2015. December 17., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2016. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Kőszegpaty község településfejlesztési koncepciójának véleményezése.
3. - Beszámoló Kőszeg Város külkapcsolatainak 2015. évi alakulásáról.
4. - Az Európa-Ház használatára kötött megállapodás módosítása.
5. - Hozzájárulás a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete székhelyének bejegyzéséhez.
6. - Együttműködési megállapodás a Nemzeti Programként megvalósuló KRAFT projekt végrehajtásáról.
7. - A Meskó u. 1. alatti ingatlan használati szerződése.
8. - Az alapítványok alapító okiratának módosítása.
9. - A Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány megszüntetése.
10. - A 2016. évi rendezvénynaptár.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház pótelőirányzat kérése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI gyermekétkeztetési szerződésének módosítása.
13. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása.
14. - Krizmanich István megbízási szerződése.
15. - A 6649/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
16. - Használt Volkswagen Transporter mikrobusz vásárlása.
17.a - Vagyonügy: A Rohonci u. 46./B. fsz. 1. alatti lakás értékesítése.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2015. december 17-i képviselő-testületi ülés anyagai.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg és Vidéke lap felelős szerkesztőjének lemondása.
14. napirendi pont:
Krizmanich István megbízási szerződése.

Tisztelt Képviselő-testület!

2009. óta évenkénti megbízással segíti az önkormányzat munkáját Krizmanich István, aki nem tartozik a polgármesteri hivatal személyi állományába.
A megbízási jogviszonya határozott időre szól, legutóbb a képviselő-testület a 2014. december 18-i ülésén, a 223/2014. (XII. 18.) határozattal hagyta jóvá a megbízását és engedte számomra a vele való megállapodás megkötését. Ez a határozott idejű szerződés 2015. december 31-én lejár.
Az eddigi megbízásából eredő feladatait, teendőit Krizmanich István maradéktalanul ellátta. Sikeresen lezárult az egészségház építése, a három eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárással együtt. A KRAFT projekt un. nulladik ütemét kitevő Európa-ház, Zwinger és Chernel utca felújítását úgy sikerült elvégeznie az önkormányzatnak, hogy az a Miniszterelnökség elismerését is kivívta.
2016-ban kiírásra kerülnek a Területi Operatív Program projektjei, amelyek előkészítése már jelenleg is folyik a hivatalban. A KRAFT programban is egyre több feladatot kell megvalósítani az önkormányzatnak, melyben szintén közreműködne Krizmanich István.
A várható fejlesztési feladatok volumene miatt javasoltam a jegyző úrnak a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal átszervezésekor egy önálló részleg: a Fejlesztési Iroda létrehozását, amelyet a képviselő-testület jóvá is hagyott. A hivatali struktúra meghatározásánál fontos szempont volt, hogy a jövőben is számítok Krizmanich István szakértelmére, tapasztalatára és útmutatásaira, a Fejlesztési Iroda által végzett feladatok elvégzésében.
Fentiek alapján javaslom, hogy a jövő évtől kezdődően a megbízottal határozatlan időre kössön az önkormányzat szerződést, amelyet mindkét fél 90 napos határidővel mondhat fel. Díjazása az eddig fizetett összeggel azonos lenne.
Krizmanich István feladatai közé fog tartozni továbbra is: az önkormányzat által beadott pályázatok megírásában és hiánypótlásában való aktív részvétel, a szükséges közbeszerzési eljárások előkészítésében és a pályázók által feltett kérdések megválaszolásában való közreműködés, a projektek végrehajtása során a pénzügyi elszámolások elkészítésének segítése, az előrehaladási jelentésben való közreműködés.
A megállapodás anyagi fedezetével a 2016. évi költségvetésben – az előző évekhez hasonlóan – továbbra is számolunk.

Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi bizottság és 6 igen, 1 nem szavazattal a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Kőszeg, 2015. december 10.


Huber László s. k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli 2016. január 1-től kezdődően 1 fő pénzügyi-gazdasági tanácsadó megbízását az előterjesztés mellékletét képező, határozatlan idejű szerződésben foglalt feltételekkel, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős : Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.

(A megállapodás tervezetét lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.