2007. Április 11., Szerda, 10:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. - A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
5. - A többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott közoktatási intézmények 2006. évi előirányzat túllépésének felülvizsgálata
6. - Egyes költségvetési rendeletek hatályon kívül helyezése
7. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
8. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltósággal kötendő feladat átvállalási megállapodás
9. - Közlekedési jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
10. - A Rákóczi F. u. 95. alatti épületben megüresedett bérlakás további hasznosítása
11. - A Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
12. - Éves közbeszerzési terv jóváhagyása
13. - Kőszeg város közérdekű hírműsorainak, tudósításainak, helyi érdekeltségű hirdetéseinek elkészítésére és sugárzására egyszerűsített közbeszerzési eljárásra ajánlati felhívás
14. - Idősek Gondozóháza mobilia beszerzés nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása
15. - Kőszeg Város Önkormányzatának banki szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás értékelése
17. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
20. - ZÁRT ÜLÉS - Bírósági ülnökök megválasztása
4. napirendi pont:
Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)

BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2006. (III.3.) számú önkormányzati rendeletében a működési hiány mértékét 239 158 E Ft-ban határozta meg. A működési hiány mértéke meghatározta a gazdálkodás mechanizmusát (pályázatok, takarékosság, átcsoportosítások).
A hiányt elsősorban vagyonértékesítéssel (értékpapírok, ingatlanok), átcsoportosításokkal, feladat elhagyással, és folyószámla-hitel igénybevételével tudtuk kezelni, amely az év végén 58 721 E Ft volt.

A működés területén a feladatellátás és az intézményrendszer átszervezése (óvodai csoportok csökkentése, feladatok kiszervezése önkormányzati körből) 2004-től fokozatosan valósult meg. 2006. évben a legjelentősebb intézkedés az oktatási intézmények (4 óvoda, 2 általános iskola, zeneiskola) fenntartásának átadása 2006. július 1-jével Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulásnak. A fenti intézkedések a kiadási szint jelentős csökkenéséhez vezettek, és 2005-ben még nyugodt gazdálkodást biztosítottak, ugyanakkor a bevételi oldal gyengesége miatt – amely az önkormányzati működés szinte minden területén jellemző – tartós eredményre nem vezettek. A kötelező feladatok ellátása, és a működőképesség megőrzése komoly problémát jelentett az év folyamán. A társulás fenntartásába adott intézmények finanszírozása – mivel a társulások saját bevétellel nem rendelkeznek, és a központi támogatások a kiegészítő normatívával együtt sem nyújtanak fedezetet a működtetésre – így szintén likviditási zavarokat okozott. A finanszírozás problémái részben a döntéshozó és a finanszírozó testület elkülönüléséből adódnak.

Bevételi források és azok teljesítése:

A bevételi forrásokat és azok teljesítését az 1., 2. 4., és 5., számú mellékletek tartalmazzák.
A bevételek önkormányzati szinten 97,75%-ban teljesültek. Az intézményi működési bevételek nagy része az alaptevékenységhez, illetve az azzal összefüggő szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Kisebb része származik bérbeadásból. A kamatbevételek összege 1 080 E Ft, amely harmadára csökkent az előző évihez képest.
Összességében a működési bevételek a feladatellátás átszervezése miatt az előző évhez képest jelentősen alacsonyabb volumenben teljesültek.
Az önkormányzat sajátos bevételeinek jelentős része származik a helyi adóbevételekből (248 262 E Ft), főleg iparűzési adóból, amely az előző évhez képest magasabb szinten teljesült (2005-ben 171 198 E Ft, 2006-ban 194 808 E Ft).
A bevétel jelentős részét képezi még az önkormányzati lakások és lakótelkek értékesítéséből származó bevétel, amely 79 532 E Ft-ot tesz ki.
Ingatlanértékesítésből 96 988 E Ft, illetve részvényértékesítésből 72 827 E Ft, osztalékokból 1 960 E Ft bevétel folyt be 2006-ban.
A kőszegi Fő tér rekonstrukciójára elnyert uniós pályázatból 417 762 E Ft érkezett 2006-ban (a teljesített kiadásokkal arányosan), amelyből 181 895 E Ft a kormányzati társfinanszírozás, 235 867 E Ft pedig a Phare finanszírozás összege. A beruházás a pályázat szerint megvalósult.
Idősek gondozóháza építésére és hajléktalanszálló korszerűsítésére elnyert címzett támogatásból 96 158 E Ft lehívására került sor, a beruházás 2007-re áthúzódik.
A Mohás úti vízvezeték építéshez - amely 2005-ben befejeződött – kapcsolódó KöVice támogatásból 2 652 E Ft, a Rőtivölgyi utcában a csapadékcsatorna kiépítéshez elnyert KöVice támogatásból 13 160 E Ft 2006-ban realizálódott. Korábbi években megvalósult közműberuházások lakossági hozzájárulásából 12 232 E Ft bevétele származott az önkormányzatnak.
Az önkormányzat működési átvett pénzeszközeinek teljesülése kedvezően alakult. A pályázati lehetőségek maximális kihasználására törekedtünk. A Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínház 12 000 E Ft központi támogatást, és 12 850 E Ft pályázati pénzeszközt nyert el, emelve városi rendezvények és programok színvonalát.
Több intézmény szakmai színvonalának növekedését segítették elő egyéb szakmai pályázatok. A Munkaügyi Központtal együttműködve közhasznú munkások foglalkoztatásához, illetve egyéb foglalkoztatáshoz 2 521 E Ft támogatást sikerült bevonni. A jövedelemkülönbség mérséklésének 2005. évi elszámolása kapcsán visszaosztott támogatásból 11 967 E Ft illette meg az önkormányzatot.

Kiadások alakulása:

A kiadások alakulását intézményenként és kiemelt előirányzatonként a 3. számú, a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként a 4. számú, a fejlesztési kiadásokat pedig a 6. számú mellékletek tartalmazzák.
Önkormányzati szinten a kiadások teljesítése 97,24 %-os.
Működési kiadásaink legnagyobb részét intézményeink működtetésére fordítottuk, amely főleg a dologi kiadások esetében csupán minimális szintet tudott biztosítani.

A 2006. évben megvalósított beruházások közül a legjelentősebbek:
Európai uniós és kormányzati támogatással került sor a Fő rekonstrukciójára, a pályázat keretében megújulhatott a város központja, fejlesztési kiadás az előzőleg megvalósított csapadékcsatorna építéssel együtt 2006-ban 513 984 E Ft.
Pénzügyileg is lezárult a 40 db szociális bérlakás építési beruházása, amely 2006-ra áthúzódott (41 866 E Ft). Befejeződött a Rőtivölgyi utcában a csapadékcsatorna kiépítése (22 052 E Ft), illetve lezárult a temető bővítés I. szakasza (13 615 E Ft).
Az Idősek gondozóháza építése és hajléktalanszálló korszerűsítése beruházásából 2006-ban 106 986 E Ft kiadás realizálódott, a beruházás 2007-re áthúzódik.
A Vadvirág u. útépítése műszakilag 2006-ban befejeződött, pénzügyileg 2007-re áthúzódik.
A fentieken túl több intézményi ingatlan esetében került sor kisebb mértékű, a Központi Óvoda esetében nagyobb (42 436 E Ft) felújítási munkálatra.


Pénzmaradvány változása, alakulása:

Önkormányzati szinten a tárgyévi képződött maradvány 8 408 E Ft, a tavalyi évi 156 560 E Ft-hoz képest jelentős mértékű csökkenés következett be. A pénzmaradvány csökkenése is a feladatellátás nehézségeit mutatja.
A pénzmaradvány intézményenkénti alakulását a 7. számú melléklet részletezi.

A Chernel Kálmán Városi Könyvtár 2006. évi pénzmaradványa 4 789 E Ft. A megtakarítás elsősorban a személyi juttatásoknál keletkezett, illetve a dologi kiadásoknál előfinanszírozott pályázatok maradványából adódik. A pénzmaradvány tartalmaz 1 445 E Ft összegű elkötelezettséget.

A Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínház pénzmaradványa 1 348 E Ft. Az intézmény pénzmaradványa többletbevétel teljesítéséből és személyi juttatások megtakarításából keletkezett.

A Szociális Gondozási Központ (TB feladatok, fogászat és iskola-egészségügy nélkül) feladatainak 2006. évi pénzmaradványa – 2 913 E Ft, mely elsősorban a gyermekjóléti szolgálathoz a környező településektől átvett hozzájárulás (4 4447 E Ft) megfizetésének elmaradása miatt keletkezett. A hajléktalan ellátásra elnyert pályázati támogatás maradványa 200 E Ft további elkötelezettséget jelent.
A Gondozási Központon belül a Fogászat feladaton 547 E Ft 2006. évi maradvány képződött a saját önkormányzati támogatásból. Az iskola-egészségügyi feladat pénzmaradványa 4 670 E Ft, amelyből 3 762 E Ft a Tb finanszírozásból keletkezett (az előző évi Tb maradvány 2 969 E Ft volt), jelentős dologi kiadás megtakarításból adódik. A gyermek háziorvosi ellátás maradványa 531 E Ft, amely szintén a Tb támogatás maradványából adódik.
Összességében az intézmény 2 835 E Ft pénzmaradványa nem fedezi az egészségügyi feladatok felhasználási kötöttséggel terhelt, Tb finanszírozásból származó maradványát.

Az Önkormányzati Tűzoltóság képződött pénzmaradványa 1 405 E Ft. Mivel a fenti összeg nem önkormányzati forrásból származik, visszajuttatása indokolt.

A Jurisich Miklós Gimnázium képződött pénzmaradványa – 12 843 E Ft, amelyet további 698 E Ft összegű elkötelezettség terhel. Mivel a negatívum főként a szállás bevételek elmaradásából adódik kiadások megtakarítása mellett, és az intézmény bevétele 2007. évben is magasan tervezett (a fiúkollégium átadása miatt), így a kigazdálkodás nem valószínű. Az intézmény számára a fedezet biztosítása indokolt.

A 2006. évi pénzmaradványok tekintetében a következőket javasoljuk:
A pozitív pénzmaradvánnyal zárt intézmények esetében a Képviselő-testület a kötelezettséggel terhelt maradványt az intézmények számára visszajuttatja és felhasználását engedélyezi, a szabad pénzmaradvány elvonását elrendeli. A Polgármesteri Hivatal maradványából 5 362 E Ft-ot elvon, a fennmaradó 6 453 E Ft felhasználását a kötelezettségekre engedélyezi.
A Szociális Gondozási Központ képződött 2 835 E Ft maradványát visszajuttatja, felhasználását az egészségügyi feladatokra, illetve az elkötelezettségekre engedélyezi, továbbá a gyermekjóléti feladattal kapcsolatos követelés beérkezését követően abból 1 658 E Ft felhasználását szintén az egészségügyi feladatokra engedélyezi, 2 789 E Ft-ot pedig elvon.
A Jurisich M. Gimnázium és Középiskolai Kollégium negatívumára 12 843 E Ft összegben fedezetet biztosít, amelynek forrása az elvont maradvány összege.


Értékpapír és hitelműveletek alakulása:

Az önkormányzatunk részvény és értékpapír portfoliójában az év folyamán részvénycsomag értékesítés következtében csökkenés következett be. Az értékesítésből származó bevételünk 72 827 E Ft. Az előző évi részvényállomány után 1 960 E Ft osztalék folyt be 2006. évben. Hitel felvételére a fejlesztés területén nem került sor, ugyanakkor az önkormányzat hitelállománya a megszűnt vízi közmű társulatoktól átvett hitelállomány következtében 61 821 E Ft-tal növekedett. 2006. december 31-én a folyószámla hitel igénybevétele 58 721 E Ft volt.
A vagyon alakulása:

2006. évben az önkormányzat vagyona 6 057 746 E Ft-ról 6 479 014 E Ft-ra változott (421 268 E Ft növekedés).
A befektetett eszközöknél 479 146 E Ft növekedés következett be, főként a tárgyi eszközök, üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állományának növekedése miatt. A befektetett pénzügyi eszközök értéke 19 551 E Ft-tal csökkent, amely a lakástámogatási és város-rehabilitációs kölcsönök tőketartozásának csökkenéséből adódik, a tartós részesedések állománya 32 947 E Ft-tal növekedett.

A forgóeszközök értéke 57 878 E Ft-tal csökkent.
A forgóeszközökön belül a követelések állománya (24 183 E Ft-tal) növekedett, főként az év végén fennálló elnyert pályázati támogatásokhoz kapcsolódó támogatás, és a lakáskölcsönök éven belüli törlesztésének összege növekedett, ugyanakkor a vevőkövetelések összege csökkent.
A pénzeszközök állománya 96 753 E Ft-tal csökkent.

A kötelezettségek állománya 138 134 E Ft-tal növekedett, főként a rövid lejáratú kötelezettségek állományának jelentős növekedéséből adódóan. A szállítói állomány 21 097 E Ft-tal csökkent. A szállítók között a legjelentősebb a Vadvirág u. útépítésével (19 994 E Ft), valamint a városüzemeltetéssel (33 461 E Ft) kapcsolatos kötelezettség. A beruházási és fejlesztési hitelek éven belüli állományában, illetve az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztésében jelentős növekedés következett be (társulati hitelek átvétele miatt). Szintén növekedett a különböző szerződésekből adódó kötelezettségek állománya is. A következő évet terhelő kötelezettségek közül a legjelentősebb a gondozóházzal kapcsolatos kötelezettség 65 691 E Ft összegben.

A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya az év folyamán 7 303 E Ft-tal csökkent.
Fentiekből adódóan a saját tőke állománya 367 782 E Ft-tal növekedett, a tartalékok összege pedig 84 648 E Ft-tal csökkent.

Kőszeg, 2007. április 2.
Huber László polgármester