2007. Április 11., Szerda, 10:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. - A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
5. - A többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott közoktatási intézmények 2006. évi előirányzat túllépésének felülvizsgálata
6. - Egyes költségvetési rendeletek hatályon kívül helyezése
7. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
8. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltósággal kötendő feladat átvállalási megállapodás
9. - Közlekedési jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
10. - A Rákóczi F. u. 95. alatti épületben megüresedett bérlakás további hasznosítása
11. - A Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
12. - Éves közbeszerzési terv jóváhagyása
13. - Kőszeg város közérdekű hírműsorainak, tudósításainak, helyi érdekeltségű hirdetéseinek elkészítésére és sugárzására egyszerűsített közbeszerzési eljárásra ajánlati felhívás
14. - Idősek Gondozóháza mobilia beszerzés nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása
15. - Kőszeg Város Önkormányzatának banki szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás értékelése
17. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
20. - ZÁRT ÜLÉS - Bírósági ülnökök megválasztása
1. napirendi pont:
A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. április 17-i ülése
....... napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vas Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója, dr. Andor Ferenc javaslatot nyújtott be Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala és a Vas Megyei Temetkezési Vállalat között kötött Temetőüzemeltetési és Kegyeleti Közszolgálati Szerződés 3. pontjának módosítására, amely lényegében a Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésekről szóló 16/2000. (VII. 1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) módosításának kezdeményezését jelenti. A kérelem lényege az, hogy az Önkormányzat rendelete a köztemetőn belüli egyes temetkezési szolgáltatások ellátására tegye kötelezővé az üzemeltető (azaz a Temetkezési Vállalat) szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: TeTv.) 40. §-a a következőképpen rendelkezik:
"40. § (1) Az önkormányzat rendelete kötelezővé teheti a köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét (a továbbiakban: az üzemeltető által biztosított szolgáltatás)."
A 40. § (2) bekezdése c) pontja értelmében a köztemető esetén az önkormányzat a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg többek között az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat, melynek mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni.

A T. Képviselő-testületnek kell mérlegelnie azt, hogy kötelezővé teszi-e a fenti temetkezési szolgáltatások ellátására az üzemeltető Temetkezési Vállalat szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét. A kötelezővé tétel mellett szólhatnak az alábbi érvek: A temető olyan speciális "üzem", amelynek működtetéséért a fenntartó, azaz az önkormányzat felel. A temetői infrastruktúra működőképességét akkor lehet biztosítani, ha a folyamatos használat azonos feltételek mellett történik. A temetkezési hely első alkalommal történő temetésre való előkészítése, azaz a sírhely kijelölése, a sírásás üzemeltetői feladat. Az ezen túlmenő sírnyitás és visszahantolás már temetkezési szolgáltatói feladat is lehet, azonban - egyebek mellett - ennek az üzemeltető részére történő kizárólagos fenntartását önkormányzati rendelet kötelezővé teheti. Fennmarad az a garancia, hogy az önkormányzat a díjak megállapításakor köteles kikérni a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek véleményét.
Amennyiben a T. Képviselő-testület nem teszi kötelezővé rendeletében az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételét, a temetkezési szolgáltatások szabadárasak, díjaikat maguk a temetkezési szolgáltatók határozzák meg, ebben az esetben az árak féken tartását az egymás közötti verseny fogja biztosítani.

Az R. felülvizsgálata során megállapítottam, hogy annak 2. számú mellékletének B) pontja fenti rendelkezésekkel nincs összhangban. Itt került ugyanis meghatározásra az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak mértéke (pl.: sírásás, hamvak és kellékek átadása/átvétele, exhumálás stb.). Mivel ezidáig Rendeletünk nem tette kötelezővé az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételét, ezért ezek a díjtételek sem kerülhettek volna meghatározásra, ezek mértékét az üzemeltető szabadon határozhatta volna meg. A gyakorlatban ez azért nem jelentett gondot, mert a díjak mértékének meghatározásánál a Temetkezési Vállalat javaslatát mindig figyelembe vettük. Amennyiben a T. Képviselő-testület kötelezővé teszi az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételét, azt csak a TeTv-ben meghatározott körben teheti, és díjtételt is csak erre a körre határozhatna meg, azaz: a köztemetőn belül
- az elhunyt hűtésével,
- a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával,
- a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával,
- sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására.
Ezek közül azonban a Vas Megyei Temetkezési Vállalat a hamvak szórásával kapcsolatos tevékenységet – érdeklődés hiányában - nem végez, továbbá Kőszegen gyászgépkocsit nem használ, így ezekre díjtételt nem kell meghatározni.
Amennyiben a T. Képviselő-testület nem teszi kötelezővé rendeletében az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételét, úgy az R. 2. számú mellékletének B) pontját hatályon kívül kell helyeznünk.

A R. 2. számú mellékletének A) pontjában a temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díjak között meghatározásra került a hűtőkamra használatáért fizetendő díj mértéke is. Ennek összegét – lévén a hűtő önkormányzati tulajdon – célszerű a létesítmények igénybevételi díjába beépíteni, így nem zavaró az üzemeltető által biztosított szolgáltatások között – ha kötelezővé tesszük annak igénybevételét - az elhunyt hűtésével kapcsolatos feladatok ellátására (hűtő üzemeltetése, működtetése, karbantartása) díjat megállapítani.

Fentiek értelmében a Rendelet-tervezet kettő változata került előkészítésre, attól függően, hogy a T. Képviselő-testület támogatja-e a az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének kötelezővé tételét vagy sem.

A Rendeletünk 28. § (3) bekezdését mindkét esetben hatályon kívül kell helyezni, mivel az a temetkezési szolgáltatások körét sorolja fel általánosságban, azonban ez megtévesztő lehet abban az esetben, ha egyes szolgáltatások nyújtására csak az üzemeltető jogosult. Másrészt a temetkezési szolgáltatási tevékenységeket a TeTv. tételesen felsorolja 25. § -ának (1) bekezdésében, így annak megismétlése helyi önkormányzati rendeletben nem szükséges.

Mindkét esetben módosítani kell a Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala és a Vas Megyei Temetkezési Vállalat között megkötött Temetőüzemeltetési és Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződést is, tekintettel arra, hogy annak 15. pontja tartalmaz a fenti díjtételekből származó bevételekre vonatkozó rendelkezést, illetve amennyiben kötelezővé tesszük az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételét, úgy azt a szerződésben is rögzíteni kell. Ezért a T. Képviselő-testületnek a Határozati javaslatról is dönteni kell.

A törvény 40. § (5) bekezdése értelmében az önkormányzat képviselő-testületének a díj megállapításakor ki kell kérnie a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményét. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei elnöke, Várallai Károly a rendelet-tervezet "B" változatának elfogadását javasolja.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a rendeletet elfogadni szíveskedjenek.Kőszeg, 2007. április 2.


A jegyző nevében:


Dr. Nagy Edina s. k.
a hatósági osztály vezetője

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2007. (IV. 20.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 16/2000. (VII. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 16/2000. (VII. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbiakat rendeli el:

"A" változat

1. §

A Rendelet 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A köztemetőn belül az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele (a továbbiakban: üzemeltető által biztosított szolgáltatás) kötelező."


2. §

(1) Ezen rendelet 2007. május 15-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Rendelet 28. § (3) bekezdése hatályát veszti.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.


"B" változat

1. §

A Rendelet 2. számú mellékletének A) pontja helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

2. §

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Rendelet 28. § (3) bekezdése és a Rendelet 2. számú mellékletének B) pontja hatályát veszti.


Kőszeg, 2007. április 17.Huber László s.k. Dr. Tóth László s.k.
polgármester jegyző"A" változat

1. számú melléklet a …/2007. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez:
"2. számú melléklet a 16/2000. (VII.1.) önkormányzati rendelethez:

A) A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:

Létesítmények igénybevételi díja: 8.000,- Ft 1.600,- Ft 9.600,- Ft/ alkalom
Egyszeri hulladékszállítási hozzájárulás: 2.500,- Ft 500,- Ft 3.000,- Ft/alkalom


B) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:

A köztemetőn belül
- az elhunyt hűtése: 1.100,- Ft/nap 220,- Ft 1.320,- Ft/nap
- sírhelynyitás és visszahantolás:
- urnás temetés esetén: 17.500,- Ft 3.500,- Ft 21.000,- Ft
- koporsós temetés esetén: 21.700,- Ft 4.340,- Ft 26.040,- Ft "


"B" változat

1. számú melléklet a …/2007. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez:
"2. számú melléklet a 16/2000. (VII.1.) önkormányzati rendelethez:

A) A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:

Létesítmények igénybevételi díja: 8.000,- Ft 1.600,- Ft 9.600,- Ft/ alkalom
Egyszeri hulladékszállítási hozzájárulás: 2.500,- Ft 500,- Ft 3.000,- Ft/alkalom"H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala és a Vas Megyei Temetkezési Vállalat között megkötött Temetőüzemeltetési és Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosításának elkészítését a Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2007. (IV. 20.) önkormányzati rendelettel módosított, a temetőkről és a temetkezésekről szóló 16/2000. (VII. 1.) önkormányzati rendeletének megfelelően.Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: városfejlesztési - és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: 2007. május 15.

Vas Megyei Temetkezési Vállalat
Szombathely, Ferenczy István u.1.
___________________________

Ikt.sz.: 70/2007
Üi: Bartháné Kulcsár Éva
Tárgy: javaslat díjtételekre
Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala
Hatósági Osztálya
Dr. Nagy Edina
Osztályvezető Asszony részére

Kőszeg
Jurisics tér 8.


Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Kérésére az alábbi javaslatot tesszük:

• Az elhunyt hűtése: 1.100,- Ft/nap (ÁFA nélkül)

• Sírhelynyitás és visszahantolás

- urnás temetés esetén: 17.500,- Ft (ÁFA nélkül)
- koporsós temetés esetén: 21.700,- Ft (ÁFA nélkül)

• Gyászgépkocsi használata: 10.750,- Ft (ÁFA nélkül)

• A hamvak szórására nem tudunk javaslatot tenni, mivel megfelelő érdeklődés hiányában ezt a tevékenységet nem végezzük.

Kérjük javaslatunk elfogadását, annál is inkább, mivel minden fiókunkban és a szombathelyi temetőkben is fenti díjtételeket alkalmazzuk. A gyászgépkocsi használata Kőszegen nem megoldható, tájékoztatásul a Szombathelyen alkalmazott díjtételünket közöltük.

Szombathely, 2007. március 23.


Tisztelettel:

Dr. Andor Ferenc sk.
Igazgató

KŐSZEG Város Polgármesteri Hivatala
HATÓSÁGI OSZTÁLYA
Dr. Nagy Edina
Osztályvezető

Kőszeg
Jurisich tér 8.
9730

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Szíves megkeresése alapján áttekintettük az egyes temetői szolgáltatási díjak módosításával kapcsolatos önkormányzati rendelet tervezetet.
Szervezetünk az előterjesztés "B" változatának elfogadását javasolja.


Szombathely, 2007. március 28.


Tisztelettel: Várallai Károly
Az OFE Vas Megyei és Szombathelyi Városi Szervezetének elnöke