2024. Február 15., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2024. évre javasolt bölcsődei intézményi térítési díjak megállapítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének jóváhagyása.
3. - A 2025-2027. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - A szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az óvodai beiratkozás időpontjának és az óvodai körzetek meghatározása a 2024/2025. nevelési évre.
7. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
8. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatói munkakörére pályázat kiírása.
9. - Helyi és helyközi autóbusz-közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása az IMCS projekt keretében.
10. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának díjazása.
11. - Vagyonügy: Sikertelen értékesítés – Rákóczi u. 63. fsz. 2. alatti lakás.
12. - Csatlakozás az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Hunyor Népfőiskola által kezdeményezett Közelítés Programhoz.
13. - A polgármester 2024. évi szabadságolási tervének a jóváhagyása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A felnőtt háziorvosok rendelési ideje.
1. napirendi pont:
A 2024. évre javasolt bölcsődei intézményi térítési díjak megállapítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A személyes gondoskodást nyújtó intézmények intézményi térítési díjait – ellátási formánként – a fenntartó határozza meg. A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 148.§ (2) és 151.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.
Ennek megfelelően a bölcsődei gondozási térítési díjat is Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult meghatározni és elfogadni.

A térítési díjak meghatározásának részletes szabályait a Gyvt. 146-151.§-ai tartalmazzák.

A személyi térítési díjak megállapításánál az egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni. A személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem
- 25 %-át, ha a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben
- 20 %-át, ha a gyermek ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben részesül.

A Gyvt. 150.§ (6) bekezdése alapján térítésmentesen kell biztosítani a bölcsődei ellátást, ha a gyermek
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
- tartósan beteg vagy fogyatékos
- három vagy többgyermekes családban nevelkedik
- átmeneti gondozásban van, ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban van elhelyezve, nevelésbe lett véve,
- védelembe vett.

Ezek alapján a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kincses sziget Bölcsődéjében és a horvátzsidányi Tücsök Bölcsődéjében 2024. évre javasolt gondozási intézményi térítési díjait az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Kincses sziget Bölcsőde:
2024. évi tervezett adatok alapján:
Személyi juttatások: 58 801 494,- Ft
Járulékok: 7 752 682,- Ft
Dologi kiadások 6 985 319,- Ft
Összesen: 73 539 495,- Ft

Állami támogatás: 73 992 496,- Ft
Különbözet: -453 001,- Ft

Egy évre jutó gondozási intézményi térítési díj:
0,- Ft/fő

Egy napra jutó gondozási intézményi térítési díj: 0,- Ft/fő/nap

Horvátzsidányi Tücsök Bölcsőde:
2024. évi tervezett adatok alapján:
Személyi juttatások: 20 080 506,- Ft
Járulékok: 2 646 628,- Ft
Dologi kiadások: 2 004 305,- Ft
Összesen: 24 731 439,- Ft

Állami támogatás: 20 348 304,- Ft
Különbözet: 4 383 135,- Ft

Egy évre jutó gondozási intézményi térítési díj:
365 261,- Ft/fő

Egy napra jutó gondozási intézményi térítési díj 1 588,- Ft/fő/nap

Tekintettel arra, hogy Horvátzsidány és Peresznye polgármesterei a Horvátzsidányi Tücsök Bölcsőde fenntartására kötött feladatellátási szerződés 5. c) pontjára hivatkozással kérték, hogy térítési díjat 2024. évben ne kelljen fizetni, kérjük a Horvátzsidányi bölcsődében a térítési díj 0,- Ft-ban történő meghatározását.

Kőszeg tekintetében pedig, mivel az állami támogatás magasabb, mint a kiadások tervezett összege, kérnénk a korábbi döntés további fenntartását, a térítési díj 0,- Ft-ban történő meghatározását.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Egészségügyi és Sport bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!


Kőszeg, 2024. február 8.

Kövesdi Gáborné s.k.
főigazgató


HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kincses sziget Bölcsődéjében 2024. évre az intézményi térítési díjat 0 Ft-ban határozza meg.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Horvátzsidányi Tücsök Bölcsődéjében 2024. évre az intézményi térítési díjat 0 Ft-ban határozza meg.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal