2015. Április 28., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
2. - A képviselő-testület 2015-2019.-i önkormányzati időszakra vonatkozó gazdasági programja.
3. - Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
4. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
6. - Beszámoló a 2014-ben végzett gyermekvédelmi munkáról.
7. - A 2014. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
8. - Részvétel a „Fenntartható közlekedési akcióterv kisvárosoknak 25-25-25” c. projektben.
9. - A VASIVÍZ Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása.
10. - Beszámoló a civil szervezetek támogatásáról, a társadalmi szervezetek és az önkormányzat kapcsolatairól.
11. - Kőszeg Város Önkormányzatának foglalkozás-egészségügyi szerződése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI-re vonatkozó közétkeztetési szerződés meghosszabbítása.
13. - Keret megállapodás a GDF SUEZ Zrt-vel települési támogatás elszámolásáról.
14. - Belterületi (kiskerti) ingatlanok bérleti díja.
15. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
16. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása. (Az előterjesztést később küldjük.)
17. - Külső bizottsági tagok választása.
18. - A VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálása.
19.a - Vagyonügyek: A levéltár ingyenes helyiséghasználata.
19.b - Vagyonügyek: A 2808 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
19.c - Vagyonügyek: A 4903 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
19.d - Vagyonügyek: A 0202/2 hrsz-ú közút megszüntetése.
20. - Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése.
22. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
13. napirendi pont:
Keret megállapodás a GDF SUEZ Zrt-vel települési támogatás elszámolásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!


Az Országgyűlés 2014. december 15-i ülésén elfogadta a Magyarország központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvényt, melynek eredményeképpen a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere 2015. március 1-jétől jelentős mértékben átalakult. Az átalakítás keretében a törvény hatályon kívül helyezte a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) lakásfenntartási támogatásra és adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseit is.

Fentiek miatt a képviselő-testület 2015. február 26-i ülésén döntött a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. A módosítás során a korábbi lakásfenntartási támogatás a települési támogatásba került beépítésre, az adósságkezelési szolgáltatás pedig megszűnt.

A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. megkereste Kőszeg Város Önkormányzatát, tekintettel arra, hogy a földgázszolgáltatásból keletkezett hátralékok rendezése érdekében továbbra is folytatni kívánják az önkormányzatokkal kialakított hatékony adósságcsökkentési együttműködést. Az együttműködés lényege, hogy a korábbi támogatási gyakorlat során kialakított keretek között, új megállapodás alapján a továbbiakban is fogadják az önkormányzat által nyújtott, lakhatási kiadásokat csökkentő támogatásokat.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 21. §-a szabályozta, hogy a lakásfenntartási támogatással kapcsolatos adatszolgáltatást milyen módon kell a szolgáltató felé teljesíteni, ezt a rendelkezést azonban 2015. március 1. napjával hatályon kívül helyezték. Ezért szükséges ezen szabályoknak a megállapodásban történő rögzítése. A megállapodás megkötése többlet adminisztratív terhet nem jelent, csupán a korábbi gyakorlat került szabályozásra.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kőszeg, 2015. április 15.


A polgármester nevében:


Mezei Virág s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a keretmegállapodás aláírásától kezdődő hatállyal a közte és a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. közötti, a melléklet szerinti keretmegállapodást jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


KERETMEGÁLLAPODÁS


Amely létrejött egyrészről Kőszeg Város Önkormányzata 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., képviseli: Huber László polgármester, adószáma: 15733627-2-18 (továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt., képviseli: Iváncsics Sándor Ügyfélszolgálati Igazgató, Dr. Ádokné Dankó Éva Ügyfélszolgálati Koordinációs Osztály osztályvezető, székhely: Szeged, Pulcz u. 44., levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 2320, nyilvántartó cégbíróság neve: Csongrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg 06-10-000336, adószáma: 13799047 - 2 - 06 (továbbiakban: Szolgáltató)
között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
1. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított 1993. évi III. törvény 45 § (továbbiakban: Szociális tv.) és a hatályos helyi önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati rendelet) szabályai szerint lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatást (a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás) nyújt, illetve adósságkezelési szolgáltatást működtet, amelynek sikeres megvalósulása érdekében a jelen megállapodásban foglaltak szerint együttműködnek.
A Felek az önkormányzati rendelet egy példányát 1. számú mellékletként a jelen megállapodáshoz csatolják. Az adósságkezelési szolgáltatást, valamint a lakásfenntartási támogatás folyósítását érintő rendelet módosításáról az Önkormányzat 8 napon belül köteles a Szolgáltatót írásban tájékoztatni. Amennyiben a Szolgáltató jelen megállapodásból eredő kötelezettségei a jogszabályok módosítása folytán terhesebbé válnának, a Szolgáltató jogosult az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a jelen megállapodást indokolás nélkül azonnali hatállyal írásban felmondani.
2. Az Önkormányzat vállalja, hogy
> Amennyiben önkormányzati rendeletben erre kötelezettséget vállal, a lakhatási költségek tekintetében eladósodott, de az adósság rendezésére készséggel és képességgel rendelkező lakosok hátralékának csökkentése, illetve megszüntetése érdekében adósságkezelési szolgáltatás előírt feltételeit megteremti, és azt folyamatosan fenntartja.
> Adósságkezelési határozata meghozatalakor figyelembe veszi a Szolgáltató a 2. számú melléklet szerinti igazolásában (továbbiakban: igazolás), valamint, amennyiben szükséges, a Szolgáltató által a támogatásra való jogosultság megállapítása előtt kiadott pontosított igazolásban foglaltakat, és 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET), és a GET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározottak szerint állapítja meg a támogatás folyósításának ütemét.
> Amennyiben adósságkezelésben résztvevő személy a GET és a 19/2009. (I. 30.) Vhr. alapján védett fogyasztó kategóriába tartozik, úgy az adósságkezelésbe bevont tartozások egyéb kedvezményekre nem jogosultak.
> A kapcsolattartók adataiban bekövetkező változásokról haladéktalanul értesítik a szolgáltatót.
> Lakásfenntartási támogatás esetében vállalja, hogy a gázdíjra meghatározott támogatás összegét közvetlenül a Szolgáltató részére utalja, hogy azt Szolgáltató jóváírhassa a jogosult folyószámláján.
> Amennyiben az ügyfél védett fogyasztó és rendelkezik előrefizetős mérővel, abban az esetben a részére megállapított gázdíjra vonatkozó lakásfenntartási támogatás az előrefizetős mérő feltöltésére használható fel.
> Az Önkormányzat vállalja, hogy a Szolgáltatónak átutalt tételek részletezését elektronikus formában (csv, xls file formátumban) küldi meg a onkorm.tamog.hu@gdfsuez.com_e-mail címre a mellékelt struktúra (3. számú melléklet) alapján. A szolgáltató támogatási átutalásokat fogadó bankszámla száma: OTP Bank: 11735005-20451879.
A közlemény rovatban a település nevének és 12-essel kezdődő azonosítójának (ami Kőszeg esetében: 120000201) feltüntetésével utalja át a támogatást a szolgáltatónak minden hónapban egy összegben.
3. A Szolgáltató vállalja az alábbiak teljesítését:
> Az adós kérelme alapján az adósságkezelési tanácsadón keresztül, vagy személyes megkeresésre a hátralékról igazolást (2. számú melléklet) ad ki két példányban.
> Az adósságkezelő tanácsadó a hátralékigazolás kiadását követően - az adósságkezelési tanácsadás megkezdéséről szóló - írásban történő értesítésére, a Szolgáltató a támogatás megítélésére irányuló határozat meghozataláig az adósságok vonatkozásában az adóssal szemben folyamatban lévő jogi eljárásokat az aktuális tárgyhavi számlák esedékességi időn belül folyamatos teljesítése mellett szünetelteti (kivéve a már folyamatban lévő letiltásokat).
> A hátralék összegének pontosítására az adósságkezelésre való jogosultság megállapítása esetén - figyelemmel a bekövetkező változásokra - a közigazgatási eljárásban kerül sor, amikor is az Önkormányzat megkeresésére a Szolgáltató közli az aktuális hátralék összegét.
> Vállalja, hogy az adósságkezeléshez és a lakásfenntartási támogatáshoz szükséges igazolás a területileg illetékes ügyfélszolgálatán is igényelhető.
> Az adósságkezelési szolgáltatást igénybe vevőkkel az Önkormányzat által az igénylő részére meghozott határozatnak megfelelően részletfizetési vagy egyösszegű rendezéséről megállapodást köt. Szabálytalan vételezésből eredő tartozásra nem köthető megállapodás.
> A részletfizetési megállapodás (4. számú melléklet) létrejötte után, valamint az önrész, illetve részletfizetés esetén az első havi önrész befizetését követően a fogyasztót írásbeli kérelme alapján - amennyiben a szolgáltatás korábban felfüggesztésre került - a szolgáltatásba 20 munkanapon belül előrefizetős mérő felszerelésével visszakapcsolja.
> Az önkormányzati rendeletnek és a keretmegállapodásnak - adós fogyasztói számán - megfelelően nyilvántartja az adósságkezelési szolgáltatásba bevont követeléseket, egyösszegű és részletekben történő befizetéseket, azokról az adósságkezelési tanácsadó, illetve az Önkormányzat kapcsolattartója kérésére felvilágosítást ad.
A Szolgáltató részéről kijelölt kapcsolattartó:
- Kádár Éva
Telefonszám: 06-62-569-938
- Sipos Attila
Telefonszám: 06-62-569-939
- Rácz Bernadett
Telefonszám: 06-62-569-790
4. Az Önkormányzat az adósságkezelési szolgáltatás / lakásfenntartási támogatás ügyekben kijelölt kapcsolattartó köztisztviselői:
- Papp Tímea
Telefonszáma: 06-94-562-538,
- helyettesítője: Szabó Marianna
Telefonszáma: 06-94-562-539
Felek vállalják, hogy a kapcsolattartók adatait bizalmasan kezelik a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett, és harmadik fél részére nem adják tovább.
A felek vállalják, hogy az adósságkezelési tanácsadó, illetve a kapcsolattartó személyének változásáról, új kijelöléséről írásban, haladéktalanul értesítést adnak egymásnak, elektronikus formában.
5. Az Önkormányzat vállalja, hogy az adósságkezelési támogatás utalásának elmaradásából, késedelmességéből adódó Szolgáltatóhoz benyújtott panasz, kérés tisztázása érdekében soron kívül (szükség esetén rövid úton) a szükséges felvilágosítást megkeresésre megadja.
6. A Szolgáltató vállalja, hogy az adósságkezelési támogatásról szóló határozat kézhezvételét követően a határozatban foglaltak szerint részletfizetési megállapodást köt, miután a fogyasztó/kérelmező az aláírt példányt visszajuttatja a Szolgáltatóhoz.
7. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a határozatban szereplő támogatási összegeknek a Szolgáltató részére történő átutalására minden hónap 5. munkanapjáig.
8. Az Önkormányzat köteles a Szolgáltatót határozattal értesíteni, ha akár a Szociális tv.-ben rögzített esetek valamelyikének bekövetkezése, akár egyéb ok folytán a támogatást tovább nem folyósítja.
9. Felek rögzítik, hogy saját eljárásuk keretében kötelesek biztosítani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Avtv.) foglaltak betartását.
10. A Szolgáltató az Avtv. szabályaira tekintettel a jelen megállapodásban foglalt, a fogyasztó személyes adatait tartalmazó igazolást kizárólag abban az esetben küldi meg az adósságkezelési tanácsadónak, ha őt erre a fogyasztó előzetesen írásban felhatalmazta.
11. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott adatokat az Avtv. rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett kizárólag a Szociális tv. 18-24. §-ai szerint kezeli.
12. Az Önkormányzat köteles továbbá minden szükséges intézkedést megtenni annak megakadályozása érdekében, hogy az átadott adatokhoz bárki jogosulatlanul hozzáférjen, azokat megváltoztassa, továbbítsa, nyilvánosságra hozza vagy felhasználja.
13. A szerződő felek jelen keretmegállapodás aláírásának napjától számított határozatlan időre kötik meg azzal - az 1. pont 2. bekezdése kivételével -, hogy annak felmondására bármelyik fél 60 napos határidővel, indoklás nélkül, írásban jogosult.
14. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás megszűnésekor folyamatban lévő ügyekből eredő kötelezettségeiket teljesítik.
15. A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás megszűnését követően, a megállapodásból eredően egymással szemben igényt nem támasztanak.

A felek jelen megállapodást - annak elolvasása és értelmezése után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyóan és cégszerűen írtak alá.


Kelt: 2015. ……………………


Kőszeg Város Önkormányzata képviseletében:Huber László
polgármester

az GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. képviseletében:

Iváncsics Sándor Dr. Ádokné Dankó Éva
Ügyfélszolgálati igazgató Ügyfélszolgálati koordinációs osztályvezető
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.