2024. Február 15., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2024. évre javasolt bölcsődei intézményi térítési díjak megállapítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének jóváhagyása.
3. - A 2025-2027. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - A szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az óvodai beiratkozás időpontjának és az óvodai körzetek meghatározása a 2024/2025. nevelési évre.
7. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
8. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatói munkakörére pályázat kiírása.
9. - Helyi és helyközi autóbusz-közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása az IMCS projekt keretében.
10. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának díjazása.
11. - Vagyonügy: Sikertelen értékesítés – Rákóczi u. 63. fsz. 2. alatti lakás.
12. - Csatlakozás az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Hunyor Népfőiskola által kezdeményezett Közelítés Programhoz.
13. - A polgármester 2024. évi szabadságolási tervének a jóváhagyása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A felnőtt háziorvosok rendelési ideje.
9. napirendi pont:
Helyi és helyközi autóbusz-közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása az IMCS projekt keretében.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata összesen 355.000.000,- Forint összegű támogatásban részesült a „Kőszeg közösségi közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó egyes feladatok” (KSZFO/644/2019-ITM_SZERZ) című projekt keretében.
A komplex fejlesztés részeként Kőszeg Város Önkormányzata 2023. első félévében megépíttette a Gyöngyös-patak felett átívelő, a gyalogos- és kerékpáros forgalmat a gépjármű- forgalomtól elválasztva kiszolgáló hidat, amely a csomópont jelzőlámpás átalakításával együtt kialakítandó gyalogos-átkelővel csatlakozhat az út túloldalán kialakítandó park járdájához és az idáig kiépülő kőszegfalvi kerékpárúthoz.
Kőszeg Város Önkormányzata megbízta a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. jogutódaként működő Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezetet (VPE Kft.) a város egyedi adottságait is figyelembe vevő helyi közösségi (autóbusz) közlekedés üzemeltetési és fejlesztési lehetőségeit bemutató tanulmány elkészítésével.
A szakmai partner által készített tanulmány megállapításainak és javaslatainak megvalósítása során kiemelten szem előtt kell tartanunk az Önkormányzat finanszírozási lehetőségeit. A költségvetési mozgástér, az energiaköltségek és bérek elmúlt években tapasztalt növekedéséhez képest alig bővülő helyi önkormányzati bevételek, illetve a közösségi közlekedés minden számítás szerint magas üzemeltetési költségei (üzemanyagárak, bérek, karbantartás stb.) ismeretében a városban körbejáró távolsági járatokat kiváltó helyi közösségi közlekedés elindításának pénzügyi terhe és kockázata nem vállalható. A vasútállomás IMCS projektben megtervezett átépítéséig a helyi közösségi közlekedés elindításához szükséges fizikai feltételek (buszparkolók) sem állnak rendelkezésre. Az IMCS projekt keretében beszerzendő autóbuszok önkormányzati vagy kisvállalkozói együttműködésben történő üzemeltetésénél sokkal reálisabbnak tűnik a feladatra szakosodott, megfelelő eszközparkkal rendelkező közlekedési vállalkozás megbízása. A beszerzett autóbuszok szolgáltatási árakat csökkentő, gazdaságos, ugyanakkor jogilag kikezdhetetlen átadásának lebonyolítása bonyolult feladatnak tűnik, különösen most, amikor az ország- és vármegye bérletek bevezetésével új nemzeti tarifarendszer bevezetése zajlik. A felmerülő kérdések és bizonytalanságok ismeretében kétségessé vált a városi tulajdonú buszok beszerzésének célszerűsége.
A tanulmány ugyanakkor rámutatott a forrásfelhasználás eredeti programban tervezett másik fejlesztési irányának jelentőségére. Az intermodális csomóponthoz kapcsolódó új autóbuszmegállók építése, régiek szabvány szerinti felújítása nagyon időszerű és jelentős szolgáltatás optimalizálási lehetőségeket nyújt. Az elmúlt években megvalósult útfejlesztések, főleg a város déli és nyugati bevezető útjait összekötő Pogányi út megépítése, valamint az új köztemető megépülése nem csak a majdan elindítandó helyi, hanem a jelenleg is működő helyközi autóbusz közlekedés tekintetében is új, biztonságos megállók kialakítását igényli.
Az IMCS projekt állami részének 2022. évi átmeneti felfüggesztését követően Kőszeg Város Önkormányzata 2023. áprilisában az Építési és Közlekedési Minisztériumnál kérelmezte a szakmai tartalom módosításának lehetőségét, illetve a projekt megvalósítási határidejének 2023. június 30-ról 2025. december 31-re történő módosítását. A Minisztérium a kérelmet pozitív elbírálásban részesítette.
Az autóbusz-beszerzés javasolt elhagyása esetén a rendelkezésre álló forrásból teljes mértékben megvalósulhat a szükséges új buszmegállók és környezetük kialakítása és a régiek biztonság növelő szabványosítása, fejlesztése.
A felhasználható, megközelítőleg nettó 150.000.000,- Forint értékű támogatást az Önkormányzat így a buszöblök és megállók, illetve közvetlen környezetük megfelelő, biztonságos kialakítására tudja fordítani. A megállók biztonságos megközelítése érdekében a város több olyan pontján is gyalogátkelőket tudunk kialakítani, ahol erre amúgy is régóta mutatkozik lakossági igény.
Saját ajánlattételi felhívás keretében beszerzésre került a kijelölt buszmegállók felújítására és új buszmegállók kialakítására megbízott Tervező; a szerződéskötés 2023 őszén valósult meg a Westber Mérnöki Kft-vel. A tervezési feladat során a kijelölt buszmegállók engedélyes és kiviteli terveinek elkészítését végzi el a vállalkozó.
A tervezési szakaszban, 2023 telén folyamatos egyeztetések folytak a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-vel, 2024 januárjában pedig a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel - a közlekedési szakértők és a tervező bevonásával.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2024. január 18-án a létesítendő autóbusz leszállóhelyek és gyalogos átkelőhelyek vonatkozásában részletes állásfoglalást adott ki a közútkezelői hozzájárulás részeként, melyet jelen előterjesztés mellékleteként csatolunk.

A projektben érintett helyszínek az alábbiak:

Felső Gyöngyös híd: buszforduló kialakítása, megállóhely felújítása, akadálymentesítés, gyalogátkelőhely kialakítása, járda, csapadékvíz-elvezetés, buszváró bontása

Temető utca: megállóhely kialakítása, akadálymentes peron és forgalomcsillapító gyalogátkelőhely kialakítása, csapadékvíz-elvezetés

Kiss János lakótelep: mindkét oldali megálló felújítása, akadálymentes peron kialakítása, buszváró helységek felújítása, járdafelújítás, gyalogátkelőhely létesítése

Rohonci utca - Deák Ferenc utca: buszmegálló létesítése, járda kialakítása Deák Ferenc utca és Pogányi út szakaszon

Rohonci utca - Lóránt Gyula utca: buszmegálló kialakítása mindkét oldalon, buszöböl kiépítése, járda létesítése Lóránt Gyula utca, Vízmű utca és a Pogányi út között, Lóránt Gyula utca új útcsatlakozásának kialakítása

Pogányi út (TESCO): buszmegálló kialakítása mindkét oldalon, akadálymentes peron kiépítése, gyalogosátkelő létesítése, kerékpársáv kialakítása

Rákóczi utca 116.: új buszmegálló kialakítása

Rákóczi utca 105.: meglévő buszmegálló felújítása, vízelvezetés megoldása rácsos folyókával

Rákóczi utca (SPAR): új buszmegálló kialakítása, gyalogátkelőhely létesítése

Rohonci utca 7.: meglévő buszmegálló felújítása, új aszfalt burkolat

A kiépülő infrastruktúra kiszolgálja a jelenlegi távosági járatokra építő közlekedést, illetve később, jobb finanszírozási helyzetben az elinduló helyi közösségi közlekedést is. Ezek a fejlesztések már a vasútállomásnál tervezett Intermodális Csomópont megépítését megelőző időszakban is érzékelhető módon jobb körülményeket biztosítanak a távolsági közlekedés, majd az IMCS megépülése után és azzal összhangban a helyi közösségi közlekedés számára is.
A jelen előterjesztés mellékleteiben bemutatott megállók és helyszínek mellett további előkészületek zajlanak a 87-es út mellett Kőszegfalva vasútállomásnál található buszmegálló fejlesztése és a Kőszegdoroszló-Pogányok buszmegálló lakossági igényekre reagáló áthelyezése tekintetében is.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjen!

Kőszeg, 2024.02.08.
A polgármester nevében:

Fekete Balázs s.k.
Fejlesztési iroda vezetője


HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy az IMCS projektben rendelkezésre álló forrásból a mellékletben szereplő fejlesztések valósuljanak meg, és felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze a szakmai tartalom jóváhagyását a Támogató Építési és Közlekedési Minisztérium részéről.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A tervezett fejleztéseket lsd. a letölthető formátumban.)