2015. Április 28., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
2. - A képviselő-testület 2015-2019.-i önkormányzati időszakra vonatkozó gazdasági programja.
3. - Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
4. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
6. - Beszámoló a 2014-ben végzett gyermekvédelmi munkáról.
7. - A 2014. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
8. - Részvétel a „Fenntartható közlekedési akcióterv kisvárosoknak 25-25-25” c. projektben.
9. - A VASIVÍZ Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása.
10. - Beszámoló a civil szervezetek támogatásáról, a társadalmi szervezetek és az önkormányzat kapcsolatairól.
11. - Kőszeg Város Önkormányzatának foglalkozás-egészségügyi szerződése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI-re vonatkozó közétkeztetési szerződés meghosszabbítása.
13. - Keret megállapodás a GDF SUEZ Zrt-vel települési támogatás elszámolásáról.
14. - Belterületi (kiskerti) ingatlanok bérleti díja.
15. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
16. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása. (Az előterjesztést később küldjük.)
17. - Külső bizottsági tagok választása.
18. - A VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálása.
19.a - Vagyonügyek: A levéltár ingyenes helyiséghasználata.
19.b - Vagyonügyek: A 2808 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
19.c - Vagyonügyek: A 4903 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
19.d - Vagyonügyek: A 0202/2 hrsz-ú közút megszüntetése.
20. - Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése.
22. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
9. napirendi pont:
A VASIVÍZ Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vasivíz Zrt. megküldte 2014. évi mérlegbeszámolóját, melyet a ZRt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága a 2015.04.08.-i ülésén megtárgyalt és a VASIVÍZ ZRt. májusi Közgyűlésén elfogadásra javasol.

A Társaság az üzleti jelentésben tárgyalt gazdasági évet az üzleti tervben, illetve annak módosításaiban elfogadott céloknak, tervszámoknak megfelelően teljesítette.
A részvénytársaság az elmúlt évben fő célkitűzéseit – a szolgáltatási terület növelése, a folyamatos, biztonságos és minőségi szolgáltatás nyújtása, a jogszabályi környezet változásainak való megfelelés, a szokásos vállalkozási eredmény üzleti tervnek megfelelő teljesítése, a megmaradt fejlesztési források felhasználása beruházásokra, rekonstrukciókra, a ZRt. által működtetett víziközmű-vagyontárgyakon a szükséges fenntartási munkák elvégzése – sikeresen megvalósította.
Engedélyes tevékenysége: ivóvíz termelés, -kezelés és -elosztás; szennyvíz-elvezetés és -tisztítás.
Másodlagos tevékenységei: ipari víz termelés és –szolgáltatás, fürdőszolgáltatás (Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő üzemeltetése), ipari szolgáltatás, építőipari tevékenység (víz- és csatornahálózat bővítések, hálózati rekonstrukciók, víz- és csatornabekötések), az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások (csatornamosatás, -kamerázás, laboratóriumi vizsgálatok), valamint alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységek.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény előírásai alapján nem finanszírozhatók az elsődleges víziközmű-szolgáltatási tevékenységek eredményéből a másodlagos tevékenységek.
A közérdekű üzemeltetés bevétele 149.385 eFt, amely 0,3 %-kal, 494 eFt-tal alacsonyabb a tervezettnél. A ZRt. eredeti üzemeltetési területének árbevétele 5.785.760 eFt, amely 0,4 %-kal, 22,1 mFt-tal alacsonyabb a tervezettnél. Az összes bevétel 5.935.145 eFt, amely 0,4 %-kal, 22,5 mFt-tal alacsonyabb a tervezettnél.
Az elsődleges tevékenység az értékesítés nettó árbevételéből 88,6 %-ot tesz ki.

A közérdekű üzemeltetés költsége és ráfordítása 93.973 eFt, amely 26,4 %-kal, 33,6 mFt-tal alacsonyabb a tervezettnél. A Zrt. eredeti üzemeltetési területének költség és ráfordítása 5.845.787 eFt, amely 1,4 %-kal, 83,7 mFt-tal alacsonyabb a tervezettnél. Az összes költség és ráfordítás 5.939.760 eFt, amely a tervezett összeg 98,1 %-a.

A Zrt. mérleg szerinti eredménye 28.142 eFt nyereség.
A másodlagos tevékenységek között szereplő fürdő szolgáltatás vesztesége a tervezettnél 37 mFt-tal alacsonyabb lett. Az egyéb szolgáltatások eredménye együttesen 62 mFt-tal magasabb a tervnél. A külső megrendelésre végzett építőipari tevékenység eredménye 35 mFt-tal marad el a tervtől. A másodlagos tevékenységek eredménye összesen 50 mFt. Ez alapján nem szükséges arról intézkedni, – ahogy a 2014. évi üzleti terv tartalmazza - hogy a társaság korábbi évek eredménytartaléka terhére számolja el a tervezett veszteséget.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Kőszeg, 2015. április 14.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt-nek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. § (1) bekezdése alapján elkészített 2014. évi beszámolóját megtárgyalta, és azt
6.353.039 eFt mérleg főösszeggel
41.349 eFt adózás előtti eredménnyel
28.142 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét, hogy a VASIVÍZ Zrt. Közgyűlésén a fenti döntésnek megfelelően szavazzon.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: a társaság közgyűlése

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.