2015. Április 28., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
2. - A képviselő-testület 2015-2019.-i önkormányzati időszakra vonatkozó gazdasági programja.
3. - Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
4. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
6. - Beszámoló a 2014-ben végzett gyermekvédelmi munkáról.
7. - A 2014. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
8. - Részvétel a „Fenntartható közlekedési akcióterv kisvárosoknak 25-25-25” c. projektben.
9. - A VASIVÍZ Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása.
10. - Beszámoló a civil szervezetek támogatásáról, a társadalmi szervezetek és az önkormányzat kapcsolatairól.
11. - Kőszeg Város Önkormányzatának foglalkozás-egészségügyi szerződése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI-re vonatkozó közétkeztetési szerződés meghosszabbítása.
13. - Keret megállapodás a GDF SUEZ Zrt-vel települési támogatás elszámolásáról.
14. - Belterületi (kiskerti) ingatlanok bérleti díja.
15. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
16. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása. (Az előterjesztést később küldjük.)
17. - Külső bizottsági tagok választása.
18. - A VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálása.
19.a - Vagyonügyek: A levéltár ingyenes helyiséghasználata.
19.b - Vagyonügyek: A 2808 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
19.c - Vagyonügyek: A 4903 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
19.d - Vagyonügyek: A 0202/2 hrsz-ú közút megszüntetése.
20. - Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése.
22. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
3. napirendi pont:
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.

BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának teljesítésérőlA működés területén a feladatellátást az önkormányzaton kívül egy önállóan működő és gazdálkodó intézmény (Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal), valamint három önállóan működő intézmény (Chernel Kálmán Városi Könyvtár, Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, Kőszegi Városi Múzeum) biztosította.
Az alapfokú nevelési, oktatási, valamint az egészségügyi és szociális intézmények fenntartását a Kőszeg Város és Térsége Társulása látja el.
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2014. (II. 7.) számú önkormányzati rendeletében a hiány mértékét 336 860 E Ft-ban határozta meg, amelyre a pénzmaradvány nyújtott fedezetet. A maradvány főként a 2013. év végén kapott rendkívüli támogatásból (330 000 E Ft) származott, amely 2014.ben felhasználásra került.

A bevételek önkormányzati szinten 96,20%-ban teljesültek. Az intézményi működési bevételek nagy része az alaptevékenységhez, illetve az azzal összefüggő szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Kisebb része származik bérbeadásból.
Az önkormányzat bevételeinek jelentős része származik a közhatalmi bevételekből (helyi adó és adójellegű bevételek), teljesítésük 2014-ben 419 488 E Ft. Az adóbevételek között legnagyobb volumenű az iparűzési adó, amely az előző évhez képest magasabb szinten teljesült (2013-ban 248 900 E Ft, 2014-ben 265 096 E Ft).
A bevételen belül ingatlanértékesítésből 16 415 E Ft, egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből 4 276 E Ft bevétel folyt be 2014- ben.
A fejlesztési célú támogatások, és átvett pénzeszközök közül Európai Uniós forrásból a Jurisics vár turisztikai megújításához 41 683 E Ft, a történelmi belváros rekonstrukciójához 2 568 E Ft támogatást vettünk át, a várral kapcsolatos projekt lezárása 2015-re áthúzódik. Az Alpannónia határon átnyúló projekt pályázati támogatása (59 802 E Ft) is 2014-ben érkezett meg.
Az egészségház építéséhez 189 104 E Ft hazai támogatást kapott az önkormányzat. Újabb köztéri szobor létrehozása, és a Nepomuki Szt. János kápolna felújítása 4 150 E Ft támogatással valósult meg.

Pályázati források bevonásával így lehetővé vált jelentős műemléki épületek és területek megújítása, illetve az egészségügyi alapellátás és szakellátás új épületbe költöztetése.

Az önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeinek, és támogatásértékű bevételeinek teljesülése szintén kedvezően alakult. Az intézmények a pályázati lehetőségek maximális kihasználására törekedtek. A Chernel K. Városi Könyvtár 1 607 E Ft, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 66 218 E Ft, a Kőszegi Városi Múzeum pedig 3 900 E Ft pályázati és egyéb támogatásban részesült, amelyek a várszínházi és a városi rendezvények, kiállítások, intézményi programok színvonalas megvalósítását szolgálták.
A Foglalkoztatási paktum pályázathoz 7 214 E Ft, az ÁROP szervezetfejlesztési pályázathoz 12 887 E Ft támogatásban részesültünk, a pályázatok elszámolása 2014. évben megtörtént.

Önkormányzati szinten a kiadások teljesítése 84, 35%-os.
Működési kiadásaink legnagyobb részét intézményeink működtetésére fordítottuk.
A 2014. évben megvalósított felújítások, beruházások, és támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások közül a legjelentősebbek:
A Jurisics-vár turisztikai hasznosításához 126 578 E Ft kiadást teljesítettünk, az új egészségház építésére pedig 314 180 E Ft-ot fordítottunk. A Dr. Ambró Gy. utca csapadék- és talajvíz elvezetéséhez 38 235 E Ft fejlesztési kiadás kapcsolódott. Befejeződött a Rohonci u. (Tamás árok) gyaloghíd építése is. A kőszegi ravatalozó épülete 3 924 E Ft-ból, a Balog iskola udvara pedig 4 275 E Ft-ból újult meg. Váratlan volt ugyanakkor a Bezerédy utcai szociális lakások felújítása, amely a tűzkár miatt vált szükségessé (a kifizetés egy része 2015-re áthúzódott). Az önkormányzatnak év közben nyílt lehetősége a Kőszegfalvi lakótelkek (44 db) megvásárlására, illetve átvételére, amelyre 12 074 E Ft-ot fordítottunk.
A következő évre húzódott át az Írottkő utcai parkolók kialakításának költsége, továbbá a Kraft projekt tényleges megvalósítása is.

A hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás részére 1 160 E Ft működési, és 5 802 E Ft beruházási célú támogatást adtunk át.
Az önkormányzat a Jézus Szíve templom előtti lépcső felújításához 5 000 E Ft, a sportegyesületek fejlesztési feladataihoz 1 850 E Ft támogatással járult hozzá.
Az önkormányzat tulajdonában lévő Városüzemeltető Kft-nek pedig 22 286 E Ft működési támogatást adtunk a hulladékgazdálkodási tevékenység hiányának fedezetére, illetve a folyószámla-hitel visszafizetésére, a közfeladat zavartalan ellátása érdekében.


Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:
A tartós részesedések állománya (121 225 E Ft) az év folyamán nem változott, hitel felvételére nem került sor. A kötvénykibocsátásból és a hitelfelvételből származó kötelezettségek állománya a 2014. február 28-i adósságkonszolidáció következtében 0 E Ft-ra csökkent, azaz jelenleg ilyen kötelezettsége az önkormányzatnak nincsen.


A vagyon alakulása:
Az év elején az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet alapján el kellett végezni a rendező tételek könyvelését a mérlegben, a jogszabály előírásai miatt a mérleg főösszege a 2014. évi nyitó állományban főként az államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök (köznevelési intézményekkel kapcsolatos vagyonelemek, iskolák eszközei) állományának kivezetése miatt 745 720 E Ft-tal csökkent. Az új jogszabályi előírások miatt a mérleg tagolása is teljesen megváltozott, így a 2014. évben bekövetkezett változásokat a nyitó állományhoz viszonyítva lehet értékelni.
A mérleg főösszege, összességében azonban az önkormányzat vagyona 7 681 561 E Ft-ról 7 828 917 E Ft-ra emelkedett (147 356 E Ft növekedés).
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöknél 768 913 E Ft növekedés következett be, főként a beruházások, felújítások állományának emelkedése (409 985 E Ft) miatt. Az év végén befejezetlen még a Jurisics vár megújítása, és az új egészségház építése is.
A befektetett pénzügyi eszközök értéke állománya nem változott (121 225 E Ft).

A pénzeszközök állománya 80 310 E Ft-tal csökkent, a 2013. év végi állomány az év végén folyósított rendkívüli támogatást (330 000 E Ft) is tartalmazta, amely 2014-ben felhasználásra került.
A követelések állománya jelentősen csökkent (105 480 E Ft), az állomány 44,5%-a éven túli követelés, amely a bérlakás értékesítésekhez, illetve a lakástámogatásokhoz kapcsolódik. Az adott előlegek között legjelentősebb összegű az IGEN pályázat támogatási előlege 24 687 E Ft összegben.
Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összege 39 E Ft-tal emelkedett.

A kötelezettségek állománya 204 122 E Ft-tal csökkent. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állományának csökkenése (145 738 E Ft) a legjelentősebb az év folyamán teljesült adósságkonszolidáció miatt. A fennálló kötelezettségekből 77 972 E Ft folyamatban lévő beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódik.
A kapott előlegek között a helyi adó és egyéb sajátos bevételek túlfizetésével kapcsolatos kötelezettségek 17 686 E Ft-tal szerepelnek.
A passzív időbeli elhatárolások összege 29 734 E Ft az év végén.
Fentiekből adódóan a mérleg szerinti eredmény önkormányzati szinten 321 696 E Ft, így a saját tőke állománya összességében ugyanennyivel emelkedett.

Maradvány változása, alakulása:

Önkormányzati szinten a tárgyévi képződött maradvány 320 446 E Ft, a maradvány az év végén folyósított rendkívüli támogatás (80 000 E Ft) maradványából, az egyes pályázatok maradványából (például Kraft projekt 142 562 E Ft), illetve az államháztartáson belüli megelőlegezés összegéből (25 139 E Ft) adódik. A maradvány intézményenkénti alakulását a 6. melléklet, a maradványt terhelő kötelezettségeket és a felhasználást a 7. melléklet részletezi.

A Chernel Kálmán Városi Könyvtár 2014. évi maradványa 2 415 E Ft. A megtakarítás szoros gazdálkodás mellett elsősorban a dologi kiadásoknál keletkezett. A pénzmaradványból az intézmény a fennálló kötelezettségekre 228 E Ft-ot, egyéb intézményi feladatokra pedig 2 187 E Ft-ot használna fel.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2014. évi maradványa 387 E Ft. A kisösszegű megtakarítás a kiadásoknál keletkezett, így felhasználása a fennálló kötelezettségekre szükséges.
A Kőszegi Városi Múzeum 2014. évi képződött maradványa -41 E Ft, amelynél a kigazdálkodást javasoljuk.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött maradványa 10 173 E Ft volt, amely főként kiadási megtakarításból keletkezett. A maradványt 810 E Ft összegű kötelezettség terheli, a szabad maradvány a finanszírozó önkormányzatok között felosztásra kerül. A Kőszeget illető 8 823 E Ft-ból felhasználásra kerülne 2 123 E Ft a hivatal épületének karbantartására.
Az önkormányzat keletkezett maradványa 307 512 E Ft volt, amelyből 294 947 E Ft felhasználható (12 565 E Ft előző évi maradvány). A 2015. évi költségvetésbe a felhasználható maradvány egy jelentős része már beépült (250 411 E Ft) működési és fejlesztési feladatokra. A felhasználható maradványt további 41 581 E Ft szállítói és egyéb kötelezettség terheli. A kötelezettséggel nem terhelt maradvány (2 955 E Ft) az általános tartalékot növelné.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet megtárgyalására, és elfogadására.

Kőszeg, 2015. április 17.
Huber László s.k. polgármesterKőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2015.(V. 1.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetés teljesítéséről

Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 1 880 462 E Ft
Módosított előirányzat 2 270 446 E Ft
Teljesítés 2 167 837 E Ft


2. A 2014. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

2. §

Belső finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat 336 860 E Ft
Módosított előirányzat 407 228 E Ft
Teljesítés 407 228 E Ft


Külső finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat 0 E Ft
Módosított előirányzat 25 139 E Ft
Teljesítés 25 139 E Ft


A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.3. A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

3. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 2 217 322 E Ft
Módosított előirányzat 2 673 276 E Ft
Teljesítés 2 275 360 E Ft


4. A 2014. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

4. §

Eredeti előirányzat 0 E Ft
Módosított előirányzat 29 537 E Ft
Teljesítés 4 398 E Ft


A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.5. A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

5. §

A képviselő-testület a 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:
Működési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 173 113 E Ft
 működési célú önkormányzati támogatások 843 567 E Ft
 működési célú támogatások áht-n belül 121 819 E Ft
 közhatalmi bevételek 419 531 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 56 106 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 614 136 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 20 691 E Ft
 felhalmozási célú önkormányzati támogatások 238 480 E Ft
 felhalmozási célú támogatások áht-n belül 264 520 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 162 E Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 25 848 E Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 553 701 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 167 837 E Ft
Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 298 524 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 84 547 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 722 824 E Ft
 műk c tám áht-n belülre, kívülre, elvonások, befizetések 619 268 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 43 901 E Ft
 fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 34 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 769 030 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 felújítások 42 943 E Ft
 beruházások 448 583 E Ft
 felhalmozási c tám áht-n belülre, kívülre 13 970 E Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 800 E Ft
 áfabefizetés, kamatfizetés 34 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 506 330 E Ft

Költségvetési kiadások összesen: 2 275 360 E Ft

A 8. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 9. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.6. A 2014. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

6. §

(1) A képviselő-testület a 2014. évben képződött maradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:

Chernel K. Városi Könyvtár 2 415 E Ft
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 387 E Ft
Kőszegi Városi Múzeum - 41 E Ft
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 10 173 E Ft
Kőszeg Város Önkormányzata 307 512 E Ft
2014. évi maradvány összesen: 320 446 E Ft

Kőszeg Város Önkormányzata felhasználható: 294 947 E Ft,
így az önkormányzat és intézményei 2014. évi felhasználható maradványa: 307 922 E Ft


A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák.

A képviselő-testület az intézmények 2014. évi maradványa tekintetében a következőket rendeli el:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár képződött 2 415 E Ft maradványából 228 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, a fennmaradó 2 187 E Ft felhasználását a 7. melléklet szerint engedélyezi.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 387 E Ft maradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre engedélyezi.
A Kőszegi Városi Múzeum képződött – 41 E Ft negatívum kigazdálkodását a képviselő-testület elrendeli.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 10 173 E Ft pénzmaradványából 810 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre engedélyezi, a fennmaradó 9 363 E Ft szabad maradvány felosztását a finanszírozó önkormányzatok között elrendeli. A szabad maradványból Velem községi Önkormányzatot 307 989 Ft, Bozsok községi Önkormányzatot 232 343 Ft illeti meg az eredeti finanszírozási arányban felosztva, amelynek visszautalását elrendeli. A Kőszeg Város Önkormányzatát megillető 8 822 612 Ft-ból 6 700 000 Ft visszavonásra kerül, további 2 122 612 Ft pedig karbantartási feladatokra felhasználható.
Az önkormányzat 307 512 E Ft maradványából 294 947 E Ft a 2014. évben képződött, felhasználható maradvány, amelyből 250 411 E Ft felhasználása az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló …/2015. (II. 13.) számú rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra. A fennmaradó 44 536 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, illetve feladatokra a 7. melléklet szerint engedélyezi.
(2) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kőszeg, 2015. április 16.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.