2024. Február 15., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2024. évre javasolt bölcsődei intézményi térítési díjak megállapítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének jóváhagyása.
3. - A 2025-2027. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - A szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az óvodai beiratkozás időpontjának és az óvodai körzetek meghatározása a 2024/2025. nevelési évre.
7. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
8. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatói munkakörére pályázat kiírása.
9. - Helyi és helyközi autóbusz-közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása az IMCS projekt keretében.
10. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának díjazása.
11. - Vagyonügy: Sikertelen értékesítés – Rákóczi u. 63. fsz. 2. alatti lakás.
12. - Csatlakozás az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Hunyor Népfőiskola által kezdeményezett Közelítés Programhoz.
13. - A polgármester 2024. évi szabadságolási tervének a jóváhagyása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A felnőtt háziorvosok rendelési ideje.
15. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentéseket adom:

Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A 231/2023. (XII. 14.) határozatában a képviselő-testület az önkormányzat és a Szombathelyi Egyházmegye között kötendő díjmentes közterület használat biztosításáról szóló megállapodást hagyta jóvá, egyúttal felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.
A határozatra jelenti Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy a megállapodás aláírásra került.

A 232/2023. (XII. 14.) határozatában a képviselő-testület az önkormányzat és az STKH Kft. között kötendő a Kőszeg, 0117/10 hrsz-ú ingatlanra, 2023. július 1. – 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozó bérleti szerződést hagyta jóvá, egyúttal felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.
A határozatra jelenti Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy a bérleti szerződés aláírásra került, a bérleti díj befolyt az önkormányzat részére.

A 233/2023. (XII. 14.) határozatában a képviselő-testület szintén az önkormányzat és az STKH Kft. között kötendő a Kőszeg, 0117/10 hrsz-ú ingatlanra, 2024. január 1. – 2025. december 31. közötti időszakra vonatkozó bérleti szerződést hagyta jóvá, egyúttal felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.
A határozatra jelenti Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy ez a bérleti szerződés is aláírásra került.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság február havi ülésén:
– jóváhagyta a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2024. évi munkatervét,
– jóváhagyta a Kőszegi Múzeum, Könyvtár és Levéltár 2024. évi munkatervét,
– jóváhagyta a 2023. évben Kőszeg városában működő civil szervezetek számára nyújtott támogatások elszámolásáról és a civil szervezetek, valamint az önkormányzat kapcsolatrendszerének áttekintéséről szóló beszámolót,
– kijelölte a Kőszeg, Árpád tér 23. I. 9. sz. alatti szociális bérlakás új bérlőjét.

Dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály 2024. január 24. és 2024. február 14. között összesen 71 fő részére, 89 esetben települési támogatást, valamint 1 fő részére lakásfenntartási támogatást állapított meg.

Az SZMSZ 5. mellékletének 9. pontja alapján a polgármester dönt a Kőszeg város zászlójának, címerének és nevének használatával kapcsolatos ügyekben.
Básthy Béla polgármester úr a K/1241-2/2024. sz. határozatában a Kőszeg város jelképeiről és a Kőszegre utaló elnevezésekről, azok használatáról, valamint a középületek és közterületek fellobogózásának rendjéről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet alapján Weigl Mária Teréz Kőszeg, Királyvölgyi u. 8. alatti lakos kérelmező részére engedélyezte az újonnan létrejövő Kőszegi Cserkészekért Egyesület nevében Kőszeg város nevének használatát.

Fentieken kívül Básthy Béla polgármester úr az SZMSZ 5. melléklete alapján, átruházott jogkörben az alábbi – számozott – döntéseket hozta:

8/2024. (II. 1.) polgármesteri határozat:
Közterület bontási hozzájárulás Kőszeg, Velemi utca 36. ingatlan csatlakozó földkábel kiépítése érdekében.

9/2024. (II. 1) polgármesteri határozat:
Közútkezelői hozzájárulás Kőszeg, Tüskevár u. 3126 hrsz földgázellátása érdekében.

10/2024. (II.13) polgármesteri határozat:
Tulajdonosi hozzájárulás Kőszegfalvi Sportegyesület TAO pályázat 0377/26 hrsz-ú kivett sporttelep vonatkozásában.


Kőszeg, 2024. február 14.


Dr. Zalán Gábor s. k. jegyző