2015. December 17., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2016. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Kőszegpaty község településfejlesztési koncepciójának véleményezése.
3. - Beszámoló Kőszeg Város külkapcsolatainak 2015. évi alakulásáról.
4. - Az Európa-Ház használatára kötött megállapodás módosítása.
5. - Hozzájárulás a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete székhelyének bejegyzéséhez.
6. - Együttműködési megállapodás a Nemzeti Programként megvalósuló KRAFT projekt végrehajtásáról.
7. - A Meskó u. 1. alatti ingatlan használati szerződése.
8. - Az alapítványok alapító okiratának módosítása.
9. - A Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány megszüntetése.
10. - A 2016. évi rendezvénynaptár.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház pótelőirányzat kérése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI gyermekétkeztetési szerződésének módosítása.
13. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása.
14. - Krizmanich István megbízási szerződése.
15. - A 6649/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
16. - Használt Volkswagen Transporter mikrobusz vásárlása.
17.a - Vagyonügy: A Rohonci u. 46./B. fsz. 1. alatti lakás értékesítése.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2015. december 17-i képviselő-testületi ülés anyagai.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg és Vidéke lap felelős szerkesztőjének lemondása.
8. napirendi pont:
Az alapítványok alapító okiratának módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!


A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. tv. (Ptké.) 11. § (1) és (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„(1) A Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett, illetve a 9. § (1) bekezdése szerint bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak.”
„(3) Az (1) bekezdés szerinti egyesület és alapítvány a létesítő okirata (1) bekezdés szerinti módosításának bírósági nyilvántartásba vételét, legkésőbb azonban 2016. március 15. napját követően csak a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet.”
Emellett még az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv., új Civiltv.) rendelkezéseinek is meg kell felelni a közhasznú jogállás érdekében.
A fentiek miatt azon alapítványokat, melyeket az alapító továbbra is - 2016. március 15. után is - működtetni kíván, meg kell feleltetnünk a jogszabályi előírásoknak.
Az előterjesztést megtárgyalta a humánerőforrás és a pénzügyi bizottság, mindkét bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!
Kőszeg, 2015. december 10.


Huber László polgármester nevében:


Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző


HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete, mint alapító a 2013.évi CLXXVII. törvény 11.§. (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján úgy határoz, hogy a Segítő Kéz Közalapítványt és a Kőszeg Sportjáért Közalapítványt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) továbbá az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény (Ectv) rendelkezéseivel összhangban működteti tovább és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratukat a fenti törvényi rendelkezések és a Szombathelyi Törvényszék előírásai alapján készíti el.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített módosított alapító okiratok aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: 2016. március 15.
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.