2024. Február 15., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2024. évre javasolt bölcsődei intézményi térítési díjak megállapítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének jóváhagyása.
3. - A 2025-2027. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - A szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az óvodai beiratkozás időpontjának és az óvodai körzetek meghatározása a 2024/2025. nevelési évre.
7. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
8. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatói munkakörére pályázat kiírása.
9. - Helyi és helyközi autóbusz-közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása az IMCS projekt keretében.
10. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának díjazása.
11. - Vagyonügy: Sikertelen értékesítés – Rákóczi u. 63. fsz. 2. alatti lakás.
12. - Csatlakozás az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Hunyor Népfőiskola által kezdeményezett Közelítés Programhoz.
13. - A polgármester 2024. évi szabadságolási tervének a jóváhagyása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A felnőtt háziorvosok rendelési ideje.
5. napirendi pont:
A szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletet felülvizsgáltuk.

Indokolás

Kőszeg Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése korábbi napirendi pontként került elfogadásra. A költségvetés, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum összegének ismeretében alakítottuk ki véleményünket a szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Szr.) meghatározott jövedelemhatárok, illetve a megállapítható támogatások tekintetében. A nyugdíjemelés, illetve a minimálbér, garantált bérminimum növekedése miatt javasoljuk a jövedelmi határok emelését.

A rendelet-tervezet alapján így az kaphatna általános települési támogatást, akinek
a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 480%-át (136.800, - Ft);
b) egyedülálló esetén a havi jövedelem a szociális vetítési alap 480%-át (136.800, - Ft);
c) egyedülélő esetén a havi jövedelem a szociális vetítési alap 530%-át (151.050, -Ft);
d) a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 510 %-át (145.350, -Ft)
nem haladja meg.


Az alkalmanként jelentkező többletkiadásokhoz kapcsolódó általános települési támogatás esetében, valamint a gyógyszertámogatás, a gyermekek jogán adható támogatás és a gyermekek egészségügyi támogatása esetében az egy főre jutó jövedelemhatár 136. 800 Ft-ról 162.450, -Ft-ra történő emelését javasoljuk.
A gyermekek jogán adható támogatás összegét 15.000 Ft-ról 20.000 Ft-ra javasoljuk emelni. Az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt adható támogatást pedig 30.000,- Ft-ról 50.000,- Ft-ra, úgy, hogy ezt az összeget akár két részletben is igénybe lehessen venni, például kétszer 25.000, -Ft-os számlával igazoltan.

Az Szr. 9. § (4) bekezdése alapján a jegyző minden év február 5-ig köteles kimutatást kérni a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek összegéről (mellékletként csatolva). A kimutatás szerint a legolcsóbb temetés összege 342.432 Ft (Áfa-val). Ettől az összegtől is függ a rendkívüli települési támogatás összege. A korábbi 5 sávos rendszer helyett javasoljuk csupán 3 sávba rendezni e települési támogatást, tekintettel arra, hogy a megszüntetni tervezett sávok a tapasztalatok alapján kihasználatlanok voltak. A rendkívüli települési támogatás jövedelmi határa, valamint mértéke így az alábbiak szerint alakulna:
Amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem:
a) 142.500, - Ft és 185.250, - Ft között van:
102.730Ft,
b) 142.500, - Ft és 114.000, - Ft között van:
136.970 Ft,
c) 114.000, - Ft alatt van:
140.395 Ft és 342.432 Ft közötti támogatás adható.

A Pénzügyi Osztályunk jelezte, hogy a tavalyi évben a Magyar Államkincstár ellenőrizte a pénzbeli támogatásra nyújtott állami támogatással szemben elszámolt kiadásokat és megállapítása alapján a természetbeni ellátási formák pénzbeli szociális keretből történő elszámolására nincs lehetőség. Az Önkormányzatnak ezen összeget a kötelezően ellátandó feladatokra biztosított támogatásokból kell megoldania.

Fentiek alapján a lakfenntartási támogatás tekintetében új rendszert szeretnénk kiépíteni. Javasoljuk a lakásfenntartási támogatást kétféle támogatási formává alakítani. Egyrészt megmaradna az eddigi lakásfenntartási támogatás, amely a továbbiakban pénzbeli ellátás lenne, tehát azt közvetlenül a kérelmező kapná meg. Az így megállapított pénzbeli lakásfenntartási támogatás elszámolható lesz a pénzbeli szociális keretből.
Emellett viszont szeretnénk, ha az önkormányzati lakást bérlők a lakbérükhöz kapott támogatást továbbra is természetben kaphatnák meg, tehát közvetlenül a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Városgondnokság) részére történne az utalás. Ugyanis, ha ez is pénzbeli támogatás lenne, fennáll az a veszély, hogy a Városgondnokság bevételektől esne el.

Fentiek alapján tehát, szeretnénk egy önkormányzati lakások lakbéréhez nyújtott támogatást, illetve egy lakásfenntartási támogatást biztosítani. A lakásfenntartási támogatás továbbra is villanyáram, víz-és gázfogyasztáshoz, távhő-szolgáltatáshoz, csatornahasználathoz, szemétszállítási díjhoz, lakáscélú pénzintézeti kölcsön részletéhez, nem önkormányzati tulajdonú lakás lakbéréhez, vagy közös költséghez nyújtható.
Önkormányzati bérlakások lakbéréhez nyújtható támogatás pedig az önkormányzati lakás lakbérének és közös költségének viseléséhez lesz nyújtható.

A lakásfenntartási támogatás megállapítása mindezidáig már egy idejét múlt képlet segítségével történt, ezért szeretnénk egy új számítási módszert alkalmazni.
Az önkormányzati bérlakások lakbéréhez nyújtható támogatás és a lakásfenntartási támogatás esetében ugyanazon jogosultsági feltételeket kívánjuk meghatározni. Az új rendszerrel nem csak a minimum 5.000, Ft-os havi támogatást tudná nyújtani az Önkormányzat, hanem akár 10.000, - Ft/hó összeget is. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költséget 1000.- Ft-ra emelnénk.
A támogatásokban részesíthető lenne kérelemre az,
- akinek az Szt. szerinti vagyona nincs és akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 510 %-át, egyszemélyes háztartásnál pedig az 530 %-át és igazolja, hogy az adott lakásban, valamilyen közüzemi díj vagy lakbér fizetési kötelezettség terheli. A támogatások megállapításának elve, tehát a korábbiakhoz hasonló lenne, továbbra is figyelembe vennénk a lakásnagyságot is. A támogatás havi összege a lakásfenntartás elismert havi költségének 15 %-a. Az adható havi támogatás legalább 5.300, - Ft, legfeljebb 10.000, - Ft lenne.

Az Szr 24. §-a értelmében az intézményi térítési díjakat a képviselő-testület az intézményvezető javaslata alapján minden év február 28-ig felülvizsgálja. Tekintettel arra, hogy az Idősek Otthonát és Idősek Klubját a Máltai Szeretetszolgálat a tervek szerint az idei év folyamán átveszi, a Hajléktalan Szálló pedig 2024. április 30. napjával megszűnik, így Intézményvezető asszony nem tartja indokoltnak a térítési díjakon történő változtatást, így annak módosítására nem tett javaslatot.
A Rendelet-tervezetet a fentiek figyelembevételével készítettük el.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Egészségügyi és Sport bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2024. február 8.

A polgármester nevében:


dr. Dömötör Ramóna s.k.
mb. igazgatási osztályvezető
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VIII. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
Az alacsony jövedelemmel rendelkező családok helyzete javul. A jövedelemhatárok emelésével azok, akik eddig települési támogatásra voltak jogosultak, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése ellenére továbbra is jogosultak lesznek a támogatásra.

II. gazdasági hatásai:
A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai várhatóan nem emelkednek a költségvetésben tervezettekhez képest.

III. költségvetési hatásai:
A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai a költségvetéshez képest várhatóan nem változnak.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezet további adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
A helyi szabályozás elmaradása törvénysértést nem eredményez.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása törvénysértést nem eredményez.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételek az önkormányzat 2024. évi költségvetésében biztosítottak.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2024. (II. …..) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló
21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szr.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Általános települési támogatás akkor adható, ha
a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 480%-át;
b) egyedülálló esetén a havi jövedelem a szociális vetítési alap 480%-át;
c) egyedülélő esetén a havi jövedelem a szociális vetítési alap 530%-át;
d) a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 510%-át
nem haladja meg.”

2.§

Az Szr. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§ A 4. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően általános települési támogatás évente - a 3. § b) pontjában meghatározott kiadások miatt, annak igazolásával – 50.000 Ft összeghatárig adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 570%-át. Az 50.000, - Ft összeghatárig rendelkezésre álló keretből a támogatás legfeljebb három részletben is kérelmezhető.”


3.§

Az Szr. 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyermek 18 éves koráig gyermekenként 20.000 Ft települési támogatás adható a 3. § bf)-bj) és c) pontja alapján, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 570%-át.”

4.§

Az Szr. 9.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni azt, aki hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott. A rendkívüli települési támogatás legkisebb összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének
a) 30%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a szociális vetítési alap 500%-át, de nem haladja meg annak 650%-át,
b) 40%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a szociális vetítési alap 400%-át, de nem haladja meg annak 500%-át,
c) 41%-100%-a, amennyiben a kérelmező családjában amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 400%-át.”

5.§

Az Szr. 11. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. Önkormányzati bérlakások lakbéréhez nyújtható támogatás
13.§ (1) Az önkormányzati bérlakások lakbéréhez és közös költségének viseléséhez havi rendszerességgel települési támogatás nyújtható (a továbbiakban: önkormányzati bérlakások lakbéréhez nyújtható támogatás). A támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott önkormányzati bérlakás lakbérének viseléséhez vagy közös költségéhez havi rendszerességgel adott természetbeni hozzájárulás. Az önkormányzati bérlakások lakbéréhez nyújtható támogatás kizárólag az önkormányzati bérlakásban élők részére a lakbérköltséghez és közös költséghez nyújtható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás annak a személynek nyújtható, akinek
a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 510%-át;
b) egyszemélyes háztartás esetén a havi jövedelem a szociális vetítési alap 530%-át
nem haladja meg és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
(3) Az önkormányzati bérlakások lakbéréhez nyújtható támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 1000 Ft.
(4) Az önkormányzati bérlakások lakbéréhez nyújtható támogatás esetében az elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 m2,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 m2,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(5) A támogatás egy hónapra jutó összege a (3) bekezdés szerinti lakásfenntartás elismert havi költségének 15 %-a. A támogatás mértéke legalább 5.300.- Ft/hó, legfeljebb azonban 10.000, -Ft/hó. A támogatás havi összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
(6) Az önkormányzati bérlakások lakbéréhez nyújtható támogatást egy évre kell megállapítani. A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(7) A támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A lakásfenntartási támogatás megállapításához – az 1. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl
a) a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozat,
b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása,
c) az Szt. 18. § l) pontja szerinti adat megállapítására, igazolására szolgáló irat bemutatása vagy másolatának csatolása
d) önkormányzati bérlakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés másolatának csatolása
szükséges.
(8) A támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani a Városgondnokság részére. A kérelmezőt a lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.
(9) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában kerül érvényesítésre. Amennyiben a különbözeti összeg a következő számlában teljes mértékben nem jóváírható, azt a további számlá(k)ban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell.
(10) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára eső támogatást teljes összegben kell folyósítani, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.
(11) Ha a támogatásban részesülő személy lakcíme megváltozik, azt köteles 15 napon belül bejelenteni.
(12) Aki önkormányzati bérlakások lakbéréhez nyújtható támogatásban részesül nem jogosult lakásfenntartási támogatásra.”

6. §

Az Szr. 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettség esetében a megtérítés és a kamat összege - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból
a) csökkenthető vagy elengedhető, ha a megtérítésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 150%-át, egyedülélő esetén 200%-át és vagyonnal nem rendelkezik,
b) maximum 12 havi részletben fizettethető meg.”

7.§

Az Szr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
8.§

Az Szr. II. fejezete a következő 7/A. alcímmel egészül ki:

„7/A Lakásfenntartási támogatás
9/A.§ (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás nyújtható (a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás). A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, havi rendszerességgel adott pénzbeli hozzájárulás. Lakásfenntartási támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez és a nem önkormányzati bérlakások albérleti díjához vagy a közös költséghez nyújtható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás annak a személynek nyújtható, akinek
a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 510%-át;
b) egyszemélyes háztartás esetén a havi jövedelem a szociális vetítési alap 530%-át
nem haladja meg és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
(3) A lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 1000 Ft.
(4) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 m2,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 m2,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(5) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a (3) bekezdés szerinti lakásfenntartás elismert havi költségének 15 %-a. A támogatás mértéke legalább 5.300.- Ft/hó, legfeljebb azonban 10.000, -Ft/hó. A támogatás havi összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
(6) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(7) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A lakásfenntartási támogatás megállapításához – az 1. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl
a) a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozat,
b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása,
c) az Szt. 18. § l) pontja szerinti adat megállapítására, igazolására szolgáló irat bemutatása vagy másolatának csatolása
szükséges.
(8) A lakásfenntartási támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig kell biztosítani elsősorban a kérelmező folyószámlájára történő utalással. A kérelmezőt a lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.
(9) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára eső támogatást teljes összegben kell biztosítani, de a támogatás továbbiakban meg kell szüntetni.
(10) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme megváltozik, azt köteles 15 napon belül bejelenteni.
(11) Aki lakásfenntartási támogatásban részesül,nem jogosult önkormányzati bérlakások lakbéréhez nyújtható támogatásra.”

9.§

(1)Az Szr. 6. § (1) bekezdésében és a 8.§ (2) bekezdésében a „480%-át” szövegrész helyébe a „570%-át” szöveg lép.
(2)Az Szr. 9.§ (4) bekezdésében a „308.305 Ft” szövegrész helyébe a „342.432 Ft” szöveg lép.
(3)Az Szr. 11.§ (2) bekezdés b) pontjában a „lakásfenntartási támogatás” szövegrész helyébe az „önkormányzati bérlakások lakbéréhez nyújtható támogatás” szöveg lép.10.§

Hatályát veszti az Szr. 3. melléklete.

11.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 5.§-t és a 8. §-t 2024. március 1-től kell alkalmazni.


Dr. Zalán Gábor s.k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)