2015. Április 28., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
2. - A képviselő-testület 2015-2019.-i önkormányzati időszakra vonatkozó gazdasági programja.
3. - Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
4. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
6. - Beszámoló a 2014-ben végzett gyermekvédelmi munkáról.
7. - A 2014. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
8. - Részvétel a „Fenntartható közlekedési akcióterv kisvárosoknak 25-25-25” c. projektben.
9. - A VASIVÍZ Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása.
10. - Beszámoló a civil szervezetek támogatásáról, a társadalmi szervezetek és az önkormányzat kapcsolatairól.
11. - Kőszeg Város Önkormányzatának foglalkozás-egészségügyi szerződése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI-re vonatkozó közétkeztetési szerződés meghosszabbítása.
13. - Keret megállapodás a GDF SUEZ Zrt-vel települési támogatás elszámolásáról.
14. - Belterületi (kiskerti) ingatlanok bérleti díja.
15. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
16. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása. (Az előterjesztést később küldjük.)
17. - Külső bizottsági tagok választása.
18. - A VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálása.
19.a - Vagyonügyek: A levéltár ingyenes helyiséghasználata.
19.b - Vagyonügyek: A 2808 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
19.c - Vagyonügyek: A 4903 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
19.d - Vagyonügyek: A 0202/2 hrsz-ú közút megszüntetése.
20. - Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése.
22. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
10. napirendi pont:
Beszámoló a civil szervezetek támogatásáról, a társadalmi szervezetek és az önkormányzat kapcsolatairól.

Tisztelt Képviselő-testület!

2007. év szeptemberében, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 209 / 2007. (IX. 25.) sz. határozatával fogadta el és 6 / 2009. (II. 12.) sz. határozatával módosította, a Civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatait, mely rögzíti a kiemelt és nem kiemelt társadalmi szervezetek támogatásának módját és szabályait (támogatás odaítélése, kifizetése és a támogatásról történő elszámolás stb.).
A 2014. évről szóló beszámoló és annak melléklete – a civil szabályzat hatálya alá tartozó támogatások mellett - kitér a költségvetésben a ’Gyermeküdültetés’ Alapból nyújtott támogatásokra is.
Önkormányzati Kiemelt Civil Alap
A szabályzat 2007. október 1-i hatálybalépését követő második olyan évről számolhatunk be, amikor a Kiemelt Civil Alapból támogatásban részesülő civil szervezetek a támogatásról szóló beszámolókat néhány kivétellel, /de indokolt esetben/ határidőre, a szabályzatban előírt előírásokat figyelembe véve nyújtották be.
14 szervezet részesült támogatásban
Összesen: 28.650.000 – Ft összegben

’Gyermeküdültetés’ Alap
Az előző évekhez hasonlóan pályázhattak a kőszegi gyermekek táboroztatását megvalósító helyi oktatási intézmények, valamint egyházi szervezetek.
A támogatási összegek a támogatási kérelemben meghatározott résztvevő gyermekek összlétszáma, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányát figyelembe véve kerültek megítélésre.
4 intézmény, 2 egyházi szervezet és a Német Nemzetiségi Önkormányzat részesült támogatásban
Összesen: 800. 000,- Ft-ban
Polgármesteri támogatási keret
Az év közben beérkező támogatási igények alapján összesen 18 szervezet vagy tevékenység kapott támogatást a polgármesteri keretből. A támogatások odaítéléséről a polgármester átruházott hatáskörben döntött.
A támogatások odaítélése – döntő többségben - u.n.’támogatási döntés’ alapján történt, amely a gyakorlatban azt jelentette, hogy a támogatási döntésben szereplő összeg erejéig az önkormányzat átvállalta (saját névre szóló számlák alapján) egy bizonyos tevékenység vagy rendezvény megvalósítását. A támogatási szerződéssel ellentétben ez a közvetett támogatási forma rengeteg adminisztrációs munkától mentesítette a hivatalt, valamint így olyan események támogatására is lehetőség nyílt, amelyek egyéb forrásból nem lehettek volna támogathatók (Pl.: konkrét jogi személy részvétele nélkül lezajlódó események: Jótékonysági koncertek szervezése, könyvkiadás, hagyományos hegyi futóverseny megrendezése stb).
A polgármesteri keretből felhasznált összeg
Összesen: 1. 761. 000,- Ft.
Az 1. sz. mellékletben megtalálható Kőszeg Város Önkormányzatának a 2014. évben nyújtott céltámogatásokról és a támogatott szervezetek elszámolásáról készült tájékoztató (Kiemelt Civil Alap, Gyermeküdültetési Alap, Polgármesteri támogatási keret).
A 2. sz. mellékletben az „Ostromnapi bevételből származott pénzmaradvány” terhére, a civil szervezetek részére kiosztott támogatások találhatók.


Az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatrendszerének áttekintése:
2012. április 18-án „Együttműködési szándéknyilatkozat” került aláírásra a Hegypásztor Kör és Kőszeg Város Önkormányzata között. A kőszegi civil szervezetek szempontjából fontos és előremutató lépés volt a megállapodás megkötése, mivel a partneri vállalással a szervezeteket segíti és népszerűsíti a CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM. A megállapodás értelmében a következőkben történtek segítségnyújtások a civil szervezeteink részére:
• pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás
• jogi, közhasznúsági tanácsadás
• pályázati lehetőségek ismertetése
2014. november 26-án a Tempus Közalapítvány aktuális felhívásai
2014. december 15-én
Adományok, támogatások bevételezése, költségvetés készítés - tervezés /Kőszegfalviné Pajor Klára/
• PR és kommunikációs tanácsadás
Kapcsolattartásunk módjai voltak:
• elektronikus hírlevelek küldése
• 2014. december 18-án
„Partnerségi Információs Nap” szervezése

2014-ben a civil szervezetek lehetőségei az alábbiak voltak a helyi döntésekben:

• Kitüntetési javaslatok tétele
• Jelölt állítási lehetőség
• Javaslattétel a rendezvénynaptárba
• Képviselő-testület éves munkatervére
javaslatok
• Pályázatok írása az önkormányzattal együtt
• Feladatvállalási megállapodások kötése

Az civil szervezetek helyzete, működésük:

Az elmúlt évet áttekintve, Kőszeg Város Önkormányzata a civil szervezetekkel a folyamatos kapcsolattartást biztosította. Az önkormányzat a partnerségre törekszik a civil szervezetekkel. Kőszegen több magas színvonalon tevékenykedő szervezet működik, munkájukat kitüntetés formájában is elismerte. Az önkormányzat a vállalt feladatokat teljesítette, személyes jelenlétével, pénzügyi és egyéb szervezési módon is támogatta a civil szervezeteket. A civil szerveződés szép példája a városban az „Ostromnapok”, az „Orsolya napi vásár” és az „Adventi vásár”, ahol az összefogás erejével támogatják a rendezvények sikeres kimenetelét a jelenlévő szervezetek. – Örömteli, hogy a bevételből származó többletből, némi anyagi juttatással is meg tudja már köszönni az önkormányzat az „Ostromnapokon” résztvevő Egyesületeknek a munkáját. – Kiemelendő, hogy az „Írottkő Natúrparkért Egyesület” önkéntesek fogadásával és foglalkoztatásával is foglalkozik, mellyel segíti a diákok kötelezettségvállalását. A társadalmi felelősségvállalás egyik leglátványosabb megnyilvánulási formája az önkéntesség, amely a civil szervezetek működésének egyik alapját is képezi.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására!

Kőszeg, 2015. április 10.


A polgármester nevében:
Krizsovenszky Lajosné
ügyintéző


HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem önkormányzati szervezeteknek 2014. évben juttatott támogatásokról és a civil szervezetek valamint az önkormányzat kapcsolatrendszerének áttekintéséről szóló beszámolót elfogadja.

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)