2007. Április 11., Szerda, 10:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. - A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
5. - A többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott közoktatási intézmények 2006. évi előirányzat túllépésének felülvizsgálata
6. - Egyes költségvetési rendeletek hatályon kívül helyezése
7. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
8. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltósággal kötendő feladat átvállalási megállapodás
9. - Közlekedési jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
10. - A Rákóczi F. u. 95. alatti épületben megüresedett bérlakás további hasznosítása
11. - A Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
12. - Éves közbeszerzési terv jóváhagyása
13. - Kőszeg város közérdekű hírműsorainak, tudósításainak, helyi érdekeltségű hirdetéseinek elkészítésére és sugárzására egyszerűsített közbeszerzési eljárásra ajánlati felhívás
14. - Idősek Gondozóháza mobilia beszerzés nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása
15. - Kőszeg Város Önkormányzatának banki szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás értékelése
17. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
20. - ZÁRT ÜLÉS - Bírósági ülnökök megválasztása
3. napirendi pont:
A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása

INDOKOLÁS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a 4/2006. (III. 3.) költségvetési rendeletének módosításáhozA költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott változások miatt került sor az alábbiak szerint:

Módosító tételek:

I. Központi előirányzatok változásai:

Az önkormányzat bevételi főösszegét a központi előirányzatok változásai 32 278 E Ft-tal, kiadási főösszegét 11 890 E Ft-tal növelik, a működési hiány pedig 20 388 E Ft-tal csökken. Legjelentősebb az Idősek gondozóháza címzett támogatásának (2005. évi maradvány) átcsoportosítása az átvett pénzeszközök közül, amely a központi bevételek között technikailag csökkenti, átvett pénzeszközként pedig növeli a működési hiányt. A normatív állami támogatások 2006. októberi felülvizsgálata következtében a támogatás 3 565 E Ft-tal csökkent, amelyből 674 E Ft lemondás az Arany J. Tanulmányi programhoz kapcsolódik. Az önkormányzat a közoktatási intézmények szakmai fejlesztési feladataihoz 5 308 E Ft támogatásban részesült. A jövedelempótló támogatások és a közcélú foglalkoztatás az év végén a teljesítéshez viszonyítva elszámolásra kerültek (6 465 E Ft, -137 E Ft). További központi előirányzatok adott feladatok végrehajtását szolgálják. A gépjárműadó előirányzata a teljesítéssel párhuzamosan növekedett, amely a működési hiányt csökkenti.

II. Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításra a Jurisich M. Gimnáziumnál került sor, az intézmény bevételei és kiadásai pályázati támogatásból 8 392 E Ft-tal emelkedtek.

III. Intézmények közötti átcsoportosítás:

A gimnáziumhoz a Polgármesteri Hivatal intézményi tartalékából átcsoportosításra került az érettségi vizsgák lebonyolítására korábban biztosított támogatás (505 E Ft), valamint támogatás értékű bevételből a horvát oktatásra kapott összeg (45 E Ft), önkormányzati szinten a bevételi és a kiadási főösszeg nem változik.


IV. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények előirányzat változásai az alábbiak:

1. A 2005. évi beszámoló alapján az önkormányzat részére 978 E Ft visszautalásra került, amely a 2006. évi pénzmaradványt növeli.

2. Tartásdíj megelőlegezés támogatása miatt a bevételek, illetve felhasználásaként a kiadások 528 E Ft-tal emelkedtek.

3. Az önkormányzati választások lebonyolítására kapott 1 837 E Ft növeli a bevételi és a kiadási főösszeget.

4. A címzett támogatás (19 071 E Ft) átcsoportosítása átvett pénzeszközként technikailag növeli a működési hiányt.

5. A Fő tér rekonstrukciós beruházás a pályázatban tervezettnél alacsonyabb összegből valósult meg, pályázati támogatása és kiadási előirányzata így arányosan csökkent.

6. A városi szüret rendezéséhez 278 E Ft támogatást kaptunk.

7. A gimnáziumban folyó horvát oktatáshoz a Megyei Önkormányzat nyújtott támogatást, amely elszámolásra került az év végével (45 E Ft).

8. pontban szereplő tételek különböző pályázatokhoz illetve támogatásokhoz kapcsolódnak, azonos összegben növelik a bevételi, és célhoz kötött felhasználásként a kiadási főösszeget.(4 726 E Ft). A családsegítő szolgálat támogatása az előző időszakban tervezésre került támogatás értékű bevételként, amely az év végével került elszámolásra (4 602 E Ft).

9-12. pontok intézményi kiadások teljesítésére intézményi többletbevételek nyújtottak fedezetet (4 918 E Ft).

13. A szakmai fejlesztési feladatokra kapott támogatás négyhavi összegével a többcélú társulás számolt el a központi költségvetés felé, így a hivatalnál felmerült kiadás arányos része továbbszámlázásra került, amelyet a társulás megtérített.

14. Az iparűzési adóból származó többletbevétel az oktatási intézmények támogatására nyújtott fedezetet (8 825 E Ft).

15. Szintén a helyi adók többletbevétele nyújtott fedezetet a folyószámla-hitel kamatára, valamint fejlesztési hitelek kamataira.

16-18. pontok kisebbségi önkormányzati támogatásokhoz kapcsolódnak (550 E Ft), felhasználásuk a kisebbségi önkormányzat kiadásait növeli. A kisebbségi önkormányzatok települési önkormányzati támogatása jelen módosításban került átvezetésre bruttó módon.

19-21. pontok a különböző tartalékok felhasználását mutatják a képviselő testület döntéseinek értelmében, illetve a felhasználással arányosan.

22-24. pontok tartalmát a 2. számú információs tábla részletezi, a működési hiány év végén ezen módosítások alapján 21 030 E Ft-tal csökkent.

A polgármesteri hivatal előirányzat változásai (1-24. pontok) 72 690 E Ft-tal csökkentik a bevételi, 74 649 E Ft-tal a kiadási főösszeget, a működési hiány 1 919 E Ft-tal csökken.


Összességében az önkormányzat előirányzat változásai (I-IV. pont) összesen 32 020 E Ft-tal csökkentik a bevételt, a kiadások összege 54 367 E Ft-tal, a működési hiány pedig 22 347 E Ft-tal csökken.


Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő száma:
Bevétel: 2 739 136
Fejlesztési hitel:
Kiadás: 2 797 857
Működési hiány: 58 721

A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. számú melléklet a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait részletezi feladatonként.
A 5. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, a 6. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait tartalmazza.

Kőszeg, 2007. április 2.


A polgármester nevében:

Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető