2007. Június 20., Szerda, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Jurisics-vár fejlesztésének helyzete
2. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
3. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
4. - Tájékoztató a nyilvános WC-k elhelyezési lehetőségeiről
5. - A Városüzemeltető Kht. telephely racionalizálása
6. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
7. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
8. - A közlekedési rend felülvizsgálata
9. - A piac és a környező területek hasznosítása
11.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás helyzete
11.b - A Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
11.c - Rákóczi F. utca 40. tulajdonosi hozzájárulás
11.d - TREND Optik (Várkör 35-37.) vételi szándéka
11.e - Molnár Sándorné Felső krt. 10. tulajdonosi hozzájárulás
11.f - Őr Zoltán részletfizetési kérelme
11.g - Kiss Attilának a 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.h - Az ABIC Kft-nek a 3657/1 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.i - Az új temetőhöz telekvásárlás (Mozsolich T., Horváth Gy.)
11.j - Baráth Kornél, a 0205/19 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
4. napirendi pont:
Tájékoztató a nyilvános WC-k elhelyezési lehetőségeiről

E L Ő T E R J E S Z T É S
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2007. június 26-i ülése
… napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!


A Képviselő-testület 94/2007. (IV. 17.) kt. határozatával elrendelte a közparkokba (Várkör és Károly Róbert tér) tervezett nyilvános WC-k megvalósíthatósági tanulmányának elkészítését.

Fentiekkel kapcsolatban a Hatósági Osztállyal egyeztetve az alábbiakat állapítottam meg:

A Kőszeg, Várkör 1764 hrsz alatt található Hunyadi Park az ingatlan-nyilvántartásban kivett, közpark megnevezésű, műemlék ingatlan. A rajta található nyilvános WC és raktár épülete az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetésre került. Az ingatlan az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába (1/2007. (II. 2.) sz. önk. rendelet 1. sz. melléket) tartozik. A hatályos Rendezési Terv (46/2006. (XII. 22.) sz. önk. rendelet) 29.§-a alapján a terület Z-Kk – közkert övezetbe tartozik. Közpark és közkert területén csak a játék, sport, pihenés, ismeretterjesztés - kutatás és a terület fenntartási célját szolgáló építmények helyezhetők el. Közparkban vendéglátást szolgáló épület, építmény is elhelyezhető legfeljebb 2 %-os beépítéssel, legfeljebb 4,5 m építménymagassággal. Közkert területén épület nem építhető, közhasználat elől elzárt terület nem alakítható ki, gépkocsiparkoló nem létesíthető, fakivágás építményelhelyezés érdekében nem engedhető meg. A közkert területét érintő építési, kertészeti tevékenység (parkfenntartást kivéve) végzéséhez kertészeti szakvélemény vagy kertépítészeti terv is szükséges.

Fentiek alapján a terület ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett elnevezése (közpark) és Rendezési Terv szerint besorolása (közkert) nem egyezik meg. Mivel az építési engedélyezési eljárás alapját a Rendezési Terv képezi, ahhoz, hogy vendéglátó-egység épülhessen az ingatlanon, a Rendezési Terv módosítása szükséges úgy, hogy az övezeti besorolás közkertről közparkra változzon. A park műemlék, ezért bármely építésügyi eljárás lefolytatására a KÖH illetékes irodája a hatáskörrel rendelkező szerv.

A nyilvános WC épülete szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, annak üzemeltetése nem ütközik akadályba.

A Károly Róbert tér a kőszegi 1821 hrsz alatt található, 8994 m2 nagyságú, az ingatlan-nyilvántartásban kivett, közpark megnevezésű, műemlék ingatlan. Az ingatlan az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába (1/2007. (II. 2.) sz. önk. rendelet 1. sz. melléket) tartozik. A terület a hatályos Rendezési Terv szerint parkoló övezetbe tartozik. A beépítésre a Rendezési Terv 28.§ (10) bekezdés a) pontja csak általános előírást tartalmaz, mely szerint a szabályozási terven jelölt parkolóhelyeket kötelező módon meg kell tartani, illetve ki kell jelölni. Építmény elhelyezésére az OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) 26.§ (3) bekezdése szerinti előírások az irányadók, mely szerint a közlekedési területen elhelyezhető a közlekedést kiszolgáló: közlekedési építmények, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, igazgatási épület, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás. A tér műemlék, ezért bármely építésügyi eljárás lefolytatására a KÖH illetékes irodája a hatáskörrel rendelkező szerv.

A felépítendő építmények tulajdonjogával kapcsolatosan: az Ötv (1990. évi LXV. tv.) 79.§ (2) bekezdés a) pontja, és vagyonrendeletünk alapján mindkét terület az önkormányzat forgalomképtelen vagyonába tartozik. A forgalomképtelenségből következik, hogy az ilyen vagyontárgy nem terhelhető meg, nem köthető le, nem lehet követelés biztosítéka, tartozás fedezete és végrehajtás sem vezethető rá. Ezt a vagyonrendelet 15.§ (1) bekezdése is tartalmazza.

Mindkét ingatlanon felépítendő építmény tulajdonjogát csak az önkormányzat szerezheti meg. Bár a Ptk. 155.§-a alapján ha az épület tulajdonjogát az építkező szerzi meg, az épület tulajdonosát az épület fennállásáig a földre használati jog illeti meg, ez azonban már az ingatlan megterhelését jelentené.

Összegezve: Mind a Hunyadi Parkban, mind a Károly Róbert téren csak az előzőekben ismertetettek szerint lehet építményt elhelyezni, az épületek tulajdonosa azonban csak Kőszeg Város Önkormányzata lehet. A Rendezési Terv 2.§ (2) bekezdése alapján kötelező érvényűnek kell tekinteni és meg kell tartani többek között a közterületet nem közterülettől elválasztó vonalat és a terület-felhasználási módok határait, így az ingatlanok nem oszthatók meg. Bármely építési engedélyezési ügyben konkrét elképzelés birtokában a KÖH Soproni Irodája nyújt tájékoztatást, jár el hatóságként.

Melléklet: 2 db Rendezési Terv kivonat (szöveges + térkép), OTÉK-kivonat


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.


Kőszeg, 2007. június 7.


A jegyző nevében:

Rimányi Krisztina
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közparkokba (Várkör és Károly Róbert tér) tervezett nyilvános WC-k megvalósíthatóságáról szóló tájékoztatót elfogadja, a benne foglalt megállapításokat tudomásul veszi.