2007. Június 20., Szerda, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Jurisics-vár fejlesztésének helyzete
2. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
3. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
4. - Tájékoztató a nyilvános WC-k elhelyezési lehetőségeiről
5. - A Városüzemeltető Kht. telephely racionalizálása
6. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
7. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
8. - A közlekedési rend felülvizsgálata
9. - A piac és a környező területek hasznosítása
11.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás helyzete
11.b - A Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
11.c - Rákóczi F. utca 40. tulajdonosi hozzájárulás
11.d - TREND Optik (Várkör 35-37.) vételi szándéka
11.e - Molnár Sándorné Felső krt. 10. tulajdonosi hozzájárulás
11.f - Őr Zoltán részletfizetési kérelme
11.g - Kiss Attilának a 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.h - Az ABIC Kft-nek a 3657/1 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.i - Az új temetőhöz telekvásárlás (Mozsolich T., Horváth Gy.)
11.j - Baráth Kornél, a 0205/19 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
7. napirendi pont:
A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. június 26-i ülésének
… napirendi pontjához

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladataiTisztelt Képviselő-testület!
Hazánk 2007 és 2013 között 22,4 milliárd eurós uniós támogatásban részesül, hogy felzárkózhasson a fejlett országokhoz. A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (hivatalosan: Új Magyarország Fejlesztési Terv) legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében hat kiemelt területen indít el összehangolt állami és uniós fejlesztéseket: a gazdaságban, a közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a környezet és az energetika területén, a területfejlesztésben és az államreform feladataival összefüggésben. Májusban az Európai Bizottság elfogadta az Új Magyarország Fejlesztési Tervet, jelenleg az Operatív Program elfogadása zajlik, majd a Kormány és a Regionális Fejlesztési Tanácsok az akcióterveket fogadják el, és ezt követően kerülnek a pályázatok kiírásra. Ennek várható ideje 2007. ősze. Az 1. számú melléklet tartalmazza az ágazati operatív programokat és azok forrásmegoszlását. A 2. számú melléklet a Nyugat-dunántúli régió operatív programjának prioritásait és azok forrásmegoszlását. A támogatások három típusát különböztethetjük meg: 1. Pályázat nélküli kiválasztás (nagyprojekt, kiemelt projekt) 2. Nyílt pályázat (egyfordulós, kétfordulós) 3. Közvetett támogatás: hitel, garancialap, kockázati tőkealap
Kőszeg Város Önkormányzata a négyéves cselekvési programjában meghatározta a legfontosabb fejlesztési irányokat, megnevezte a fejlesztési prioritásokat. Jelen időszak fő feladata, hogy összehangolja a város terveit az Új Magyarország Fejlesztési Terv prioritásaival, meghatározza a város fejlesztése szempontjából legfontosabb projekteket, megnevezze azok felelőseit, az előkészítési feladatokat jelölje ki, és forrást rendeljen hozzá, valamint időben is ütemezze a projektek megvalósítását.

A projektkiválasztás szempontjai:
1. A négyéves cselekvési programhoz illeszkedik
2. A város gazdasági fejlesztése szempontjából jelentős
3. Foglalkoztatás, munkahely teremtés szempontjából jelentős
4. Gazdaságilag, pénzügyileg fenntartható
5. A város megtartó képességéhez hozzájárul
6. Multiplikátor hatása van, további fejlesztéseket von maga után
7. Kulturális örökség megújításához kapcsolódik
Célunk, hogy az ágazati és regionális pályázatokon aktívan részt vegyen a város, fejlesztéseinkhez külső forrásokat kapcsoljunk, figyelembe véve, hogy a város költségvetését a projektek megvalósítása optimálisan terhelje. Ennek eléréséhez szükséges az átgondolt és tudatos projekttervezés, a szakmai közreműködés.
Az előterjesztés 3. mellékelte tartalmazza Kőszeg város és intézményeinek projektjavaslatait. Javasoljuk, hogy a testület állítson fel egy fontossági sorrendet a projektek között és határozza meg a 2007-2008-as időszak kiemelt fejlesztéseit.

1. ütem 2007-2008 kiemelt projektjei (javaslat)
Projekt megnevezése Benyújtás ideje Saját forrás összege
(tervezett) Előkészítés költsége*
(tervezett)
Jurisics-vár felújítása, turisztikai hasznosítása 2007. ősze 120 millió
( 10%) 5.000.000.(2007-ben elkülönítve: megvalósíthatósági előtanulmány, kiállítástervek, engedélyes tervek felülvizsgálata)
Egészségház létrehozása 2007. ősze 40 millió
(10%) Engedélyes tervek készítése
Gyöngyösmente fejlesztése (kerékpárút építés, területi rehabilitáció 2007. ősze 40 millió
(5%) 2007-ben a tervek elkészülnek pályázati forrásból
Történelmi városmag megújítása
2007. ősze első kör, 1 év a projekt kidolgozása, végleges benyújtás 2008. ősze 100 millió
(10%) Megvalósíthatósági tanulmány, Tanulmánytervek készítéseKözműtervek készítése ( kb. 15 millió)
Jurisich Miklós Gimnázium leánykollégium felújítása 2007. ősze 50 millió
(10%) Engedélyes tervek
(kb. 30 millió)

Összesen:
350.000.000.-
*A projektek előkészítési költségei elszámolhatók a pályázatban
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására!
Kőszeg, 2007. június 12.

A polgármester nevében:
Dr. Bokányiné Boda Gyöngyi
Pályázati-és turisztikai koordinátor
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2007-2008-as fejlesztési időszak kiemelt projektjeit, és megbízza a Polgármesteri Hivatal, valamint a Kőszegi Városfejlesztési Kft-t a projektek kidolgozásával.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen elő a következő ülésre egy Fejlesztési Alap létrehozására vonatkozó tervezetet.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző
Határidő: augusztusi testületi ülés
1. számú melléklet
Ágazati operatív program és forrásmegoszlása
265 Ft / euró, 2004-es árak
Ágazati operatív program Milliárd forint %
Gazdaságfejlesztés OP 674,03 13,32%
Közlekedés OP 1721,47 34,01%
Társadalmi megújulás OP 933,29 18,44%
Társadalmi infrastruktúra OP 538,95 10,65%
Környezet és energetika OP 1053,56 20,82%
Államreform OP 40,61 0,80%
Elektronikus közigazgatás OP 99,49 1,97%
Összesen: 5061,40 100,00%

2. számú melléklet
A Nyugat-dunántúli operatív program az alábbi prioritásokat tartalmazza
A Nyugat-dunántúli operatív programra 545,6 millió euró* áll rendelkezésre.
Prioritás
1. Regionális gazdaságfejlesztés
1.1. A regionális klaszterekhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése és a vállalkozói tanácsadási tevékenység igénybevételének támogatása
1.2. A befektetői környezet fejlesztése
1.3. A gazdaság fejlődését szolgáló humánerőforrás-fejlesztés
2. Turizmusfejlesztés – Pannon Örökség megújítása
2.1. Pannon-termál program kiszélesítése
2.2. Pannon Kulturális Út
2.3. Tájegységi ökoturisztikai (aktív) programok fejlesztése
2.4. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások fejlesztése
2.5. Helyi, térségi desztináció menedzsment szervezetek, turisztikai klaszterek létrehozása, fejlesztése
3. Városfejlesztés
3.1. Városközpontok érték-őrző megújítása
3.2. Integrált város rehabilitációs tevékenységek leromlott városi lakóterületeken vagy leromlással fenyegetett lakótelepeken
3.3. Helyi és helyközi közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása
4. Környezetvédelemi és közlekedési infrastruktúra
4.1. Kistelepülések szennyvízkezelése
4.2. Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja
4.3. Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése
4.4. Környezet megóvásához kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, fejlesztése
4.5. Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése
5. Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése
5.1. Egészségügyi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése
5.2. Szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése
5.3. Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése
5.4. A regionális információs társadalom kiteljesítése
5.5. Közszolgáltatási és civil együttműködési hálózat kialakítása
* folyó áron, 15% nemzeti hozzájárulással;
NYDOP forrásmegoszlás
Prioritási tengely Forrás Európai Uniós finanszírozás (a) Hazai finanszírozás (b)(=(c)+(d))


Regionális gazdaságfejlesztés ERFA 71 305 470 12 583 318
Turizmusfejlesztés – Pannon Örökség ERFA 109 573 484 19 336 497
Városfejlesztés ERFA 88 293 607 15 581 225
Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra ERFA 94 789 334 16 727 530
Kistérségi közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése ERFA 83 094 343 14 663 708
Technikai segítségnyújtás ERFA 16 696 655 2 946 468
Összesen 463 752 893 81 838 746

3. számú melléklet
Projektgazda
(Szervezet) neve Projekt megnevezése Becsült teljes költségvetés
ezer Ft-ban Támogatási igény ezer Ft-ban Melyik OP melyik
prioritásához illeszkedik Előkészítettség Pályázat benyújtásának tervezett időpontja
Rendelkezésre álló projekt-előkészítési dokumentumok Hiányzó projekt-előkészítési dokumentumok
Megnevezés Megnevezés Becsült költsége
ezer Ft-ban
Kőszeg Város Önkormányzata Jurisics vár
rekonstrukciója és turisztikai fejlesztése 1 200 000 1 080 000 NYDOP; Turizmusfejlesztés - Pannon Örökség megújítása Engedélyes tervek:
Kincstári Vagyoni Igazgatóság által készített Aktualizált engedélyes terv, végleges megvalósíthatósági tanulmány 12 000 2007. szeptember
Kőszeg Város Önkormányzata; Kőszegi Többcélú Társulás Egészségközpont
létrehozása 300 000 270 000 NYDOP; Helyi és térségi
közszolgáltatások fejlesztése Előzetes megvalósíthatósági tanulmány Engedélyes és kiviteli tervek 3 000 2007. szeptember
Kőszeg Város Önkormányzata Gyöngyös patak
mentének rehabilitációja 800 000 760 000 Interreg IIIA Az engedélyezési tervek 2007 őszére
készülnek el Kiviteli tervek 2007. október
Kőszeg Város Önkormányzata Történelmi belváros felújítása 1 000 000 900 000 NYDOP: Városközpontok érték őrző megújítása Utca-és térrendezés kiviteli tervek Közmű tervek
Engedélyes tervek
Megvalósíthatósági tanulmány 15.000 2007. október
Kőszeg Város Önkormányzata A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium Leánykollégiumának felújítása és bővítése

500 280
450 252 NYDOP; Helyi és térségi
közszolgáltatások fejlesztése Beruházási koncepció Megvalósíthatósági tanulmány, engedélyes és kiviteli tervek 30 000 2007. szeptember
További projekt javaslatok
Kőszeg Város Önkormányzata Belső úthálózat 1500000 1350000 Engedélyes tervek 20 000 Ütemezve évekre bontva
Kőszeg Város Önkormányzata Központi Óvoda felújítása és bővítése 98 200 88 380 NYDOP; Helyi és térségi
közszolgáltatások fejlesztése Engedélyes és kiviteli tervek 2007. szeptember
Kőszeg város Önkornányzata, Innovációs Park Kőszeg Kft Ipari park fejlesztés 200 000 180 000 NYDOP; Regionális gazdaságfejlesztés komplex befektetési ösztönzés, befektetési környezet fejlesztése Közmű tervek
Engedélyes tervek
Írottkő Natúrparkért Egyesület Desztinációs menedzsment erősítése 20 000 14 000 NYDOP;Turizmusfejlesztés,Helyi,térségi desztinációs menedzsment szervezetek Kistérségi ,natúrpark fejlesztési terv, Kőszeg város turisztikai koncepciója Középtávú marketingterv 1 000 2007. október
Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány Céhes ház, látogatóközpont és élő történelmi módszertani központ létrehozása 350 000 315 000 NYDOP; Turizmusfejlesztés Pannon örökség megújítása, Projektterv Megvalósíthatósági tanulmány, engedélyes és kiviteli tervek 20 000 2008. május
Kőszegi Városfejlesztő Kft. Arany Korona Wellness Hotel 2 900 000 290 000 Finanszírozási igérvény, teljes jogi műszaki előkészítés 2007. szeptember
Kőszeg Város Kőszegi Többcélú Társulás Autóbusz pályaudvar építése NYDOP; Környezetvédelmi és közlek. infrastruktúra, Városfejleszt. Tervezés
Megvalósíthatósági tanulmány 5.000
Kőszeg Város Önkormányzata Közlekedési körforgalmi csomópont kialakítása Rákóczi út és Munkácsy utca torkolatában 150 000 135 000 NYDOP; Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra, Városfejleszt. Előzetes megvalósíthatósági tanulmány terv
Kőszegi Rendőrkapitányság Kőszegi rendőrkapitányság épületének felújítása, bővítése, korszerűsítése NYDOP; Helyi és térségi
közszolgáltatások fejlesztése
Kőszeg Város
Városfejlesztési Kft. Városi strand és környékének fejlesztése 1 200 000 980 000 NYDOP; Turizmusfejlesztés - Pannon Örökség megújítása teljes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 5 000
Kőszegi Városfejlesztési Kft. Klimatikus gyógyhely és szénsavas víz hasznosítása
Kőszeg város, Hörmann és Hétforrás laktanyák turisztikai hasznosítása