2015. December 17., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2016. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Kőszegpaty község településfejlesztési koncepciójának véleményezése.
3. - Beszámoló Kőszeg Város külkapcsolatainak 2015. évi alakulásáról.
4. - Az Európa-Ház használatára kötött megállapodás módosítása.
5. - Hozzájárulás a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete székhelyének bejegyzéséhez.
6. - Együttműködési megállapodás a Nemzeti Programként megvalósuló KRAFT projekt végrehajtásáról.
7. - A Meskó u. 1. alatti ingatlan használati szerződése.
8. - Az alapítványok alapító okiratának módosítása.
9. - A Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány megszüntetése.
10. - A 2016. évi rendezvénynaptár.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház pótelőirányzat kérése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI gyermekétkeztetési szerződésének módosítása.
13. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása.
14. - Krizmanich István megbízási szerződése.
15. - A 6649/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
16. - Használt Volkswagen Transporter mikrobusz vásárlása.
17.a - Vagyonügy: A Rohonci u. 46./B. fsz. 1. alatti lakás értékesítése.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2015. december 17-i képviselő-testületi ülés anyagai.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg és Vidéke lap felelős szerkesztőjének lemondása.
4. napirendi pont:
Az Európa-Ház használatára kötött megállapodás módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!


Dr. Kovács Gyula, a Pannon Egyetem kancellárja az alábbi kérelemmel kereste meg az önkormányzatot:

„Kőszeg Város Önkormányzata, az ISES Alapítvány, a Kőszegi Európa-ház Egyesület, illetve a Pannon Egyetem 2013. december 10. napján kötött megállapodást az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló kőszegi 1837/A/8 hrsz-ú, iroda megnevezésű, 298,75 m2 nagyságú, természetben 9370 Kőszeg, Chernel u. 14. I/8. szám alatti társasházi ingatlan oktatási-képzési, valamint kulturális célokra történő használatáról.
A Pannon Egyetem az Oktatási Hivatalnál kezdeményezte a működési engedélye ezen telephelyre vonatkozó módosítását. Ennek érdekében a szükséges dokumentumok között benyújtotta az előbb körülírt megállapodást annak érdekében, hogy igazolja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt tárgyi feltételek meglétét.
A Hivatal hiánypótlási felhívásában megállapította, illetve kifogásolta, hogy a megállapodás 4.4 pontja értelmében a felek 2030. június 30-ig biztosítják a kérelmező számára az ingatlan használati jogát és az 5.2 pont szerint a megállapodás csak a határozott idő lejártával, közös akarattal vagy rendkívüli okból egyoldalúan szüntethető meg, ennek azonban ellent mond az, hogy az 5.3 pont értelmében bármelyik fél jogosult a megállapodást rendes felmondással, egyoldalúan is – 6 hónapos felmondási idővel, a felsőfokú tanév végére – megszüntetni. Így a Hivatal álláspontja szerint nem biztosított a hivatkozott kormányrendelet 1. melléklet 2. pont aa) alpontjában és 2. melléklet 4. pont ea) alpontjában előírt legalább 8 éves ingatlanhasználati időtartam.

Az előbbiek alapján a Pannon Egyetem képviseletében indítványozom, hogy T. Jegyző úr terjessze a szükséges bizottsági véleményezési eljárást követően Kőszeg Város Képviselőtestülete elé azon indítványunkat, hogy az előbb hivatkozott 5.3 pontot a megállapodásból közös akaratnyilvánítás mellett töröljük.
Kérem indítványunk támogatását, illetve e körben a szükséges döntés meghozatalát elősegíteni szíveskedjék.”

A megállapodás 5.2 pontja rendelkezik arról, hogy a Szerződő felek megállapodása alapján a megállapodás megszüntethető, ezért az 5.3 pont törlésének nincs akadálya.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2015. december 10.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat, a Pannon Egyetem, az ISES Alapítvány és a Kőszegi Európa-ház Egyesület között 2013. december 10-én létrejött, a Kőszeg, Chernel u. 14. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó megállapodás módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


Melléklet

TERVEZET
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött

a Pannon Egyetem (8200 Veszprém, Egyetem u. 10. adószáma: 15308816-2-19, OM száma: FI 80554) képviseletében: Prof. Dr. Friedler Ferenc rektor (a továbbiakban, „Pannon Egyetem”),

Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., törzsszáma: 15420909) képviseletében Huber László polgármester, (a továbbiakban: „Önkormányzat”),

az ISES Alapítvány (nyilvántartásba vételi száma: 60-00719981, adószáma: 18887811-2-18, székhelye: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 8., levelezési cím: 9730 Kőszeg, Chernel u. 14.), képviseletében Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc, a kuratórium elnöke, (a továbbiakban: „ISES Alapítvány”), valamint

a Kőszegi Európa-ház Egyesület (nyilvántartásba vételi száma: Pk.60007/1995., adószáma:18883769-1-18, székhelye: 9730 Kőszeg, Chernel u. 14., bankszámlaszám: 11747051-20100432-00000000), képviseletében Dr. Bokányi Péter elnök, (a továbbiakban: „Egyesület”),

együttesen: ”Szerződő felek” között a köztük 2013. december 10-én létrejött, a Kőszeg, Chernel u. 14. szám alatti ingatlan használatára vonatkozó Megállapodás (a továbbiakban: „Megállapodás”) módosítására az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

A Megállapodás 5.3 pontját a Szerződő felek hatályon kívül helyezik.

A Megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A Szerződő Felek a Megállapodást nyolc (8) példányban írják alá.

Alulírott Szerződő Felek ezt a Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.


Kőszeg, 2015. …………..Pannon Egyetem
képviseletében
Prof. Dr. Friedler Ferenc rektor


Kőszeg, 2015. …………….


Kőszeg Város Önkormányzata
képviseletében
Huber László polgármester


Kőszeg, 2015. …………….az ISES Alapítvány
képviseletében
Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc, a kuratórium elnöke


Kőszeg, 2015. …………………a Kőszegi Európa-ház Egyesület
képviseletében
Dr. Bokányi Péter elnök

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.