2007. Június 20., Szerda, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Jurisics-vár fejlesztésének helyzete
2. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
3. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
4. - Tájékoztató a nyilvános WC-k elhelyezési lehetőségeiről
5. - A Városüzemeltető Kht. telephely racionalizálása
6. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
7. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
8. - A közlekedési rend felülvizsgálata
9. - A piac és a környező területek hasznosítása
11.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás helyzete
11.b - A Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
11.c - Rákóczi F. utca 40. tulajdonosi hozzájárulás
11.d - TREND Optik (Várkör 35-37.) vételi szándéka
11.e - Molnár Sándorné Felső krt. 10. tulajdonosi hozzájárulás
11.f - Őr Zoltán részletfizetési kérelme
11.g - Kiss Attilának a 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.h - Az ABIC Kft-nek a 3657/1 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.i - Az új temetőhöz telekvásárlás (Mozsolich T., Horváth Gy.)
11.j - Baráth Kornél, a 0205/19 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
9. napirendi pont:
A piac és a környező területek hasznosítása

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. június 26.-i ülésének
….. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Premium- Hungária Kft. területvásárlási igénnyel kereste meg Önkormányzatunkat a piacot érintő és a mögötte lévő területen mintegy 3500m2 területet kívánnak megvásárolni. A telek vételárára 70.000.000,0-Ft+ ÁFA ajánlatot tettek. A megvásárolt területen kb. 1000m2-es hasznos alapterületű SPAR multinacionális áruház épülne földszintes kivitelben, betartva az áruházhálózat kötelezően előírt kialakítási előírásait. Az épületben tisztán élelmiszer áruház működne. A beépítés megvalósításához szükség lenne a tűzoltóság épületrészének felhasználására , de az emeleti lakások változatlan formában megmaradnak. A telek vételára tartalmazza a tűzoltóság jelenlegi épületrészét.
Az épület használatba vétele után az emeleten megmaradt lakásokkal együtt társasházat alapítanának.
A lakossági fórumokon ugyanakkor felmerült a piac területén egy korszerű vásárcsarnok létesítési igénye, azonban azt be kell látnunk, hogy megvalósítása tőkeerős partner bevonása nélkül nem lehetséges.
A Városmajor területének rendezése, rekonstrukciójának elvégzése városképi és egyéb szempontból is indokolt. Felvetődött, hogy annak hasznosítására pályázatot kellene kiírni.
Ezt támasztja alá a 2006. évi CXXVII. törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről, miszerint 9.§ (1.) bekezdése:
A helyi, kisebbségi önkormányzatok tekintetében az Áht.108.§-ának (1) bekezdésében szabályozott versenytárgyalás alkalmazása kötelező amennyiben az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 20millió forintot meghaladja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a hasznosítás módjára határozatot hozni szíveskedjenek.


Kőszeg, 2007. június 12.

Tisztelettel:

Huber László
PolgármesterHatározati javaslat: I.
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Premium- Hungária Kft. 9024.Győr, Közép út 16.II.9. ajánlatát és áruház létesítendő szándékát kikötés nélkül elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételei szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina osztályvezető
Határidő: azonnal


Határozati javaslat:II.
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városmajor területének (Kossuth Lajos u.-Piac-Táncsics u.) hasznosítását pályázat keretében kívánja megoldani, egyben elrendeli a pályázati felhívás tervezetének összeállítását.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina osztályvezető
Határidő: 2007. augusztusi ülés.