2007. Április 11., Szerda, 10:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. - A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
5. - A többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott közoktatási intézmények 2006. évi előirányzat túllépésének felülvizsgálata
6. - Egyes költségvetési rendeletek hatályon kívül helyezése
7. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
8. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltósággal kötendő feladat átvállalási megállapodás
9. - Közlekedési jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
10. - A Rákóczi F. u. 95. alatti épületben megüresedett bérlakás további hasznosítása
11. - A Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
12. - Éves közbeszerzési terv jóváhagyása
13. - Kőszeg város közérdekű hírműsorainak, tudósításainak, helyi érdekeltségű hirdetéseinek elkészítésére és sugárzására egyszerűsített közbeszerzési eljárásra ajánlati felhívás
14. - Idősek Gondozóháza mobilia beszerzés nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása
15. - Kőszeg Város Önkormányzatának banki szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás értékelése
17. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
20. - ZÁRT ÜLÉS - Bírósági ülnökök megválasztása
2. napirendi pont:
Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

1ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. április 17-i ülésének
....... napirendi pontjához


Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. évi munkaprogramjában előírta az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását. Ezzel kapcsolatban a legfőbb rendelkezéseket a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Tv.) és az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza.

A Tv. 3. § (8) bekezdése alapján a kereskedelmi hatóság az üzletekről, az üzletek nyitva tartásáról nyilvántartást vezet. A Tv. 6. §-a és a Korm.rendelet 18/A. §-a tartalmazza az üzletek nyitva tartásának rendjéről szóló rendelkezéseket. Eszerint az üzletek nyitvatartási idejét a kereskedő állapítja meg, és azt írásban köteles bejelenteni az üzlet helye szerint illetékes kereskedelmi hatóságnak. Az abban bekövetkező változást az azt megelőző öt munkanapon belül kell a kereskedőnek írásban bejelenteni.

A nyitvatartási idő közigazgatási eszközökkel való korlátozásának lehetőségét a Tv. 6. § (5)-(6) bekezdése és a Korm. rendelet 18. § -a szabályozza.
Eszerint a jegyző a külön jogszabályban meghatározott zajterhelési határérték – 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 4. számú mellékletének 10. pontja értelmében: 60db - figyelmeztetés ellenére való ismételt túllépése, vagy a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén az üzlet éjszakai (22 óra és 6 óra között) nyitva tartását korlátozhatja, illetve kötelező zárva tartási időszakot rendelhet el. Ha a zajterhelési határérték mérési eredménye a határérték túllépését állapítja meg, vagy a hangszigetelési követelmény nem teljesül, a zajszintmérési eljárás költsége a kereskedőt terheli.

A Korm. rendelet 17. §-a alapján vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására műsoros előadás, zene, tánc rendezhető továbbá szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék (teke, biliárd, kártyajáték, játékautomata stb.) folytatható. A jegyző megtiltja a műsoros előadás, zene, tánc rendezését, valamint a szórakoztató játék folytatását, ha az jogszabálysértő, vagy a közízlést, a lakosság jogos érdekeit, nyugalmát sérti. Azt, hogy mivel valósítható meg a lakosság jogos érdekének, nyugalmának sérelme, a jogszabály nem határozza meg, e rendelkezés gyakorlati alkalmazása az érdekek gondos összemérésével, igazságos, méltányos és életszerű döntéssel történhet. Erre legutóbb 2001-ben került sor.

Az üzlet nyitvatartási idejét tehát a kereskedő maga állapítja meg, amely a vállalkozás szabadsága és a versenyképesség javítása tekintetében lényeges kérdés. A kereskedelmi vállalkozások, különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások számára a működőképesség megtartásához, vagy javításához fontos eszköz, hogy a kereskedő az üzlet nyitva tartását a vásárlói, turisztikai igényekhez - a lehetőségek szerint rugalmasan - alkalmazkodva állapítsa meg. Az éjszakai (éjjel 22 óra és reggel 6 óra között) nyitva tartást a jegyző a lakók pihenéshez való jogának biztosítása érdekében, a külön jogszabályokban meghatározott szempontok - zajra vonatkozó környezetvédelmi előírások - figyelembevételével egyedi ügyekben korlátozhatja. E megoldás előnye, hogy érvényesíti a liberalizált kereskedelmi szabályozás elvét, ugyanakkor kivételesen, közérdekből helyi szinten lehetővé teszi a társadalmi szükségleteknek megfelelő - az éjszakai időszakra vonatkozó - nyitvatartási (zárvatartási) szabályok alkalmazását, illetve az egészséges környezethez és a pihenéshez való jog biztosítását.

A lakosság védelmét szolgálják az alábbi rendelkezések is:
A Tv. 5. § (7) bekezdése és a és a Korm. R. 16. § (1) bekezdése értelmében alapján a 18. életévét be nem töltött személy részére szeszes italt kiszolgálni, illetve értékesíteni tilos. Ennek betartását mind a Rendőrség, mind Fogyasztóvédelemi Felügyelőség ellenőrizheti, a szükséges szabálysértési feljelentést a egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § -a alapján megteheti.
Az érkező és a távozó vendégek zavaró magatartása ellen az üzletvezető határozottsága mellett szintén a gyakoribb rendőri jelenlét és a veszélyesebb csoportok elleni rendőri fellépés bírhatja kulturáltabb magatartásra a vendégeket. A hulladékok eldobásával kapcsolatban utalni kell a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EÜM rendelet 6. § (4) bekezdése alapján a szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt – ettől eltérő megállapodás kivételével – a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.
További védelmi eljárás a bíróság előtt indítható szomszédjogi per, ahol a bíróságnak széles körben van szabályozási és korlátozási lehetősége.

A fenti jogszabályhelyek ismertetéssel azt szeretném bemutatni, hogy jelenleg a kereskedelmi hatóságnak, - azaz a jegyzőnek - milyen eszközei vannak a lakosság nyugalmának megóvása érdekében. Mindezek előnye, hogy konkrét, egyedi ügyben, a helyi sajátosságok figyelembe vételével tudunk dönteni az elsősorban vendéglátó egységek éjszakai nyitva, illetve zárva tartásáról, nehézsége viszont a bizonyítás. A különböző hatóságok összefogásával a jelen szabályozások mentén megoldhatóak a problémák, erre önmagában a kereskedelmi hatóság (jegyző) nem képes. A sorozatos ellenőrzések kellő visszatartó erőt jelenthetnek.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának ezzel szemben vannak nehézségei.
A Tv. 6 § (4) bekezdése és a 12. § (5) bekezdése adja meg a felhatalmazást a települési önkormányzat képviselő-testületének, hogy a helyi sajátosságok figyelembevételével az üzletek éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitva tartási rendjét rendeletben szabályozhatja.
Nyilvántartásunk alapján Kőszegen összesen 62 vendéglátó-ipari egység működik. Rendeletben csak általános körű szabályokat lehet megállapítani, ebben az esetben a többségükben jogszabályszerűen működő vendéglátó egységeknek is korlátozzuk a nyitva tartását. Nehéz egységesen, felelősségteljesen, érdeksérelem nélkül meghatározni, hogy mely időpontban zárjanak be a vendéglátó egységek. Különösen nehéz az olyan vendéglátó egységekkel kapcsolatban meghatározni a nyitva tartást, amelyek jellegüknél fogva kifejezetten éjjel tartanak nyitva pl.: bár. A felhatalmazó jogszabály sem határozta meg a szabályozás kereteit. Emiatt Vas megyében – tudomásunk szerint az országban sem - nem alkotott egy képviselő testület sem ilyen tárgyban rendeletet.


A rendelet megalapozott előkészítéséhez 8 szervezetet – így a Kőszegi Rendőrkapitányságot, Kőszeg és Vidéke Ipartestületet, Ny-D Regionális Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségét, KÖH Soproni Irodáját, Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei Szervezetét, Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát, Vasi Vendéglősök Klubját, Kereskedők és Vendéglátók Vas Megyei Érdekvédelmi Szervezetét - kerestem meg, hogy a helyi sajátosságok figyelembevételével ismertessék véleményüket az éjszakai nyitva tartás korlátozásával kapcsolatban. Az előterjesztéshez csatoltam a megküldött véleményeket (2 szervezet nem válaszolt). Sajnos, a vélemények nem hozták a várt eredményt, ugyanis konkrét javaslatokat nem tartalmaznak, véleményük megosztott atekintetben, hogy alkossunk-e rendeletet vagy sem. A rendeletalkotással kapcsolatos aggályokat viszont szinte valamennyi vélemény tartalmazza.

Fentiek alapján kettő változatot terjesztettem a T. Képviselő-testület elé: egy határozati javaslatot, melyben a Képviselő-testület elhatározza, hogy ebben a témakörben nem alkot rendeletet. Másrészt előkészítettem egy rendelet-tervezetet, azonban itt a Képviselő-testületnek kell dönteni a szabályozás keretéről figyelembe véve nemcsak a lakosság, hanem a jogszerűen működő vendéglátó egységek üzemeltetőinek érdekeit is. A Rendelet megalkotásának előnye, hogy a nehézkes bizonyítási eljárás helyett mind a rendőrség, mind a kereskedelmi hatóság munkája egyszerűbb, könnyebb érvényre juttatni e Rendeletet, mint egyedi ügyek elbírálásánál a bizonyítási eljárást lefolytatni.

A Rendelet megalkotása esetére az alábbi javaslatokat teszem:
- A rendelet hatálya csak a vendéglátó-ipari egységekre terjedne ki, minden üzletre kiterjedő szabályozás felesleges, tekintettel arra, hogy csak a vendéglátás terjed ki az éjszakai órákra, illetve zavarhatja a lakókat.
- A legfontosabb és legnehezebb kérdés, hogy hány órában határozzuk meg a kötelező zárás idejét. A 211. Melegkonyhás vendéglátó üzletek, 212. Cukrászda, 213. Bár, borozó, italbolt, kocsma, 214. Egyéb nem melegkonyhás vendéglátóhely, 220. Munkahelyi vendéglátó üzletek üzletkörű vendéglátó-ipari egységek hétköznap 05.00 – 23.00 óráig, hétvégén, munkaszüneti napokon 05.00 - 24.00 óráig tarthatnak nyitva. A 215. Zenés szórakozóhely és a 216. Diszkó üzletkörű vendéglátó-ipari egységek hétköznap 05.00 - 24.00 óráig, hétvégén, munkaszüneti napokon 05.00 - 02.00 óráig tarthatnak nyitva. A Zenés szórakozóhely és a Diszkó üzletkörökben elsődleges az éjszakai működés, itt indokoltabb a hosszabb nyitva tartás. Diszkó üzletkörű vendéglátó egység jelenleg nincs Kőszegen.
- Szilveszter éjszakájára, lakodalmak, valamint a hagyományos, illetve szokásokon alapuló bálok (pl.: farsangi bál, Katalin-bál, szüreti mulatság) alkalmára felmentést ad a rendelet.
- Időszakos szabályozás nem szükséges, mivel nyáron van igény a hosszabb nyitva tartásra, az idegenforgalom is akkor élénkebb, télen pedig éppen az a cél, hogy megtartsuk a vendégeket.

A rendelet 2007. május 15-én lép hatályba, ezen időpontig megismerhető a szabályozás, és a vendéglátó-egységek üzemeltetői és a lakosság is felkészülhet a rendelet alkalmazására.

A rendeletben szabályozott nyitva tartási időt be nem tartó kereskedők elkövetik az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 76.§ (1) bekezdésében meghatározott kereskedésre vonatkozó szabályok megszegése szabálysértést, amely elkövetője ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, így külön szabálysértési tényállást nem kell alkotni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatról, illetve a rendeletet elfogadásáról dönteni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2007. április 2.


A jegyző nevében:


Dr. Nagy Edina s. k.
a hatósági osztály vezetője
I. Változat

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendeletet nem kívánja megalkotni.II. Változat

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2007. (IV.20.) rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kereskedelmi törvény) 12.§ (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az üzletek éjszakai - 22 óra és 6 óra közötti - nyitva tartásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A rendelet hatálya a Kőszeg város közigazgatási területén található, a Kereskedelmi törvény és az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, működési engedéllyel rendelkező vendéglátó-ipari egységet üzemeltető kereskedőkre terjed ki.

2.§

(1) A 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt 211., 212., 213., 214. és 220. üzletkörű vendéglátó-ipari egységek hétköznap 05.00 - 23.00 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 05.00 - 24.00 óráig tarthatnak nyitva.
(2) A 215. és 216. üzletkörű vendéglátó-ipari egységek hétköznap 05.00 - 24.00 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 05.00 - 02.00 óráig tarthatnak nyitva.
(3) Szilveszter éjszakáján, lakodalmak, valamint a hagyományos, illetve szokásokon alapuló bálok (pl.: farsangi bál, Katalin-bál, szüreti mulatság) alkalmával az e rendeletben megállapított korlátozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

3. §

E rendelet 2007. május 15-én lép hatályba.Kőszeg, 2007. április 17.Huber László s.k. Dr. Tóth László s.k.
polgármester jegyző


Kereskedők és Vendéglátók
Vas Megyei Érdekvédelmi Szervezete
KISOSZ
Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala
Hatósági Osztály

Dr. Nagy Edina osztályvezető

Kőszeg
Jurisics M.tér 8.Tisztelt Asszonyom!

Örömmel vettük megkeresésüket, az üzletek nyitva tartásával kapcsolatban.

Véleményünk nem tér el, a kereskedelemről szóló 2005.évi CLXIV.törvényben foglaltaktól, melyben – idézem – "az üzlet nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak és a lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével a kereskedő állapítja meg; valamint az illetékes önkormányzat jegyzője közérdekből (környezetvédelmi szempontok alapján, a zajterhelés csökkentése érdekében, a lakók életkörülményeinek biztosítása céljából) az üzletek nyitva tartását – este 10 óra és reggel 6 óra között – korlátozhatja."

Ha Önök úgy vélik, hogy megkülönböztetett szabályozás megalkotása szükséges a különböző városrészeken, ehhez fontos kikérni a helyi kereskedő és vendéglátó vállalkozók véleményét is.

Kőszegi tagjaink véleménye szerint, nem szükségszerű a megkülönböztetett szabályozás, kivételt képez természetesen a környezetvédelmi szempontok és a lakók életkörülményeinek biztosításának figyelembe vétele.

Szombathely, 2007. március 19.


Tisztelettel és üdvözlettel:


Kovács Ferencné s.k.
elnök


Levélcím: 9700.Szombathely, Jászai Mari u. 6/A. Telefon: 94/345-900 Telefon / Fax: 94/318-360
Internet: E-mail: vasikisosz@t-online.hu

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 18-0172-05 AKKREDITÁCIÓS LAJSTROMSZÁM: 0715


KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL
SOPRONI RODA
9400 Sopron, Kolostor u. 13.
Levelezési cím: 9401 Sopron, Pf.:160
Tel.: 99/508-830 Fax:99/508-829
e-mail: sopron@koh.hu


Üi.sz.: 410/1657/1/2007.
Üi.: Figler A/Ivicsics P.
Hiv.sz.: 6338/2017.
Tárgy: Kőszeg, üzletek nyitvatartási rendje
vélemény


Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala
Hatósági Osztály
Dr. Nagy Edina osztályvezető

9730 Kőszeg
Jurisics tér 8.


Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Őszintén szólva fogós kérdést tett fel, de megkísérlem rendezetten közölni a tárgy körüli gondolataimat:

1. Valamilyen szabályozás mindenképpen kell, és egy szabályozás akkor használható, ha egyértelmű, mindenki számra világos, kevés benne a kivétel.

2. Két érdeket kell egyeztetni:
• Egyik oldalon áll belváros történeti környezetének és ott lakóknak a nyugalma, a hagyományos életmód, életritmus zavartalansága.
• A másik oldal az idegenforgalmi igény. Ha nem talál magának a látogató esti programot (pl. vacsora, esti szórakozás), akkor csak átutazóként jelenik meg Kőszegen, és nem marad ott. Ráadásul a turisták nagy része nem szeret korán lefeküdni, és egy este kihalt városban nem szívesen időznek! (Példaként említem: Egy neves építész ismerősöm, közölte, hogy ő legközelebb meggondolja, mikor jön Szombathelyre, mivel vasárnap este érkezvén, nem talált olyan helyet, ahol vacsorázhatott volna!)

3. A szabályozás mértéke:
• Nagy zajjal járó egységeket (pl. disco) nem szabad a belvárosba beengedni. Tehát kell egy területi és típus szerinti lehatárolás. (A mulatós helyek 200 éve is a város szélén voltak!)
• A fentieken belül is ajánlott az időszakos szabályozás (téli-nyári), de ezt talán a piac (igény) is szabályozza.
• Fontos az esetenkénti rendezvények körének meghatározása. Karnevál, vagy ahhoz hasonló rendezvények külön elbírálást igényelnek, s ezektől nem kell félni. (A helyi lakosok tűrőképessége ilyenkor magasabb!)

Remélem, valamit tudtam segíteni! Ha a konkrét dolgok kikristályosodnak, szívesen megnézem!
Sopron, 2007. március 22.

Üdvözlettel:


Figler András
irodavezetőFelhívom a figyelmet arra is, hogy a vendéglátó egységek kialakítása építési vagy rendeltetés- módosítási engedélyköteles. A társasházi törvény értelmében az alapító okirat meghatározhatja, hogy a külön tulajdonban lévő lakás használatának, hasznosításának szabályait. A társasházban a közgyűlés legalább 2/3-os szavazattöbbségű határozatával megtilthatja a külön tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség használata, hasznosítása módjának megváltoztatását, ha a társasház rendes működését vagy a lakhatás nyugalmát zavarná. Ha a helyiség meghatározott használata jogszabályban meghatározott engedélyhez kötött tevékenységhez szükséges, az engedély csak akkor adható ki, ha hatóság felhívására – 30 napos határidőn belül – a közgyűlés nem hozott tiltó határozatot. (12. § (1)-(4)). Életszerű példa lehet, hogy a lakók az üzletnyitást nem kifogásolják, de hozzájárulásukat kikötésekkel adják meg, - pl. a nyitvatartási időre vonatkozóan állapítanak meg feltételeket - miközben a törvény alapján csak a közgyűlés tiltó határozatának van jogi relevanciája. Ennek betartását kikényszeríteni csak bírósági úton lehet.