2007. Április 11., Szerda, 10:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. - A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
5. - A többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott közoktatási intézmények 2006. évi előirányzat túllépésének felülvizsgálata
6. - Egyes költségvetési rendeletek hatályon kívül helyezése
7. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
8. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltósággal kötendő feladat átvállalási megállapodás
9. - Közlekedési jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
10. - A Rákóczi F. u. 95. alatti épületben megüresedett bérlakás további hasznosítása
11. - A Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
12. - Éves közbeszerzési terv jóváhagyása
13. - Kőszeg város közérdekű hírműsorainak, tudósításainak, helyi érdekeltségű hirdetéseinek elkészítésére és sugárzására egyszerűsített közbeszerzési eljárásra ajánlati felhívás
14. - Idősek Gondozóháza mobilia beszerzés nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása
15. - Kőszeg Város Önkormányzatának banki szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás értékelése
17. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
20. - ZÁRT ÜLÉS - Bírósági ülnökök megválasztása
13. napirendi pont:
Kőszeg város közérdekű hírműsorainak, tudósításainak, helyi érdekeltségű hirdetéseinek elkészítésére és sugárzására egyszerűsített közbeszerzési eljárásra ajánlati felhívás

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. április 17-i ülésének
… napirendi pontjáhozTisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 68/2007. (III. 27.) számú határozatával jóváhagyta a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. között a város közérdekű hírműsorainak, tudósításainak, helyi érdekeltségű hirdetéseinek az elkészítése és sugárzása tárgyában 2005. március 31-én 2 éves időtartamra létrejött szerződés 2007. június 30-i hatállyal történő meghosszabbítását, s egyben elrendelte közbeszerzési pályázati kiírás elkészítését és annak a testület 2007. áprilisi ülésére való előterjesztését, mivel a közbeszerzési törvény ide vonatkozó rendelkezései szerint a szerződés 3 hónapnál hosszabb időtartamra történő meghosszabbítása a jelenlegi szolgáltatóval nem lehetséges közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül.
A képviselő-testület fenti döntése értelmében került elkészítésre az egyszerű nyílt közbeszerzési ajánlattételi felhívás (1. sz. melléklet), amely tartalmi részéhez (II.2.1. pont) két változat került kidolgozásra (2. sz. melléklet). A két változat két különböző lehetőséget és jövőképet vázol fel a kőszegi közérdekű műsorok készítése és sugárzása tárgyában. Az első változat lehetőséget biztosít arra, hogy egy már meglévő és saját televíziós műsorsugárzással rendelkező szolgáltató saját műsorrendjét módosítva, a kőszegi híreknek, tudósításoknak, közvetítéseknek saját televíziós csatornáján teret hagyva biztosítsa a kőszegi közérdekű információk nyilvánosságát.
A második változat ezzel szemben olyan Kőszegi Televízió üzemeltetését kívánja előrevetíteni, ahol a kőszegi közérdekű események, hírek, az ezekről készült felvételek és szerkesztett műsorelemek a nap 24 órájában naponta akár többször is sugárzásra kerülnek a helyben kialakított stúdióban elhelyezett fejállomás segítségével a helyi kábelcsatornákon keresztül a kábelcsatornák üzemeltetői által biztosított sávszélességen. A stúdióbeszélgetések, riportok így helyben készülnének, a már említett, a pályázat nyertese által kialakított és üzemeltetett stúdióhelyiségben.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására, az előterjesztés elfogadására!

Kőszeg, 2007. április 3.


A polgármester nevében:
Schlögl Krisztián s. k.
Szervezési ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a városi televíziós műsor készítésének tárgyában elkészített egyszerű közbeszerzési ajánlattételi felhívást az 1. sz mellékletben szereplő tartalommal kiegészítve annak II.2.1. pontját a 2. sz. mellékletben szereplő … változattal, és egyben felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívás közzétételére.


Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Ujvári Csaba közbeszerzési ügyintéző, Dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző
Határidő: azonnal.