2015. December 17., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2016. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Kőszegpaty község településfejlesztési koncepciójának véleményezése.
3. - Beszámoló Kőszeg Város külkapcsolatainak 2015. évi alakulásáról.
4. - Az Európa-Ház használatára kötött megállapodás módosítása.
5. - Hozzájárulás a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete székhelyének bejegyzéséhez.
6. - Együttműködési megállapodás a Nemzeti Programként megvalósuló KRAFT projekt végrehajtásáról.
7. - A Meskó u. 1. alatti ingatlan használati szerződése.
8. - Az alapítványok alapító okiratának módosítása.
9. - A Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány megszüntetése.
10. - A 2016. évi rendezvénynaptár.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház pótelőirányzat kérése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI gyermekétkeztetési szerződésének módosítása.
13. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása.
14. - Krizmanich István megbízási szerződése.
15. - A 6649/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
16. - Használt Volkswagen Transporter mikrobusz vásárlása.
17.a - Vagyonügy: A Rohonci u. 46./B. fsz. 1. alatti lakás értékesítése.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2015. december 17-i képviselő-testületi ülés anyagai.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg és Vidéke lap felelős szerkesztőjének lemondása.
7. napirendi pont:
A Meskó u. 1. alatti ingatlan használati szerződése.

Tisztelt Képviselő-testület!


A Képviselő-testület az októberi ülésén elrendelte a Magyar Államtól ingyenes önkormányzati tulajdonba került Kőszeg, Meskó 1. sz. alatti egykori „szegényház” hasznosítására vonatkozó megállapodás tervezet előkészítését a Szombathelyi Egyházmegyei Karitásszal, akik az ingatlan felújítását pályázati úton valósítanák meg és az ingatlanban 40 fő befogadóképességű pszichiátriai és szenvedélybetegeket ellátó szociális intézményt alakítanának ki.

A szerződéstervezet előkészítése megtörtént. A haszonkölcsön szerződés tartalma szerint az határozatlan időre kerülne ingyenes használatba adásra a Karitásznak szociális intézmény működtetésére.

Az ingatlan birtokba adása 2016. január 1. napjában lett rögzítve, mivel a támogatási kérelem év elején történő elbírálást követően a felújítást mielőbb meg kell kezdeni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot a Városfejlesztési Bizottság 6 igen, 1 nem szavazattal, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2015. december 10.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szombathelyi Egyházmegyei Karitásszal (9700 Szombathely, Hollán E. u. 14., képviseli: Tuczainé Régvári Marietta) a Kőszeg, Meskó u. 1. szám alatti ingatlan használatára kötendő haszonkölcsön szerződést a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


Melléklet
TERVEZET
HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS


Amely létrejött egyrészről
Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. képviseli: Huber László polgármester ) mint tulajdonos, kölcsönadó,

Másrészről
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász (9700 Szombathely, Hollán Ernő u.14. képviseli: Tuczainé Régvári Marietta igazgató), mint Karitász, kölcsönvevő, használó között az alábbi feltételekkel:


1. Kőszeg Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi a kőszegi belterület 1432 hrsz-ú, természetben Kőszeg, Meskó u.1. sz. alatti, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan. Az ingatlant jelenleg nem hasznosítja a tulajdonos, emiatt állapota is romlik. (Ezen ingatlan a továbbiakban: a szerződés tárgya).

2. A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász hasznosítani kívánja az ingatlant oly módon, hogy egy 40 fő befogadóképességű, pszichiátriai és szenvedélybetegeket ellátó szociális intézményt alakítana ki. A szociális intézmény megvalósítása érdekében pályázatot, támogatási kérelmet kíván benyújtani, melynek eredményessége esetén az épület teljes felújítását megvalósítaná.

3. Szerződő felek rögzítik, hogy az ingatlan felújítása és fent hivatkozott célra történő hasznosítása a tulajdonos érdekében áll.

4. A Karitász által megvalósítani kívánt szociális intézmény létrehozása érdekében a tulajdonos az 1. pontban írt ingatlant 2016. 01. 01. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időre a kölcsönvevő ingyenes használatába adja az alábbiak szerint.

5. A használó 2016. 01. 01. napjától az építési munkálatok zavartalan végzése céljából jogosult birtokolni az ingatlant, s a beruházás megvalósítását követően, legkésőbb 2016. 08. 31. napjáig megkezdi e szerződéses cél szerinti, szociális ellátás biztosítását az ingatlanban.

6. A használó tudomásul veszi, hogy a beruházás megvalósításához szükséges tervezési, engedélyezési eljárás lefolytatása, és az intézmény működtetéséhez szükséges, bármely további hatósági, szolgáltatói engedély beszerzése az ő kötelezettsége és költsége.

7. A tulajdonos nyilatkozik, hogy jelen okiratban már hozzájárul ahhoz, hogy a használó e szerződéses cél elérése érdekében a szükséges hatósági eljárásokat, kivitelezési munkálatokat kezdeményezze és lefolytassa és ezen eljárások alatt a még szükségessé váló tulajdonosi hozzájárulásokat megadja.

8. Szerződő felek rögzítik, hogy az épület felújításához, az intézmény kialakításához és működtetéséhez a használó köteles a pénzügyi feltételeket biztosítani – akár pályázati, egyedi támogatási forrásból -, a tulajdonostól nem igényelhet anyagi hozzájárulást a beruházás megvalósításához, az intézmény működtetéséhez.

9. A kölcsönvevő kizárólag pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását szolgáló szociális intézmény működése céljára használhatja az ingatlant, más célra, illetve más személy használatába nem engedheti át. Tulajdonos hozzájárul, hogy a pszichiátriai betegek gyógyulását és rehabilitációját elősegítendő foglalkoztatás megvalósításához, a foglalkoztatást végző vállalkozások térítésmentesen telephelyet jegyezhessenek be az ingatlanra.

10. A kölcsönvevő köteles a szerződés tárgyát képező ingatlan teljes rezsiköltségét a használat időtartama alatt viselni. Felek megállapodnak, hogy a birtokba adás időpontját követő 15 napon belül bejelentik a közműszolgáltatók felé a fogyasztó személyében bekövetkezett változást.

11. A felek megállapodnak, hogy a haszonkölcsön jogszabályban biztosított felmondási rendelkezéseit ezen jogviszonyra vonatkozóan nem tekintik irányadónak, így egyik fél se jogosult a szabad felmondási jogát gyakorolni.

12. A felek biztosítják a tulajdonos részére a felmondási jogot 15 napos felmondási idővel azokra az esetekre, ha a kölcsönvevő rendeltetésellenes, szerződésbe ütköző módon használja az ingatlant, vagy bármely szerződéses rendelkezést megsért. Különösen, de nem kizárólag azonnali hatályú felmondásra ad alapot, amennyiben a használó részben vagy egészben nem a hivatkozott szociális ellátás céljára használja az ingatlant.

13. A használó jogosult 60 napos felmondási idővel jelen szerződést megszüntetni, amennyiben bármely hatósági intézkedés, előírás vagy a pénzügyi feltételek hiánya miatt ellehetetlenül a szociális intézmény fenntartása és működtetése.

14. A szerződés megszűnésekor a használó köteles az ingatlant a tulajdonos birtokába visszabocsátani, s a beruházással összefüggésben felmerült költségeinek, esetleges kárának megtérítését a tulajdonostól nem igényelheti, tulajdonjogi és egyéb jogcímen se érvényesíthet követelést a tulajdonossal szemben.

15. Jelen szerződés létrehozására Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……………….. sz. határozata adott felhatalmazást a polgármesternek.

Jelen szerződésben nem szabályozott esetekben a felek a Ptk. haszonkölcsönre vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Kőszeg, 2015. december ….…………………………………………. ……..……………………………………
Kőszeg Város Önkormányzata Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
kölcsönadó kölcsönvevő
képviseli: Huber László polgármester képviseli: Tuczainé Régvári Marietta igazgató

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.