2015. December 17., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2016. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Kőszegpaty község településfejlesztési koncepciójának véleményezése.
3. - Beszámoló Kőszeg Város külkapcsolatainak 2015. évi alakulásáról.
4. - Az Európa-Ház használatára kötött megállapodás módosítása.
5. - Hozzájárulás a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete székhelyének bejegyzéséhez.
6. - Együttműködési megállapodás a Nemzeti Programként megvalósuló KRAFT projekt végrehajtásáról.
7. - A Meskó u. 1. alatti ingatlan használati szerződése.
8. - Az alapítványok alapító okiratának módosítása.
9. - A Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány megszüntetése.
10. - A 2016. évi rendezvénynaptár.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház pótelőirányzat kérése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI gyermekétkeztetési szerződésének módosítása.
13. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása.
14. - Krizmanich István megbízási szerződése.
15. - A 6649/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
16. - Használt Volkswagen Transporter mikrobusz vásárlása.
17.a - Vagyonügy: A Rohonci u. 46./B. fsz. 1. alatti lakás értékesítése.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2015. december 17-i képviselő-testületi ülés anyagai.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg és Vidéke lap felelős szerkesztőjének lemondása.
1. napirendi pont:
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2016. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2014. november havi rendes ülésén foglalkozott legutóbb a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítésével.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) bekezdése értelmében tárgyévre kell megállapítani a köztisztviselők illetménykiegészítését.
E rendelkezésnek eleget téve alkotta meg a képviselő-testület a jelenleg hatályban lévő, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2015. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 40/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletet.

Az illetménykiegészítések mértékében a 2014-es évhez képest nincs változás: ez a felsőfokú végzettségűek számára a megyei önkormányzatoknál és megyei jogú városnál legfeljebb 40%, községi önkormányzatnál legfeljebb 20%, míg a többi önkormányzatnál legfeljebb 30% lehet.

A középfokú végzettségűek számára egységesen legfeljebb 20% illetménykiegészítést lehet megállapítani.

A jelenleg hatályos szabályozásunk szerint a felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők egységesen, az alapilletményük 20%-át kitevő illetménykiegészítésben részesülnek.

Javaslom ezt a mértéket a 2016. évre is meghagyni, de a Kttv. fenti rendelkezésének eleget téve – formailag – új rendeletet kell alkotni.

Az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítése tárgyában új önkormányzati rendelet megalkotására.


Kőszeg, 2015. december 10.Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyzőKőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2015. (XII. …..) önkormányzati rendelete
a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2016. évi illetménykiegészítésének megállapításáról

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőit 2016. évre egységesen, az alapilletményük 20%-át kitevő illetménykiegészítés illeti meg.


2. §

(1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete.

Kőszeg, 2015. december 17.Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző


(Az előzetes hatásvizsgálati lapot lsd. a letölthető formátumban.)