2024. Február 15., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2024. évre javasolt bölcsődei intézményi térítési díjak megállapítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének jóváhagyása.
3. - A 2025-2027. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - A szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az óvodai beiratkozás időpontjának és az óvodai körzetek meghatározása a 2024/2025. nevelési évre.
7. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
8. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatói munkakörére pályázat kiírása.
9. - Helyi és helyközi autóbusz-közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása az IMCS projekt keretében.
10. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának díjazása.
11. - Vagyonügy: Sikertelen értékesítés – Rákóczi u. 63. fsz. 2. alatti lakás.
12. - Csatlakozás az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Hunyor Népfőiskola által kezdeményezett Közelítés Programhoz.
13. - A polgármester 2024. évi szabadságolási tervének a jóváhagyása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A felnőtt háziorvosok rendelési ideje.
6. napirendi pont:
Az óvodai beiratkozás időpontjának és az óvodai körzetek meghatározása a 2024/2025. nevelési évre.

Tisztelt Képviselő-testület!


A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: rendelet) 20. § (1) bekezdése meghatározza, hogy az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerülhet sor. A fenntartónak az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal közleményt vagy hirdetményt kell közzé tenni. A rendelet meghatározza a közlemény néhány további kötelező elemét is. Ezek közül egyik legfontosabb elem az óvodai felvételi körzetek meghatározása.

Az óvodai nevelésben való részvételről a rendeleten kívül a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-a rendelkezik.

A jogszabályokat figyelembe véve és a fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a 2024/2025-ös nevelési évre az óvodai beíratás időpontja Kőszeg, Velem, Horvátzsidány, Peresznye óvodáiban – a 3. életévüket 2024. augusztus 31-ig betöltő gyermekek részére – 2024. április 22-én és 23-án 8.00-16.00 óra közti időpontban kerüljön meghatározásra.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Egészségügyi és Sport bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mint fenntartó, az óvodai beíratást fenti időpontra, az óvodai körzeteket és az óvodák nyitvatartását, a melléklet szerint meghirdetni szíveskedjen.


Kőszeg, 2024. február 8.


Básthy Béla polgármester nevében:

Dr. Dömötör Ramóna s.k.
mb. igazgatási osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde óvodai beíratásának időpontját, az óvodai felvételi körzeteket, az óvodák nyitvatartását a 2024/2025. nevelési évre a mellékletben foglaltak szerint határozza meg és teszi közzé.


Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)