2015. Április 28., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
2. - A képviselő-testület 2015-2019.-i önkormányzati időszakra vonatkozó gazdasági programja.
3. - Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
4. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
6. - Beszámoló a 2014-ben végzett gyermekvédelmi munkáról.
7. - A 2014. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
8. - Részvétel a „Fenntartható közlekedési akcióterv kisvárosoknak 25-25-25” c. projektben.
9. - A VASIVÍZ Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása.
10. - Beszámoló a civil szervezetek támogatásáról, a társadalmi szervezetek és az önkormányzat kapcsolatairól.
11. - Kőszeg Város Önkormányzatának foglalkozás-egészségügyi szerződése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI-re vonatkozó közétkeztetési szerződés meghosszabbítása.
13. - Keret megállapodás a GDF SUEZ Zrt-vel települési támogatás elszámolásáról.
14. - Belterületi (kiskerti) ingatlanok bérleti díja.
15. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
16. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása. (Az előterjesztést később küldjük.)
17. - Külső bizottsági tagok választása.
18. - A VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálása.
19.a - Vagyonügyek: A levéltár ingyenes helyiséghasználata.
19.b - Vagyonügyek: A 2808 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
19.c - Vagyonügyek: A 4903 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
19.d - Vagyonügyek: A 0202/2 hrsz-ú közút megszüntetése.
20. - Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése.
22. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
5. napirendi pont:
Az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály felülvizsgálta Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: ÖR), melynek során az alábbiakat állapítottam meg:

A rendelet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv) 28.§ (2) bekezdésben foglalt felhatalmazáson alapult. A felhatalmazó rendelkezést azonban hatályon kívül helyezték, és jelenleg a hivatkozott szabály az alábbi szöveggel hatályos:

„Útépítési és közművesítési hozzájárulás

28. § (1) A helyi építési szabályzatban a területre előírt kiszolgáló utakat és a közműveket az újonnan beépítésre szánt, illetve a rehabilitációra kijelölt területeken legkésőbb az általuk kiszolgált építmények használatbavételéig meg kell valósítani. E kötelezettség teljesítése, ha jogszabály vagy megállapodás arra mást nem kötelez, a települési - a fővárosban megosztott feladatkörüknek megfelelően a fővárosi, illetve a fővárosi kerületi - önkormányzat feladata.
(2) Ha a kiszolgáló utat, illetőleg közművet a települési önkormányzat megvalósította, annak költségét részben vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira átháríthatja. A hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról a települési önkormányzat képviselő-testülete hatósági határozatban dönt. Az útépítési és közművesítési hozzájárulás nem róható ki, ha az út- és közműépítéshez szükséges terület kialakítása érdekében korábban lejegyzett telekrészért járó kártalanítás összegének megállapítása során az út és a közmű megépítéséből eredő értéknövekedést figyelembe vették.”

Fentiek alapján az önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni, annak érdekében azonban, hogy az egyedi hatósági határozatok meghozatala egységes elvek mentén történjen, továbbra is szükséges, hogy a fizetendő hozzájárulások mértéke és feltételei meghatározásra kerüljenek, rendeleti felhatalmazás hiányában képviselő-testületi határozat formájában.

A hozzájárulás megfizetésének általános feltételei a határozati javaslatban az ÖR-ben meghatározottakkal hasonló feltételekkel kerültek megállapításra, az alábbi változtatásokkal:
- Új ingatlantulajdonos belépése esetén őt nem az ÖR-ben meghatározott egy összegben, hanem az eredeti feltételekkel terhelné a hozzájárulás fennmaradó részének megfizetése,
- a fizetés alóli mentességek köre kibővülne azzal az esettel, amikor a beruházás részben vagy teljesen állami, vagy EU-s támogatással valósul meg,
- megszűnne a hozzájárulás egészének vagy egy részének megfizetése alóli egyedi mentesítés lehetősége,
- mivel az elmúlt években ilyen útépítési beruházás nem valósult meg, célszerű az út céljára átadott ingatlanrészek értékét nem 10, hanem 15 évre visszamenőleg figyelembe venni (az átadáskor irányadó értéken),
- a hozzájárulás mértéke magánszemély, jogi személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező tulajdonosok esetén egységes mértékben kerülne meghatározásra.

A hatósági határozat meghozatalára vonatkozó képviselő-testületi hatáskör célszerűségi okokból átruházásra kerülne a városfejlesztési bizottságra, amely változást az SZMSZ-ben is át kell vezetni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kőszeg, 2015. április 16.

A jegyző nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető


TERVEZET
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (……) önkormányzati rendelete
az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 28/2003. (XII. 9.), 35/2004. (XII. 1.) és 26/2007. (IX. 1.) önkormányzati rendelet.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2015. …...

Huber László s.k. Dr. Zalán Gábor s.k.
polgármester jegyző


HATÁROZATI JAVASLAT


Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 28.§ (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város közigazgatási területén önkormányzati beruházásban, újonnan beépítésre szánt, illetve rehabilitációra kijelölt területen megvalósuló útépítés és közművesítés esetén fizetendő hozzájárulással kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

1. Hozzájárulás fizetésére kötelezettek:
a) Önkormányzati beruházásban újonnan beépítésre szánt, illetve rehabilitációra kijelölt területen megvalósuló útépítés és közművesítés esetén egyenlő mértékben hozzájárulás fizetésére kötelezettek az út vagy közmű kiépítésével közvetlenül érintett valamennyi ingatlan tulajdonosai, valamint azon ingatlantulajdonosok, akik ingatlanán a közmű kiépítése, bekötése a szomszédos ingatlanon keresztül szolgalmi jog alapításával történik.
b) Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak a tulajdoni hányadaik arányában együttesen kötelezettek a hozzájárulás megfizetésére.

2. A hozzájárulás aránya:
A fizetendő hozzájárulás aránya útépítés esetén a teljes beruházási költség 50 %-a, közművesítés esetén 80 %-a.

3. Fizetési feltételek:
a) Az útépítési és közműépítési hozzájárulás
- 50 %-át egy összegben, a beruházás megkezdése előtt, a hozzájárulás megfizetéséről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül,
- 50 %-át a beruházás műszaki átadását követően, legfeljebb 36 havi egyenlő részletben, kamatmentesen kell megfizetni. Ha az ingatlantulajdonos a részletfizetési kötelezettségének a határozatban előírt határidőre nem tesz eleget, a hozzájárulásból még hátralévő tartozását a Ptk-ban meghatározott mindenkori késedelmi kamattal növelve egy összegben kell megfizetnie.
b) Ha a beruházás több ütemben valósul meg, a hozzájárulást is a megvalósulás ütemében, illetve a tényleges igénybevétel alapján kell megállapítani.
c) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása esetén, a szükséges engedélyek beszerzését követően az önkormányzat az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulást hitelfelvétel útján, vagy saját forrásból megelőlegezheti, ha a fizetésre kötelezettek mindegyike legkésőbb a beruházás megkezdéséig lakástakarékpénztári szerződést köt és az abból származó megtakarítást az önkormányzatra engedményezi. A megtakarítási idő legfeljebb 50 + 3 hónap.
d) Az ingatlan, vagy ingatlanrész tulajdonjogának bármilyen jogcímen történő átruházása esetén az új tulajdonost az eredeti feltételekkel terheli a hozzájárulás fennmaradó részének megfizetési kötelezettsége.

4. Mentességek, kedvezmények:
a) Mentes a hozzájárulás megfizetése alól
aa) a Magyar Állam és az önkormányzat,
ab) vízvezeték, vagy szennyvízcsatorna kiépítése esetén azon ingatlan tulajdonosa, amelynek egészséges ivóvízellátása, illetve szennyvízkezelése - a létesítményre vonatkozó mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő és a beruházás megkezdése előtt megvalósított, rendeltetésszerű használatra alkalmas - közműpótló műtárgy útján megoldott,
ac) a részben vagy teljesen állami, vagy Európai Uniós támogatásból megvalósított beruházással érintett ingatlan tulajdonosa.
b) az aa) és ab) pont alapján mentességben részesülő tulajdonosok ingatlanait a hozzájárulás mértékének megállapításánál figyelembe kell venni.
c) A hozzájárulás mértékét csökkenteni kell a beruházás megkezdését megelőző 15 éven belül az ingatlantulajdonos által a beruházás céljára az önkormányzat részére ingyenesen átadott terület értékével. A terület értékét a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási átvezetésének időpontjában irányadó értéken állapítja meg az önkormányzat.

5. Eljárási szabályok:
a) A hozzájárulás megállapításával kapcsolatos eljárásban út fogalmán a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 47.§ 7. pontjában, közmű fogalmán az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 68. pontjában, beruházáson a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 3.§ (4) bekezdés 7. pontjában meghatározott fogalmat kell érteni.
b) A hozzájárulás megállapításával kapcsolatos önkormányzati hatósági határozat meghozatalára átruházott hatáskörben a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság jogosult.


Felelős: Kiss Péter bizottsági elnök
Határidő: folyamatos
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.