2007. Június 20., Szerda, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Jurisics-vár fejlesztésének helyzete
2. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
3. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
4. - Tájékoztató a nyilvános WC-k elhelyezési lehetőségeiről
5. - A Városüzemeltető Kht. telephely racionalizálása
6. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
7. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
8. - A közlekedési rend felülvizsgálata
9. - A piac és a környező területek hasznosítása
11.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás helyzete
11.b - A Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
11.c - Rákóczi F. utca 40. tulajdonosi hozzájárulás
11.d - TREND Optik (Várkör 35-37.) vételi szándéka
11.e - Molnár Sándorné Felső krt. 10. tulajdonosi hozzájárulás
11.f - Őr Zoltán részletfizetési kérelme
11.g - Kiss Attilának a 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.h - Az ABIC Kft-nek a 3657/1 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.i - Az új temetőhöz telekvásárlás (Mozsolich T., Horváth Gy.)
11.j - Baráth Kornél, a 0205/19 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
2. napirendi pont:
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2007. június 26-i ülése
… napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!A 2007. február 2-án hatályba lépett új vagyonrendelet (Vr) gyakorlati alkalmazása során az alábbi probléma merült fel:

A lakások és helyiségek elidegenítése esetén az elővásárlásra jogosult vevő kérelmére a vételár megfizetésére részletfizetési kedvezményt kell biztosítani. Míg azonban a lakások megvásárlása esetén a Vr. 22.§ (1) bekezdése alapján a részletfizetés csak úgy vehető igénybe, hogy a vételár 10 %-át a vevő egy összegben megfizeti, helyiségek megvásárlásánál (26.§ (2) bekezdés) ilyen korlátozás nincs.

Az egységes és méltányos szabályozás érdekében indokolt a helyiségek megvásárlása esetén is előírni a vételár meghatározott részének egyösszegű megfizetését részletfizetési kedvezmény igénybevétele esetén. A rendelet-tervezet szerint ez a vételár 20%-ában kerülne megállapításra.

A módosítás a kihirdetés napján lép hatályba.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2007. június 11.


A jegyző nevében:


Rimányi Krisztina s.k.
a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2007. (VI. …) rendelete
az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendelete (a továbbiakban: Vr.) 26.§ (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"Az elővásárlásra jogosult vevő – ideértve a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. hatálya alá tartozó ingatlanokat is - kérelmére a vételár 20 %-ának egyösszegű megfizetése esetén a fennmaradó hátralékra legfeljebb 60 havi, 10 %-os kamattal számított részletfizetési kedvezményt kell adni. A részletfizetés kamatmentes abban az esetben, ha a részletfizetés időtartama a 12 hónapot nem haladja meg."

2.§

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Kőszeg, 2007. június 26.


Huber László Dr. Tóth László
polgármester jegyző