2015. December 17., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2016. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Kőszegpaty község településfejlesztési koncepciójának véleményezése.
3. - Beszámoló Kőszeg Város külkapcsolatainak 2015. évi alakulásáról.
4. - Az Európa-Ház használatára kötött megállapodás módosítása.
5. - Hozzájárulás a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete székhelyének bejegyzéséhez.
6. - Együttműködési megállapodás a Nemzeti Programként megvalósuló KRAFT projekt végrehajtásáról.
7. - A Meskó u. 1. alatti ingatlan használati szerződése.
8. - Az alapítványok alapító okiratának módosítása.
9. - A Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány megszüntetése.
10. - A 2016. évi rendezvénynaptár.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház pótelőirányzat kérése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI gyermekétkeztetési szerződésének módosítása.
13. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása.
14. - Krizmanich István megbízási szerződése.
15. - A 6649/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
16. - Használt Volkswagen Transporter mikrobusz vásárlása.
17.a - Vagyonügy: A Rohonci u. 46./B. fsz. 1. alatti lakás értékesítése.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2015. december 17-i képviselő-testületi ülés anyagai.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg és Vidéke lap felelős szerkesztőjének lemondása.
18. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Jelentések lejárt határidejű határozatokra,
beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

(A képviselő-testület 2015. december 17-i ülésére.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A képviselő-testület év végi ülésére volt tervezve több önkormányzati rendelet felülvizsgálatának elvégzése is.
Az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a előírja az ingatlankezelőnek, hogy minden évben tegyen javaslatot az alaplakbérek megállapítására. Kovács István jelezte, hogy a lakbérek emelését 2016. évre nem javasolja, azok mértékét változatlan formában kéri hagyni, ezért a fenti rendelet módosítása nem lett előterjesztve sem.
A munkaterv előirányozta a parkolási rendelet felülvizsgálatát is, de e tárgykörben 2015. augusztus 1-i hatállyal új rendeletet alkotott a képviselő-testület. A parkolási díjak, pótdíjak és bérletek árának emelését a szolgáltató szintén nem javasolja.
Rimányi Krisztina osztályvezető jelzi, hogy a munkatervben szerepelt még a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata is, de ez azért nem került a képviselő-testülete elé, mert a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. szociális temetésre vonatkozó része (ami miatt a felülvizsgálat bekerült a munkatervbe) csak 2017. január 1-jén lép hatályba.

A 198/2015. (X. 29.) határozattal a képviselő-testület jóváhagyta a Szabóhegyért Közösen Egyesülettel megkötendő középtávú együttműködési megállapodást az előterjesztésben szereplő tartalommal.
A határozatra jelenti dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető, hogy az egyesület elnök asszonya – mivel nem értett egyet annak tartalmával – azt nem írta alá.

A 207/2015. (X. 29.) határozatban a képviselő-testület a Kőszeg, Bezerédy u. 3. szám alatti lakások belső helyreállítási munkáiról szóló számla nettó összegét (6 337 653 Ft-ot) a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére támogatásként biztosította úgy, hogy 1 806 995 Ft-ot a vonatkozó munkarészekre kapott biztosítási kártérítésből, a fennmaradó 4 530 658 Ft-ot pedig az általános tartalék terhére hagyta jóvá.
A határozatra jelenti Bognár-Varga Szilvia pénzügyi osztályvezető, hogy a kft.-vel kötött támogatási szerződés alapján az összeg átutalása határidőben megtörtént.

A 213/2015. (X. 29.) határozatában a képviselő-testület köszönetét fejezte ki a „Kőszegi Ostromnapok” 2015. évi rendezvénysorozat szervezőinek és résztvevőinek, valamint a további sikeres folytatás színvonalának emelése céljából pótlólagos támogatásban részesített több szervezetet is. A határozatra jelenti dr. Tóth László osztályvezető, hogy valamennyi civil szervezettel és a horvát nemzetiségi önkormányzattal a támogatási szerződés aláírásra, az összegek pedig átutalásra kerültek.

A 214/2015. (X. 29.) határozatban a képviselő-testület elrendelte a Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola lábazati falszigetelését az előterjesztés mellékletében szerinti műszaki tartalommal és az ehhez szükséges bruttó 905.252,- Ft összeget biztosította.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina osztályvezető, hogy a munka elkészült.

A 215/2015. (X. 29.) képviselő-testületi határozatban a képviselő-testület hozzájárult Kiss Zoltán Miksa 9730 Kőszeg, Rákóczi F. u. 1. sz. alatti lakos tulajdonát képező Kőszeg, 309 hrsz-ú, 844 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan és Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező Kőszeg, 3114/2 hrsz-ú közpark megnevezésű ingatlanrész hatályos rendezési tervben jelölt Kőszeg, 3150/1 hrsz-ú ingatlannal szomszédos területrész cseréjéhez – a határozatban részletezett módon.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina osztályvezető, hogy a határozat 1. pontjában foglaltaknak megfelelő telekalakítási eljárás folyamatban van.

A 216/2015. (X. 29.) határozatban a képviselő-testület a vagyonrendelet alapján a Kőszeg, Gyöngyös u. 19. fszt. 2. szám alatti, 53 m2 nagyságú, lakás megnevezésű ingatlan liciteljárás útján történő értékesítését rendelte el, az ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő 4.876.000,- Ft 20%-ával csökkentett, 3.900.800,- Ft induló vételáron.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina osztályvezető, hogy a liciteljárás jelentkező hiányában eredménytelenül zárult.


Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság december havi ülésén jóváhagyta a Kőszeg, Velemi u. 17/A. 3. emelet 13. szám alatti 27 m2 nagyságú lakás értékesítését a bérlő részére az értékbecslésben meghatározott 3.402.000,- Ft vételáron.


Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető jelentése alapján:
– közösségi együttélés: 16 eljárás van folyamatban, 2 közigazgatási bírság kiszabására került sor
– behajtási/behajtási és várakozási engedély: összesen 13 db,
– közútkezelői hozzájárulás: 5 db,
– közterület-használati engedély: 2 db került kiadásra.


Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető jelentése alapján:

A polgármester nevében az osztály 2015. november 26. és december 16. között összesen 66 települési támogatást, továbbá 3 lakásfenntartási támogatást állapított meg.
Kőszeg, 2015. december 16.

Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.