2007. Április 11., Szerda, 10:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. - A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
5. - A többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott közoktatási intézmények 2006. évi előirányzat túllépésének felülvizsgálata
6. - Egyes költségvetési rendeletek hatályon kívül helyezése
7. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
8. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltósággal kötendő feladat átvállalási megállapodás
9. - Közlekedési jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
10. - A Rákóczi F. u. 95. alatti épületben megüresedett bérlakás további hasznosítása
11. - A Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
12. - Éves közbeszerzési terv jóváhagyása
13. - Kőszeg város közérdekű hírműsorainak, tudósításainak, helyi érdekeltségű hirdetéseinek elkészítésére és sugárzására egyszerűsített közbeszerzési eljárásra ajánlati felhívás
14. - Idősek Gondozóháza mobilia beszerzés nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása
15. - Kőszeg Város Önkormányzatának banki szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás értékelése
17. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
20. - ZÁRT ÜLÉS - Bírósági ülnökök megválasztása
5. napirendi pont:
A többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott közoktatási intézmények 2006. évi előirányzat túllépésének felülvizsgálata

JELENTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. április 17-i ülése
…napirendi pontjáhozTisztelt Képviselő-testület!


A 2007. februári képviselő-testületi ülésen elfogadott határozat értelmében a többcélú társulás fenntartásában lévő oktatási intézmények 2006. évi előirányzat túllépésének felülvizsgálatát elvégeztük. Az 1. számú melléklet a 2006. II. félévben teljesített bevételeket és kiadásokat tartalmazza intézményenként.
Az óvodák esetében a Központi Óvodánál 5 087 E Ft maradvány, az Újvárosi Óvodánál -1 154 E Ft, a Felsővárosi Óvodánál -124 E Ft, a Kőszegfalvi Óvodánál -258 E Ft negatívum keletkezett.
Felsővárosi Óvoda: a negatívumot a bevételek elmaradása okozta, az intézmény a kiadási előirányzatokat összességében nem lépte túl (a személyi juttatások, és a járulékok maradványa fedezetet nyújtott a dologi kiadások túlteljesítéséhez). A - 124 E Ft túllépés kis volumenű, így javasoljuk a visszajuttatását.
Kőszegfalvi Óvoda: a negatívumot a bevételek kis mértékű (127 E Ft) túlteljesítése mellett a kiadások túllépése okozta, amely a dologi kiadásokon jelentkezett. A vásárolt élelmezés előirányzaton 416 E Ft túllépés keletkezett (Az előirányzat tervezése a várható létszám alapján élelmezési napokra történt.), a tényleges igénybevétel miatt. Az intézmény számára a 258 E Ft visszajuttatása indokolt.
Újvárosi Óvoda: a bevételek 498 E Ft-os túlteljesítése, és a dologi kiadások 302 E Ft-os megtakarítása mellett a személyi juttatásoknál 1 411 E Ft, a munkaadói járulékoknál 543 E Ft túllépés keletkezett. A személyi juttatásoknál a túllépés főleg az 5%-kal csökkentett szinten tervezett alapilletményeknél jelentkezett (1 381 E Ft). A járulékok a személyi juttatásokkal arányosan növekedtek. Év közben az óvodai csoportszám növekedett a Központi Óvodában pedig egy csoporttal kevesebbet indítottak a felújítás után, a két intézmény között előirányzat átcsoportosítás történt. Mivel a túllépés nem az intézmény gazdálkodási fegyelmezetlensége miatt keletkezett, 1 154 E Ft visszajuttatása indokolt.
A Központi Óvoda maradványából, hasonlóan az önkormányzati fenntartású intézményekhez a szabad pénzmaradvány (3 777 E Ft) visszavonását javasoljuk.
Az iskoláknál a Balog iskola 7 498 E Ft-tal, a Bersek iskola 6 872 E Ft-tal, a Budaker G. Zeneiskola pedig 1 049 E Ft-tal lépte túl az előirányzatokat.
Budaker G. Zeneiskola: a bevételek teljesítése 653 E Ft-tal elmarad a tervezettől, de az intézménynek a bejáró tanulók utáni települési hozzájárulásokkal kapcsolatban 614 E Ft követelése áll fenn, így a bevételi elmaradás csak 39 E Ft.
A kiadások túllépése 396 E Ft, a dologi kiadások megtakarítása mellett a személyi juttatásoknál 416 E Ft, a munkaadói járulékoknál 266 E Ft túllépés keletkezett. A személyi juttatások túllépése a kötelező illetménypótlékok előirányzatán jelentkezik. A járulékok túllépése a személyi juttatásokkal arányos mértéket némileg meghaladja. A követeléssel csökkentett negatívum (435 E Ft) visszajuttatását javasoljuk.

A februári előterjesztésben is jeleztük, hogy a két általános iskola lépte túl legnagyobb mértékben a tervezett előirányzatokat, ezért a felülvizsgálat itt a teljes évi gazdálkodásra terjedt ki.
Béri Balog Ádám Általános Iskola: Az intézmény bevételeit 1 518 E Ft-tal túlteljesítette, ugyanakkor a kiadásait 9 016 E Ft-tal túllépte. A személyi juttatásoknál összesen 2 835 E Ft negatívum keletkezett, ebből 2 343 E Ft a teljes munkaidős alkalmazottak alapilletményén, és a részmunkaidős alkalmazottak személyi juttatásain keletkezett (Az 5%-os alapilletmény csökkentés az intézménynél 3 214 E Ft-ot jelentett a tervezésnél.). Továbbá végkielégítés címén 310 E Ft kifizetés, állományon kívüliek megbízása címén pedig 300 E Ft kifizetés történt előirányzat nélkül. (A megbízási díj fedezete bevételből rendelkezésre állt, de előirányzat emelés nem történt.) Egyéb előirányzatok a túllépést kiegyenlítik. A munkaadói járulékok túllépése (1 168 E Ft) a személyi juttatásokkal arányos mértéket némileg meghaladja.
A dologi kiadások túllépése (5 032 E Ft) nagyrészt a közüzemi díjak (gáz, távhő, víz, villany) 3 160 E Ft –os és az ehhez kapcsolódó áfa (474 E Ft) túlteljesítéséből adódik. Szintén előirányzat felett teljesültek a vásárolt élelmezési kiadások (874 E Ft), ehhez 131 E Ft áfa tartalom kapcsolódik. Szállítási szolgáltatással kapcsolatos kiadások 296 E Ft-ban merültek fel, amelyre az előirányzat nem volt biztosított, az áfa túllépése a fentieken túl 163 E Ft. (2006. szeptembertől a 15 %-os áfa mérték 20%-osra emelkedett.)
A fent részletezettek miatt az intézmény részére a negatívum (7 498 E Ft) visszajuttatása indokolt.
Bersek iskola Kőszegi Intézményegysége:
Az intézmény bevételeit 552 E Ft-tal túlteljesítette, ugyanakkor a kiadásait 7 424 E Ft-tal túllépte. A személyi juttatásoknál összesen 3 364 E Ft negatívum keletkezett, ebből 4 043 E Ft a teljes munkaidős alkalmazottak alapilletményén, és az alapilletményként tervezett gazdasági ügyintézői bér - amelynek kifizetése megbízási díjként történt – kifizetésén keletkezett (Az 5%-os alapilletmény csökkentés az intézménynél 3 421 E Ft-ot jelentett a tervezésnél.). A munkaadói járulékok túllépése (835 E Ft) a személyi juttatásokkal arányos mértéket nem éri el.
A dologi kiadások túllépése (3 225 E Ft) nagyrészt a közüzemi díjak (távhő, víz, villany, telefon) 2 175 E Ft –os és az ehhez kapcsolódó áfa (326 E Ft) túlteljesítéséből adódik. Szintén előirányzat felett teljesültek a vásárolt élelmezési kiadások (514 E Ft), ehhez 77 E Ft áfa tartalom kapcsolódik, az áfa túllépése a fentieken túl 84 E Ft. (2006. szeptembertől a 15 %-os áfa mérték 20%-osra emelkedett.) A bérleti díjaknál szintén 87 E Ft túllépés keletkezett.
A fentieken túl az intézmény pályázati előfinanszírozás miatt 760 E Ft további kötelezettséggel rendelkezik. A fent részletezettek miatt az intézmény részére a negatívum (6 872 E Ft), és a pályázati maradvány visszajuttatása indokolt.


Kőszeg, 2007. április 3.

A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli: a Felsővárosi Óvoda részére 124 E Ft, a Kőszegfalvi Óvoda részére 258 E Ft, az Újvárosi Óvoda részére 1 154 E Ft, a Budaker Gusztáv Zeneiskola részére 435 E Ft, a Béri Balog Ádám Általános Iskola részére 7 498 E Ft, a Bersek József Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Intézményegysége részére pályázati pénzeszközök maradványával együtt 7 632 E Ft visszajuttatását, valamint a Központi Óvoda esetében 3 777 E Ft visszavonását.


Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal