összegét felülvizsgálni.

20./ A Felek rögzítik, hogy a Színház a „hivatásos szabadtéri színház” minősítéshez jogszabályban meghatározott elvárások teljesítésére kötelezett.

21./ A Felek megállapodnak abban, hogy a 14./ és 15./ pontok szerinti teljesítménycéloktól való jelentős elmaradásnak tekintik különösen azt, ha a Színház éves beszámolója alapján a teljesítménycélok 10%-ban, vagy azt meghaladó mértékben nem valósulnak meg. A Felek kijelentik továbbá, hogy a megállapodás megszegésének minősítik különösen, ha a Színház az Emtv.-ben előírt adatszolgáltatását határidőre nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a teljesítménycélok vagy a jelen megállapodás szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan adatot szolgáltat, vagy ilyen nyilatkozatot tesz.

22./ A Felek a teljesítménycéloktól való jelentős eltérés esetén megvizsgálják annak okait, és a tapasztalatokat értékelve bármelyik fél kezdeményezheti a Fenntartói megállapodás szerinti teljesítménycélok közös megegyezéssel történő módosítását figyelemmel a 16./ pontban foglaltakra.

23./ A Feleknek fel nem róható – különösen természeti vagy gazdasági - körülmények olyan mértékű megváltozása esetén, ha az a jelen Fenntartói megállapodásban foglalt valamely rendelkezés teljesítését ellehetetleníti, bármelyik fél ugyancsak kezdeményezheti a megállapodás módosítását. A módosított megállapodás mindkét fél aláírásának megtörténte napjával lép életbe.

24./ A Felek a jelen megállapodásból esetlegesen adódó vitás kérdéseiket tárgyalásos úton kötelesek rendezni.

25./ Az Önkormányzat jogosult – az Emtv.-ben szabályozott következmények ismeretében – jelen Fenntartói megállapodást azonnali hatállyal megszüntetni, ha a helyzetében való bekövetkezett lényeges változás – elsődlegesen jogi, gazdasági – miatt a Színházat nem, vagy jelen formában nem tudja a továbbiakban fenntartani.

A Felek kijelentik, hogy a Fenntartói megállapodást elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.


Kőszeg, 2015. november 26.


……………………………………. …………………………………….

Pócza Zoltán igazgató Huber László polgármester