2024. Február 15., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2024. évre javasolt bölcsődei intézményi térítési díjak megállapítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének jóváhagyása.
3. - A 2025-2027. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - A szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az óvodai beiratkozás időpontjának és az óvodai körzetek meghatározása a 2024/2025. nevelési évre.
7. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
8. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatói munkakörére pályázat kiírása.
9. - Helyi és helyközi autóbusz-közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása az IMCS projekt keretében.
10. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának díjazása.
11. - Vagyonügy: Sikertelen értékesítés – Rákóczi u. 63. fsz. 2. alatti lakás.
12. - Csatlakozás az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Hunyor Népfőiskola által kezdeményezett Közelítés Programhoz.
13. - A polgármester 2024. évi szabadságolási tervének a jóváhagyása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A felnőtt háziorvosok rendelési ideje.
4. napirendi pont:
Kőszeg Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Tisztelt Képviselő-testület!


Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő:

Indokolás:

A Kormány gazdaságpolitikájának fókuszában a gazdaság újbóli növekedési pályára állítása, a recesszió elkerülése, a családok védelme és az ország működőképességének megőrzése áll. Az orosz-ukrán háború és az abból következő világgazdasági változások, valamint a szankciós politika Európa-szerte a gazdaság teljesítményének visszaeséséhez és energiaválsághoz vezettek.
Januártól Navracsics Tibor irányításával létre jött a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.
Kormányzati elvárás az Önkormányzatok energia fogyasztásának 25%-os csökkentett szinten történő fenntartása. Az Önkormányzat teherviselő képessége a bevételek és a kiadások óvatos tervezését teszi szükségessé. Az Önkormányzat helyi adó bevételei emelkednek, új adó bevezetése, korábbi adó összegének emelése és a közterületfoglalási díjak egyéb közhatalmi bevételek közé való átsorolása miatt. A minimálbér 2023. december 01-től 266 800 Ft-ra, a garantált bérminimum 326 000 Ft-ra emelkedett, a közfoglalkoztatás bére 133 400 Ft.
A szociális hozzájárulási adó összege 13 % maradt.

Központi forrásból származó bevételek:

A 2024. évben az önkormányzati feladatellátás finanszírozási rendszere az előző évit követi, lényeges változás a finanszírozási struktúrában nem várható. Minden bevétel kötött felhasználású, tételesen kimutatott elszámolással kell a felhasználásukat bizonyítani.

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt (továbbiakban: Kvtv.) 2023. július 13-án fogadták el.
Az általános működési támogatáson belül a településüzemeltetési, fenntartási feladatokhoz (zöldterület és közterület fenntartás, utak, hidak fenntartása, a közvilágítás és a köztemetők üzemeltetése) kapcsolódó támogatás az önkormányzat 2023. január 01-jei statisztikai adatai, a támogatások településkategóriák szerint meghatározott fajlagos összege és az iparűzési adóerőképesség figyelembevétele alapján történik.
Az önkormányzati hivatal támogatásánál a közös hivatal székhely települése jogosult a teljes támogatás igénylésére. A közös hivatal fenntartásához így Velem és Bozsok önkormányzata a normatíva felett járul hozzá.
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 2023. évhez képest csökkent, így is jelentős összeget tesz ki (34 572 000 Ft), mely települési támogatásokra, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ által ellátott szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatokra, bölcsődei ellátásra, valamint gyermekétkeztetésre használható fel.
A települési támogatásokra fordítható összeget ettől függetlenül nem csökkentettük a Város költségvetésében. Saját forrásból pótóljuk ki, ezzel is segítve a rászoruló lakosság megélhetésétterheit.
Az egyes feladatokra célzottan kapott támogatásokat az önkormányzat iparűzési adóerő-képessége alapján kiegészítik vagy éppen elvonással ún. szolidaritási hozzájárulással terhelik. Kőszeg Város Önkormányzatának az iparűzési adóerőképessége 22 542 Ft/lakosról 27 967 Ft/lakosra emelkedett, így 8 031 763 Ft szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettség terheli, a Kvtv. 2. melléklet II/57. pontja alapján.

A gyermekétkeztetés támogatási rendszere követi a 2014-től kialakított struktúrát. A feladathoz az ellátottak arányában számolt bértámogatás (92 780 600 Ft) illetve üzemeltetési támogatás kapcsolódik (93 422 218 Ft), amely az előző évben eredeti előirányzatként kapott összegnél magasabb mértékű, a gyermekétkezésben résztvevők létszámának függvényében. A fentiek alapján a gyermekétkeztetésre célzottan kapott összegen túl az önkormányzatnak a kiadások 18,5 %-át kell hozzátennie (kb. 65 millió Ft-ot), ugyanakkor ez is elszámolható a szociális feladatokra kapott egyéb támogatás terhére.
A tartózkodás utáni idegenforgalmi adót az önkormányzatok már beszedhetik, azonban a bevételhez korábban megkapott forintonként 1 Ft támogatás továbbra sem kapcsolódik.
A gépjárműadó bevétel 2020. évtől teljes összegben az állami költségvetést illeti, 2021-től pedig ezt a bevételt már közvetlenül a NAV szedi be.
2023-tól az iparűzési adó minden esetben 2 %-os bevétellel tervezhető, így további kiegészítő támogatás már nem lesz.
A helyi adó bevétel ennek is köszönhetően emelkedett 169 755 914 Ft-tal.
2022. évtől kezdve a közterületfoglalásból származó önkormányzati saját bevétel az egyéb közhatalmi bevételekhez tartozik, így a 2023. évi tervezéshez képest ez is befolyásolja a helyi adók tervezett összegének emelkedését.
Az intézményi feladatok támogatásánál a könyvtári és közművelődési feladatokhoz az előző évivel azonos összegű fajlagos támogatás kapcsolódik, lakosságszám alapján – 2 213 Ft/fő - összesen 25 254 756 Ft összegű támogatás illeti meg az önkormányzatot. A múzeum támogatása az előző évi összeggel megegyezik, 32 300 000 Ft.
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatására 26 398 480 Ft összegű támogatás illeti meg az Önkormányzatot.

Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények közül a Kőszegi Szociális Gondozási Központ illetve a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde feladataira igényelt állami támogatás 552 874 863 Ft. A költségvetés tartalmazza az intézmények normatíva feletti állami támogatásának átadását is a feladatellátási megállapodásnak megfelelően megosztva.

Az eredeti előirányzatként megállapított központi támogatások a minimálbér emelkedésének fedezetét nem tartalmazzák.
Az elmúlt évben is támogatást biztosított a Kormány a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének fedezetére, erre az idei évben is kaptunk támogatást, ezen összeg 91 087 117 Ft. az Önkormányzatnál és az Intézményeinél, melyet beterveztünk a költségvetésbe.
A pedagógusi életpálya bevezetésével a pedagógusi bérek emelkedtek, ehhez is kaptunk bértámogatást

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalnál a Kvtv. 2. melléklete szerint a működési támogatás összege elismert dolgozónként 1 096 500 Ft-tal emelkedett (6 633 500 Ft/létszám), az elismerhető dolgozói létszám számítása nem változott, továbbra is csak a Hivatalhoz tartozó települések száma és a Nemzetiségek száma jelent többlet szorzó elismerést. Nem rendelkezik a költségvetési törvény arra vonatkozóan külön többlet számítással, hogy adott Hivatal csak az adott települési Önkormányzat és a Polgármesteri vagy Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodását és igazgatását látja el és intézményrendszerét úgynevezett GAMESZ-be szervezi ki, vagy intézményrendszere gazdálkodási feladatait is maga látja el.
A Hivatalt kiegészítő támogatásként 3 089 199 Ft illeti meg.

A tervezett feladatok finanszírozása:

A köznevelés területén az óvodai ellátás finanszírozása során a szakmai jogszabályi előírások alkalmazásával a központi költségvetés biztosítja az óvodapedagógusok, és a munkájukat közvetlenül segítők kötelező illetményét és ezek járulékait, figyelembe véve a törvény nevelésszervezési paramétereit. Az óvodaműködtetési támogatást (gyermeklétszámok után igényelhető) 2022-ben jelentősen megemelték. A bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőket besorolták a pedagógus életpálya-modellbe, melynek pénzügyi fedezetét központi forrásból biztosítják. A bölcsődék esetében 2018-tól a támogatási rendszer hasonlóképen működik, mint az óvodáknál. A Bölcsőde üzemeltetése kiegészítő önkormányzati támogatással finanszírozható. Emellett nemzetiségi pótlék is beépült a támogatások körébe.
2023.szeptember 01-től a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Horvátzsidányi Tagóvodája 1 csoporttal bővült.
2022. február 01-től a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kincsessziget Bölcsődéje további 1 csoporttal bővült, 2022. szeptember 01-től pedig további 1 telephelyen (Horvátzsidány) a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Tücsök Bölcsődéje néven működik. Az állami támogatás igénylésekor már figyelembe tudtuk ezt venni.

A működés bevételi forrásai:

A működési saját bevételek az előző évihez képest jelentősen nem növekednek. A gyermekétkeztetés térítési díjai 2023. szeptember 01-től emelkedtek. Bár a szülőkre kisebb összeg hárult, mert az Önkormányzat a rezsikulcsot is emelte 2022. szeptember 01-től +15%-kal (72%-ról 87%), 2023. január 01-től pedig 100%-ra. A megemelkedett rezsiköltséget így a szülők helyett az Önkormányzat vállalta át.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ működési bevételei sem emelkednek jelentősen.
A költségvetési működési bevételek között a helyi adó bevételek hangsúlyos részt képviselnek, a tervezett adóbevétel 759 470 914 Ft, amely 169 755 914 Ft-tal több a 2023. évi tervhez képest.
2024-ben már nincs kieső 1% iparűzési adó, előre tervezhető a teljes összeg.

A működési kiadások tervezése:

Az Önkormányzat számára elsődleges cél az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalának és az önkormányzat működőképességének megőrzése, a kiadások tervezésénél ezt az elvet vettük figyelembe.

A költségvetési törvény elvei alapján az intézményeknek egységes szempontrendszert határoztunk meg.

Ebben az évben rendkívüli kiadásnak tekinthető, hogy az Intézményeinknél 13 fő lesz jubileumi jutalomra és 4 fő hűségjutalomra jogosult, erre összesen 24 708 029 Ft-ot kell kifizetni a járulékokkal együtt. Ez az összeg beépítésre került az Intézmények költségvetésébe.

A működési kiadások között szerepel több, már elnyert pályázat is. Itt elsősorban az építéssel járó beruházások fordított ÁFA összegei szerepelnek, melyek dologi jellegű kiadásnak minősülnek. Továbbá a közbeszerzési díjak és egyéb eljárási költségek is a dologi kiadások részét képezik.

A 2024. év is a pályázatok megvalósításának éve. A projektek között olyan jelentős fejlesztések vannak, mint a 2022. év végén kiutalt 432 112 424 Ft-ból a Kőszegi iskolák épületenergetikai fejlesztésének megvalósítására 2024-re áthozott összege, A Kőszeg Város Története TOP-PLUSZ projekt keretében a Hősök tornya épületének megújítása 362 466 938 Ft-ból 2024-re áthozott összege. Tovább folytatódnak a megkezdett beruházások, mint az intermodális csomópont kialakítása, az ERASMUS projektek, HUNGARICUM pályázat és a TOP pályázatok.

A személyi juttatásoknál a pedagógusi életpálya szerinti bértábla alapján a köznevelési intézményben foglalkoztatott pedagógusok és bölcsődei kisgyermeknevelők bére jelentősen emelkedett, a minimálbér 2023. december 01-től való változása miatt a személyi juttatások változtak. A pedagógusok illetményemelkedését, valamint a pedagógus munkát közvetlenül segítők béremelését (ezeket ágazati jogszabályok tartalmazzák) valamint a kötelező átsorolásokat, és az egyéb törvény szerinti kötelező juttatásokat a tervezésnél figyelembe vettük.
Az alapilletmények előirányzatának tervezése 100%-on történt.

A köztisztviselők illetményalapja 2024-es évre a 20/2023.(XII.15.) számú Önkormányzati rendelet alapján 57 000 Ft. A közös hivatal személyi kiadásainál az átsorolásokkal, illetve a minimálbér emelkedésével számoltunk.

A képviselői tiszteletdíjak és a bizottsági tagok tiszteletdíjának emelésével nem számoltunk.

A munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 13,0 %.

A dologi kiadásoknál a meglévő szerződéseket, valamint a teljesített kiadásokat vettük figyelembe. A városüzemeltetési feladatokra a Kft. részére 2024. évre 290 411 999 Ft került beépítésre, amely 33 959 767 Ft-tal több a 2023. évi 256 452 232 Ft-nál. A Kft-vel végeztetett korszerűsítési munkálatokra és a köztéri berendezések, eszközök felújításával kapcsolatosan a felhalmozási kiadásokhoz 61 876 000 Ft került beépítésre. Az előterjesztéshez csatoljuk a Kft.által részletesen, feladatonként kidolgozott 2024. évi díjakat.
A gyermekétkeztetési térítési díjak 2023. szeptember 01-től emelkedtek, ugyanakkor a szolgáltató 15 %-os rezsikulcs emelését követően 2023. január 01-től további 13 %-os rezsikulcs emelést kért (így 100%-os rezsikulcs), így ezzel az emeléssel számoltunk a szolgáltató felé. A gyermekétkeztetési feladatoknál az ellátottak számának változásával, az önkormányzati rendelet szerinti nyersanyagköltség összegével, valamint a szolgáltatóval megkötött szerződés szerint 100 %-os rezsiköltséggel számoltuk a kiadásokat.

A 2024. évi költségvetést a fenntartott és finanszírozott intézményeknél is egységes elvekkel terveztük.
A hivatalon kívül minden Intézményi dolgozónak havi 8000 Ft-os cafetéria juttatás került betervezésre Szép Kártyára való utalással.
A köztisztviselők cafeteria juttatását jogszabály szabályozza, maximum nettó 400 000 Ft, a elfogadott szabályzat alapján nettó 400 000 Ft-ban került megállapításra.

Az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásait (a tavalyihoz képest 4 996 500 Ft-tal több) 39 496 500 Ft összegben terveztük. Ezen kiadások elszámolhatóak a települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása terhére.

A civil szervezetek, önkormányzati feladatot ellátó egyesületek támogatási összegei a kérelmeket, a megkötött feladatátvállalási és együttműködési megállapodásokat, illetve az önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve kerültek megállapításra.
A Tűzoltóságok támogatása és a Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása is emelkedett, a Natúrpark egyesület támogatása a TDM megállapodásban foglalt minimum értéken került tervezésre.

Az év közbeni váratlan események kezelésére 10 000 000 Ft összegű vis maior tartalék került elkülönítésre.

A vagyonhasznosítással kapcsolatos költségek (tulajdoni lap másolatok, értékbecslések, telekalakítások, energetikai tanúsítványok) fedezetére 5 000 000 Ft összeget tartalmaz a költségvetés, ezen felül 5 000 000 Ft tartalékot képeztünk. A Vagyonbiztosítás összegét a megvalósult jelentős fejlesztésekhez igazodva 4 000 000 Ft éves összegre kellett emelni tavaly, a megvalósult projekteknél a biztosításba be kellett venni az új fejlesztéseket. Az egészségházban a veszélyhelyzetben a szakrendelések működési intenzitása változó, de a megállapodás szerint a szakrendelést fenn kell tartani és a vesztséget az Önkormányzatnak kell kifizetnie. Erre ebben az évben 17 000 000 Ft-ot terveztünk.

2022. január 01-től a Gyermekorvosi ellátás Kőszeg Város feladata, mivel a házi gyermekorvosok nyugdíjba vonultak.
Az Önkormányzat szerződést kötött a NEAK-kal, alkalmazottként egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatja a két körzet asszisztensét és egy 4 órában a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó takarítónőt.
A két körzetben továbbra is hirdetjük az egészségügyi szolgálati jogviszony keretében a jogszabályban meghatározott illetménnyel foglalkoztatható gyermekorvosi állásokat. Az álláshelyek az Önkormányzatnál kerültek feltüntetésre. Ezen kiadásokra a NEAK-tól tudunk támogatást lehívni, de csak a betöltött állásokra. Az orvosi ellátást jelenleg helyettesítéssel oldjuk meg, erre NEAK támogatás nem hívható le, ennek fedezetét az Önkormányzat kiadásainak tervezésénél figyelembe vettük.

Az elmúlt év tapasztatai alapján terveztük lomtalanításra is kiadással. Az STKH lakosonként 10 kg-ot szállít el ingyenesen, a felette lévőt az Önkormányzatnak ki kell fizetnie, erre 3 000 000 Ft kerül betervezésre.
Bízunk abban, hogy a 2021-ben bevezetett Lomi- Lottó akcióval ez majd tovább csökkenthető.
2023-ban is a sikeres Lomi- Lottó akciónak a 10 kg/fő keretbe bele is fértünk, bár a nem lomtalanításra kirakható és közterületen maradt hulladékot továbbra is el kellett szállítani, erre a Városüzemeltető Kft-t bíztuk meg.

Az orvosi ügyeleti rendszerben is változás történt. A Mentőszolgálat 2023. december 01-től, átvette az orvosi ügyeleti ellátást, így erre a kiadásra már nem terveztünk.

A fejlesztési költségvetés tervezésének fő szempontjai és célkitűzése a már elnyert támogatások maradéktalan felhasználása és a támogatási célok megvalósítása. A további tervek meghatározásánál számba kell venni, hogy mennyi fejlesztési forrás áll rendelkezésre (4. melléklet). Fontos szempont a fejlesztési bevételek és kiadások összhangja, mely a tervezetben biztosított.


A fejlesztések összege 950 792 446 Ft, melyek között szerepel:

- Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (SUMP) (161 788 145 Ft)
- Jurisics Miklós Ipari Park fejlesztése (3 556 000 Ft)
- TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022 Kőszegi Általános Iskolák energetikai korszerűsítése (402 609 134 Ft)
- Pumpapálya építése Kőszegen (32 999 606 Ft)
- Pumpapálya építése pályázati önerő 157/2023.(IX.21.) Képviselő-testületi döntés alapján (10 999 869 Ft)
- Hivatal WC és falépcső cseréje ( 2 500 000 Ft)
- TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története (332 839 692 Ft)
- Birkózó munkacsarnok projekt (vállalt önrész 3 500 000 Ft)

Ezen összegek elkülönített számlán rendelkezésre állnak, a költségvetésbe beépítésre kerültek.

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainál az Önkormányzati ingatlanokra és az Önkormányzat fenntartásában lévő Intézményekre, felújítási keretösszeg került beépítésre. Az Intézmények jelzése alapján az alábbiakra: a Jurisics-vár tetejének cserép javítása 2023. évi szerződés alapján 862 324 Ft; a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kincsesziget Bölcsődéjében a régebbi teraszon a meglévő teraszkorlát javításra szorul, a virágtartó része rothad, mállik szét, balesetmegelőzési és esztétikai szempontból is muszáj javíttatni; a Felsővárosi tagóvodában a gyermeköltöző padló burkolata nagyon kopott, balesetveszélyessé vált, teljes kicserélésre szorul; a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terem parkettájának felcsiszolása és új eszközök beszerzése.

A fejlesztési kiadásoknál felsorolt támogatások maradványai képezik a felhalmozási bevételek 88,5 %-át. A fentieken túl 363 180 Ft összegben számoltunk kölcsön törlesztéssel.

Azonban a vagyonhasznosítási bevételek (146 017 672 Ft) teljesítése rendkívül fontos, mert a bevételek teljesítése elengedhetetlen a költségvetési egyensúly megőrzéséhez. További feladatok csak ezen bevételek többletteljesítése után állíthatók be a költségvetésbe.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások között került tervezésre a Kőszegi Városüzemeltető Kft-val elvégzendő korszerűsítési és felújítási, valamint a köztéri berendezések beszerzési feladatokra 61 876 000 Ft értékben, a Református templom felújítási támogatására 1 000 000 Ft-ot, ezek az előző évi pénzmaradványból finanszírozhatóak.
A Kft-vel áll szándékunkban elvégeztetni a pályázati forrásokból nem finanszírozott, de szükséges egyéb korszerűsítési és felújítási munkálatokat.

Terveztünk továbbá 5 600 000 Ft (TAO) támogatást, melynek teljesítése csak a vagyonhasznosító bevételének teljesítésekor valósulhat meg.


A fejlesztési kiadások (5. melléklet) között elsősorban a már megítélt, illetve folyósított támogatásokból megvalósítandó kiadások szerepelnek. Ezek tételesen a mellékeltben találhatóak.

A költségvetéssel egy időben szükséges elfogadnia az önkormányzat középtávú tervét is a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletek értékéről. A korábbi években elfogadott középtávú tervezéshez képest a 2025-2027. évre vonatkozó adatok eltérésének indokai (az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján) a következők:
A 2024-2026. évre vonatkozó - előző évben elfogadott - adatokat a költségvetési rendelettervezet elkészítésekor felülvizsgáltuk, a változó gazdasági környezet, az önkormányzat rendeletei, az ingatlanok és egyéb vagyon iránti kereslet tapasztalatai alapján, valamint az előző év teljesítési adatait alapján állapítottuk meg a főbb keretszámokat. A helyi adók esetén a COVID helyzet következményeként az Önkormányzatokat ért adóelvonási intézkedések miatt a helyi adó bevételek tovább már nem csökkennek, az iparűzési adó vonatkozásában megszűnt az 1%-os mértékre való csökkentés illetve a közterületfoglalási bevételek összege egyéb közhatalmi bevételnek minősülnek, így a tényleges bevételek alapján az előző évek középtávú tervezésében szerepeltetett bevételek összegéhez képest a tervezett helyi adó bevétel minden évben megemelésre került a 2025-2027. évi középtávú tervezésben.

Összegezve elmondható, hogy a költségvetés egyensúlyát úgy lehetett fenntartani, hogy minimális összegű tartalék képzésére volt lehetőségünk. A váratlan, előre nem látható kiadások fedezésére nagyon csekély tartalékkeret áll rendelkezésünkre.

Ahhoz, hogy a rendelettervezetben szereplő keretösszegek tarthatóak legyenek nagyon szoros és fegyelmezett gazdálkodásra van szükség a 2024. évben.


Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság tárgyalta és 6 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.


Kőszeg, 2024. február 08.

Básthy Béla s. k.
polgármester

(Az előterjesztés mellékleteit: információs táblák, mellékletek stb.) lsd. a letölthető formátumban.)


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2024.(II. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az 5.§ (4) bekezdés tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés h) pontjában, a 12.§ (2) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226.§ (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testületére és annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára és az önkormányzat intézményeire terjed ki, meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, figyelemmel az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, valamint a 2024. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
(2) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, pénzügyi bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett költségvetési ellenőrzések, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege és finanszírozásának módja
2. § A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2024. évi költségvetését
a) 2 970 915 943 Ft költségvetési bevétellel,
b) 4 436 598 173 Ft költségvetési kiadással,
c) 1 465 682 230 Ft hiánnyal,
d) 47 658 482 Ft finanszírozási kiadással,
e) 1 513 340 712 Ft belső finanszírozási bevétellel,
f) 0 Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása
3. § (1) A képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételeket 2 808 329 255 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 746 161 077 Ft,
b) közhatalmi bevételek 759 470 914 Ft,
c) működési bevételek 302 647 264 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszköz 50 000 Ft.
(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 162 586 688 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 16 205 836 Ft,
b) felhalmozási bevételek 146 017 672 Ft,
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 363 180 Ft.
(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 3 229 195 457 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a személyi jellegű kiadások 1 341 819 990 Ft,
b) a munkaadókat terhelő járulékok 196 800 174 Ft,
c) a dologi jellegű kiadások 1 509 272 558 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 27 700 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások 153 602 735 Ft.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú kiadásokat 1 207 402 716 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) beruházások 1 095 201 212 Ft,
b) felújítások 43 362 324 Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 68 839 180 Ft.
(5) A képviselő-testület a költségvetési egyenlegét –1 465 682 230 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) működési bevételek és kiadások egyenlege –420 866 202 Ft,
b) felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege –1 044 816 028 Ft.
(6) A képviselő-testület a finanszírozási egyenlegét 1 513 340 712 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) belső finanszírozás bevételei
aa) működési célú 2023. évi pénzmaradvány: 407 107 012 Ft
ab) fejlesztési célú 2023. évi pénzmaradvány 1 106 233 700 Ft
b) külső finanszírozás bevételei
ba) működési célú hitelfelvétel 0 Ft
bb) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft
c) külső finanszírozás kiadásai
ca) fejlesztési hitelek törlesztése 0 Ft
cb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 47 658 482 Ft.
(7) Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
(8) Az (1)-(6) bekezdésben megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(9) A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.
4. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A költségvetési szervek vezetői felelősek saját költségvetésükért és a költségvetési rendeletben foglaltak megtartásáért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.
(2) A feladat elmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a jóváhagyott kiemelt előirányzatokat betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
5. § (1) Az önkormányzat nevében hitel felvételéről, a folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről, az önkormányzat részesedésként kimutatott értékpapírjainak értékesítéséről, vagy ilyen értékpapírok vásárlásáról a képviselő-testület jogosult dönteni, az elfogadott feltételekkel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészített hitelszerződés, valamint értékpapír értékesítési szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
(2) A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdésében meghatározott forrásfelhasználás mértékét 0 Ft-ban határozza meg.
6. § (1) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A rendelet 5. mellékletében felsorolt beruházások felhasználási kötöttséggel járó előirányzatként kezelendőek. Egyúttal az intézményvezetői hatáskörben kezdeményezett felújítási, fejlesztési kiadás céljára történő átcsoportosítás és teljesítés kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével történhet.
(3) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rendeletmódosítással megváltoztathatja.
(4) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület az első negyedév kivételével legalább negyedévenként, szeptember 15-ig, november 30-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt. A költségvetési szerv költségvetési beszámolóját a tárgyévet követően legkésőbb február 28-ig megküldi az irányító szerv részére.
(5) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv előirányzatainak változtatását a szerv vezetője kezdeményezi a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szervnél. A változtatás végrehajtásához az irányító szerv egyetértése szükséges.
(6) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. A költségvetési szerv a kiadási kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatokat megváltoztathatja, kivéve a szolgáltatási díjak csökkentését. A költségvetési szerv a bevételi kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatait megváltoztathatja.
(7) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között előirányzat átcsoportosítást csak a képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre.
(8) Az intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj, ügyeleti díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézményvezető köteles a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési, ügyeleti díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető analitikus nyilvántartást kialakítani, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.
(9) A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben jutalmazásra nem használható fel, az kizárólag a feladatellátás zavartalanságát szolgáló többletmunka jogszabály szerinti formában történő elismerésére fordítható.
7. § Az önkormányzat által az államháztartás alrendszerein kívülre nyújtott támogatások esetében nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt korlátozás alá esik.
8. § Az önkormányzat által nem tervezhető, többletbevételként jelentkező forrásokat, és feladat elmaradásból eredő előirányzat maradványt elsődlegesen a tervezett bevételi elmaradás pótlására, illetve a működési hitel visszafizetésére kell fordítani.
9. § (1) Az önkormányzat a maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a maradvány felhasználását korlátozhatja.
10. § A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet.
11. § (1) Az év közben megjelenő, előre nem tervezhető pályázatokhoz előírt saját erő biztosítása céljából - amennyiben az a költségvetési szerv saját költségvetéséből nem biztosítható - a költségvetési szerv vezetője köteles a pályázatot benyújtás előtt a képviselő-testület elé jóváhagyásra előterjeszteni.
(2) Az elnyert pályázatokkal kapcsolatos előirányzat-módosítást a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításban szerepeltetni kell.
(3) A képviselő-testület elrendeli, hogy azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy egészében átvett pénzeszköz (kivéve pályázatok), csak abban az esetben indítható, ha a költségvetési elszámolási számlára ezen összegek befizetésre kerültek.
(4) Többletfeladat csak a forrás és előirányzat egyidejű biztosításával vállalható.
(5) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
12. § (1) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(2) A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143.§ (2) bekezdése alapján nyújtott bankszámlahozzájárulás 1 000 Ft/hó/fő, azaz 12 000 Ft/év/fő, amelyet a tárgyév március 31-éig folyószámlára utalással kell biztosítani.
(3) A hivatal, továbbá az önkormányzat költségvetési szervei dolgozóinak lakásépítési és -vásárlási támogatására fordítható keretösszeg 2024. évben az előző években odaítélt támogatások törlesztőrészleteiből visszafolyt összeg lehet.
(4) A városrehabilitációs támogatásra fordítható keretösszeget 2024. évben a rendelet nem tartalmaz.
13. § Önkormányzati beruházás csak a beszerzési szabályzat figyelembevételével, és a képviselő-testület jóváhagyásával indítható. Beruházási kiadásoknál az előirányzatot várhatóan meghaladó teljesítésről a képviselő-testületet a legközelebbi ülésén tájékoztatni kell.
5. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármester


Előzetes hatásvizsgálat


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelete megalkotásához.


A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményei 2024. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

2. Gazdasági hatás
A rendelet nemzetgazdasági hatással bír, mivel az önkormányzat költségvetése az államháztartás része. A rendelet helyi gazdasági hatása közvetett.

3. Költségvetési hatás
A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával az önkormányzat és a finanszírozott intézmények működése, valamint a tervezett fejlesztések megvalósítása biztosítható.

4. Környezeti, egészségi következmény
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs, a szükséges adminisztratív állomány rendelkezésre áll.


6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a rendelet megalkotása kötelező. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A költségvetési rendelet elfogadása esetén, a költségvetésben meghatározott pénzügyi feltételek biztosíthatók.