2007. Június 20., Szerda, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Jurisics-vár fejlesztésének helyzete
2. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
3. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
4. - Tájékoztató a nyilvános WC-k elhelyezési lehetőségeiről
5. - A Városüzemeltető Kht. telephely racionalizálása
6. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
7. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
8. - A közlekedési rend felülvizsgálata
9. - A piac és a környező területek hasznosítása
11.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás helyzete
11.b - A Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
11.c - Rákóczi F. utca 40. tulajdonosi hozzájárulás
11.d - TREND Optik (Várkör 35-37.) vételi szándéka
11.e - Molnár Sándorné Felső krt. 10. tulajdonosi hozzájárulás
11.f - Őr Zoltán részletfizetési kérelme
11.g - Kiss Attilának a 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.h - Az ABIC Kft-nek a 3657/1 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.i - Az új temetőhöz telekvásárlás (Mozsolich T., Horváth Gy.)
11.j - Baráth Kornél, a 0205/19 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
8. napirendi pont:
A közlekedési rend felülvizsgálata

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. június 26-i ülésének
….. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület cselekvési programjában meghatározta városunk közlekedési rendjének felülvizsgálatát, mely feladat előkészítésére munkacsoportot hoztam létre. A csoport megvizsgálta a Munkácsy Mihály, Kossuth utcai egy irányú közlekedés visszaállítási lehetőségét, foglalkozott a Győry, Ady és Zrínyi valamint egyéb itt nem említett utcák forgalmi rendjével. A városunk adottságai , viszonylag szűk utak, kevés vagy nem létező megfelelően kiépített párhuzamos közlekedési útvonalak, Liszt Ferenc úti autóbusz állomás mind-mind behatárolják lehetőségeinket.
A Kőszeg Város közlekedési rendjének megváltoztatására az előkészítési munkacsoport javaslata és a korábban megtartott lakossági fórumon elhangzott észrevételek figyelembe vételével az alábbi előterjesztést teszem:
1.) A Fekete kertnél lévő körforgalmi jellegű csomópont átalakítása révén a Rákóczi utca –Munkácsy u. irányú forgalomnak elsőbbsége lenne a Rákóczi út-Fő tér irányából jövő forgalmával szemben. A Munkácsy utcai kétirányú forgalom megmarad. A Fekete kert mögött lévő parkolón átvezető út továbbra is egyirányú lenne a Rákóczi út irányába, azonban annak alá rendelve.
2.) A Jézus Szíve templom melletti út és a felújított Rákóczi utca forgalmi irányát megfordítanánk. A Flórián téri csomópont áttervezésre kerülne.
A javaslat alapján a Fekete kert körüli közlekedés leegyszerűsödne, biztonságosabbá válna. Általában annak lenne elsőbbsége aki egyenes irányban halad.
A Jézus Szíve templom melletti forgalom irányának megváltoztatása a Fő tér, Rákóczi út érintett szakaszának és az Ady utcának forgalom mérsékléséhez vezethet, valamint a városunk polgárainak kedvezőbb lehetőséget teremthet a parkoláshoz.
Az indokok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.


Kőszeg, 2007. június 12.

Tisztelettel:

Huber László
Polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi forgalmi rendre vonatkozó határozatot hozza:
1.) Elrendeli, hogy a Rákóczi utca –Munkácsy u. kétirányú forgalomnak elsőbbsége legyen a Rákóczi utca- Fő tér irányából jövő forgalommal szemben.
2.) Elrendeli a Fekete-kert északi oldalán húzódó összekötő egyirányú út alárendelését a Rákóczi utca forgalmával szemben,
3.) Elrendeli a Jézus Szíve templom melletti út és a felújított Rákóczi utca forgalmi irányának megváltoztatását valamint a Szent Flórián téri csomópont forgalmi rend változásából adódó átterveztetését.
4.) Meghatalmazza a polgármestert a forgalmi rendben bekövetkező forgalomtechnikai változások tervezési szerződésének aláírására.
5.) Elrendeli a belváros közlekedési tábláinak jogszabály szerinti felülvizsgálatát. Meghatalmazza a polgármestert a tárggyal kapcsolatos szerződés aláírására.
Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős:Rimányi Krisztina osztályvezető
Határidő: azonnal