2007. Június 20., Szerda, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Jurisics-vár fejlesztésének helyzete
2. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
3. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
4. - Tájékoztató a nyilvános WC-k elhelyezési lehetőségeiről
5. - A Városüzemeltető Kht. telephely racionalizálása
6. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
7. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
8. - A közlekedési rend felülvizsgálata
9. - A piac és a környező területek hasznosítása
11.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás helyzete
11.b - A Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
11.c - Rákóczi F. utca 40. tulajdonosi hozzájárulás
11.d - TREND Optik (Várkör 35-37.) vételi szándéka
11.e - Molnár Sándorné Felső krt. 10. tulajdonosi hozzájárulás
11.f - Őr Zoltán részletfizetési kérelme
11.g - Kiss Attilának a 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.h - Az ABIC Kft-nek a 3657/1 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.i - Az új temetőhöz telekvásárlás (Mozsolich T., Horváth Gy.)
11.j - Baráth Kornél, a 0205/19 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.e napirendi pont:
Molnár Sándorné Felső krt. 10. tulajdonosi hozzájárulás

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata
Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága
2007. június 20-i ülésének
….. napirendi pontjához
Tisztelt Bizottság!


Molnár Sándorné 9730 Kőszeg, Felső krt. 10. szám alatti lakos az alábbi kérelemmel kereste meg az önkormányzatot.

Kérelmező a Kőszeg, Felső krt. 10. szám alatti társasház közös tulajdonát képező és egyben az általa bérelt, 1160/9/0 hrsz-ú, 15,00 m2 területű tárolót kívánja megvásárolni.

A társasház alapító okirata szerint az önkormányzat tulajdoni hányada 5487/10000. A mellékelt levelek szerint a négy magánszemély tulajdonostárs közül kettő hozzájárult az eladáshoz, a Kőszegi Városüzemeltető Kht. javasolta a hozzájárulás megadását.

A mellékelt értékbecslés szerint a tárolóra megállapított forgalmi érték 720.000,- Ft + Áfa, amely alapján az önkormányzat tulajdoni hányadára eső összeg: 395.064,- Ft + Áfa.
A kérelmező jelezte, amennyiben a bizottság hozzájárul az értékesítéshez, abban az esetben kéri a részletfizetés lehetőségét.

Tekintettel arra, hogy társasház közös tulajdonú helyiségéről van szó, a vásárlót terheli az alapító okirat módosításának intézése és az ezzel járó költségek vállalása.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.


Kőszeg, 2007. június 11
A polgármester nevében:


Rimányi Krisztina s. k.
a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője
HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendelete 17.§ (1) bekezdésében foglalt jogkörével élve Kőszeg Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága hozzájárulását adja ahhoz, hogy Molnár Sándorné (kérelmező) a Kőszeg, Felső krt. 10. szám alatti társasház közös tulajdonát képező, 1160/9/0 hrsz-ú 15 m2 tárolót megvásárolja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága az önkormányzat 5487/1000 tulajdoni hányadára eső részt 395.064,- Ft + Áfa forgalmi értéken értékesíti Molnár Sándorné részére azzal a feltétellel, hogy az alapító okirat módosítása és az ezzel kapcsolatos költségek viselése a kérelmezőt terheli.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága felhatalmazza a polgármestert a részletfizetési kedvezményt biztosító adásvételi szerződés és az alapító okirat módosításának aláírására.

Felelős: Földesi Zoltán bizottsági elnök
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: Azonnal