2024. Február 15., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2024. évre javasolt bölcsődei intézményi térítési díjak megállapítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének jóváhagyása.
3. - A 2025-2027. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - A szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az óvodai beiratkozás időpontjának és az óvodai körzetek meghatározása a 2024/2025. nevelési évre.
7. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
8. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatói munkakörére pályázat kiírása.
9. - Helyi és helyközi autóbusz-közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása az IMCS projekt keretében.
10. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának díjazása.
11. - Vagyonügy: Sikertelen értékesítés – Rákóczi u. 63. fsz. 2. alatti lakás.
12. - Csatlakozás az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Hunyor Népfőiskola által kezdeményezett Közelítés Programhoz.
13. - A polgármester 2024. évi szabadságolási tervének a jóváhagyása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A felnőtt háziorvosok rendelési ideje.
3. napirendi pont:
A 2025-2027. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat az éves költségvetési rendelete elfogadásáig az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján határozatban állapítja meg a középtávú tervezés keretszámait.
A fentiek alapján meg kell határozni az önkormányzat saját bevételeinek (helyi adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, a bírság, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalásból származó megtérülés), és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
A csatolt melléklet a prognosztizált adatokat tartalmazza.
A 2025-2027. évekre vonatkozó adatok eltérésének indokai (az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján) pedig a következők:
A 2024-2026. évre vonatkozó – előző évben elfogadott – adatokat a költségvetési rendelettervezet elkészítésekor felülvizsgáltuk a változó gazdasági környezet, az önkormányzat rendeletei, az ingatlanok és egyéb vagyon iránti kereslet tapasztalatai alapján, illetve figyelembe vettük az előző év teljesítési adatait is, és ennek megfelelően állapítottuk meg a főbb keretszámokat. A helyi adók esetén a COVID helyzet következményeként az Önkormányzatokat ért adóelvonási intézkedések miatt a helyi adó bevételek tovább már nem csökkennek, az iparűzési adó vonatkozásában megszűnt az 1%-os mértékre való csökkentés, illetve a közterületfoglalási bevételek összege egyéb közhatalmi bevételnek minősülnek, így a tényleges bevételek alapján az előző évek középtávú tervezésében szerepeltetett bevételek összegében nem történik emelés.

Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek várható összegénél fizetési kötelezettséggel a 2024.évre nem számoltunk, mivel jelenleg - a végrehajtott adósságkonszolidáció nyomán - ilyen kötelezettségünk nem áll fenn.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság tárgyalta és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.


Kőszeg, 2024. február 08.


A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s. k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2025-2027. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámait elfogadja.


Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A középtávú tervezés keretszámait lsd. a letölthető formátumban.)