2024. Február 15., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2024. évre javasolt bölcsődei intézményi térítési díjak megállapítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének jóváhagyása.
3. - A 2025-2027. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - A szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az óvodai beiratkozás időpontjának és az óvodai körzetek meghatározása a 2024/2025. nevelési évre.
7. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
8. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatói munkakörére pályázat kiírása.
9. - Helyi és helyközi autóbusz-közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása az IMCS projekt keretében.
10. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának díjazása.
11. - Vagyonügy: Sikertelen értékesítés – Rákóczi u. 63. fsz. 2. alatti lakás.
12. - Csatlakozás az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Hunyor Népfőiskola által kezdeményezett Közelítés Programhoz.
13. - A polgármester 2024. évi szabadságolási tervének a jóváhagyása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A felnőtt háziorvosok rendelési ideje.
10. napirendi pont:
A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának díjazása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – nyilvános pályázati eljárás lefolytatása után – a 288/2022. (XI. 24.) képviselő-testületi határozatával, 2023. január 1-től kezdődően 5 év határozott időtartamra nevezte ki Eső Attilát a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé.
A kinevezéssel egyidőben a képviselő-testület igazgató úr díjazását 720.000.- Ft-ban állapította meg, amely összeg jelenleg is hatályban van.
Tekintettel arra, hogy 2024. január 1-től szinte valamennyi ágazatban bérelemelés történt, nőtt a minimálbér, a garantált bérminimum stb., javaslatot teszek Eső Attila igazgató úr díjazásának újbóli megállapítására.
Az igazgató díjazásának a megállapítására a képviselő-testület 200/2023. (XI. 16.) képviselő-testületi határozatával jóváhagyott, a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának 9.2. utolsó mondata az irányadó, mely szerint az ügyvezető díjazását a polgármester javaslatára minden év február 15. napjáig a képviselő-testület állapítja meg.
Ezen kívül, hatályban van az 51/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft Javadalmazási Szabályzata is, amely az alapító okiratnál részletesebb szabályokat is tartalmaz.
Ez szerint: „a társasággal munkaviszonyban álló ügyvezető igazgató személyi alapbére nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér tízszeresét.
A vezető személy alapbérét a társaság alapítója évente külön határozatban állapítja meg a tár-saság saját vagyona, a foglalkoztatottak létszáma, gazdasági súlya és jelentősége alapján.”
Fentiek, valamint az önkormányzat intézményvezetőinek a díjazását is figyelembe véve, javaslatot teszek a képviselő-testületnek arra, hogy igazgató úr díjazását 2024. január 1. napjától 790.000.- Ft-ban megállapítani szíveskedjen.
Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Kőszeg, 2024. február 9.


Básthy Béla s. k.
polgármesterHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Eső Attilának, a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának a díjazását 2024. január 1-től 790.000.- Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: értelemszerűen.