2015. Április 28., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
2. - A képviselő-testület 2015-2019.-i önkormányzati időszakra vonatkozó gazdasági programja.
3. - Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
4. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
6. - Beszámoló a 2014-ben végzett gyermekvédelmi munkáról.
7. - A 2014. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
8. - Részvétel a „Fenntartható közlekedési akcióterv kisvárosoknak 25-25-25” c. projektben.
9. - A VASIVÍZ Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása.
10. - Beszámoló a civil szervezetek támogatásáról, a társadalmi szervezetek és az önkormányzat kapcsolatairól.
11. - Kőszeg Város Önkormányzatának foglalkozás-egészségügyi szerződése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI-re vonatkozó közétkeztetési szerződés meghosszabbítása.
13. - Keret megállapodás a GDF SUEZ Zrt-vel települési támogatás elszámolásáról.
14. - Belterületi (kiskerti) ingatlanok bérleti díja.
15. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
16. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása. (Az előterjesztést később küldjük.)
17. - Külső bizottsági tagok választása.
18. - A VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálása.
19.a - Vagyonügyek: A levéltár ingyenes helyiséghasználata.
19.b - Vagyonügyek: A 2808 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
19.c - Vagyonügyek: A 4903 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
19.d - Vagyonügyek: A 0202/2 hrsz-ú közút megszüntetése.
20. - Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése.
22. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
4. napirendi pont:
A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!


A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alkalmazása során indokolttá vált a vendéglátóipari előkertekre vonatkozó szabályozás pontosítása.

A tervezet értelmében vendéglátóipari előkertet kizárólag vendéglátó üzletek üzemeltetői helyezhetnek el, a vendéglátó üzlet előtti közterületen. Szomszédos ingatlan előtti közterületre átnyúlóan csak abban az esetben helyezhető el előkert, ha szomszédos ingatlantulajdonosok nem kívánják a közterületet üzleti célra használni.

Pontosításra kerültek továbbá a közterület-használati díj alóli mentesség biztosításának feltételei. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11.§ (13) bekezdése értelmében nemzeti vagyon (amely az önkormányzat tulajdonában lévő dolgokat, így a közterületeket is magában foglalja) ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható.

A tervezet szerint az eddigi 12 helyett 2 részletben lehet a közterület-használati díjat megfizetni állandó jellegű árusító pavilon, vendéglátóipari előkert és üzlet előtti árubemutató vagy vásár céljára kért közterület-használat esetében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet jóváhagyni szíveskedjen!

Kőszeg, 2015. április 14.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
TERVEZET
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (…....) önkormányzati rendelete
a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 9.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A díj összegét a polgármester által kiadott engedély kézhezvételét követő három napon belül kell megfizetni. Állandó jellegű árusító pavilon, vendéglátóipari előkert és üzlet előtti árubemutató vagy vásár céljára kért közterület-használat esetében az engedélyezett időtartamra a díj megfizetése, erre irányuló kérelem esetén legfeljebb 2 részletben történhet. Az első részletet az engedély kézhezvételét követő három napon belül, a második részletet az engedélyezett időtartam második felének első napján kell megfizetni.”

(2) A Rendelet 9.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az engedélyező a közterület használati díj mértékét mérsékelheti, ha a közterületet jótékonysági, sport, kulturális célú rendezvényekre, vagy városi közérdeket szolgáló célra veszik igénybe.”

2.§

A Rendelet 9.§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az engedélyező a közterület használati díj megfizetése aló mentességet adhat, ha a közterületet közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából veszik igénybe.”

3.§

A Rendelet a következő 20.§-sal, valamint az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„A vendéglátóipari előkertekre vonatkozó külön rendelkezések

20.§

(1) Vendéglátó üzletek üzemeltetői az üzletük előtti közterületre a gyalogos közlekedést nem akadályozva a városképi követelményeknek megfelelő asztalokat, székeket, földhöz nem rögzített emelt fapadozatot, napellenzőt, árnyékolót, a vendéglátáshoz szorosan kapcsolódó berendezéseket, fagylaltos pultot (a továbbiakban: vendéglátóipari előkertet) helyezhetnek el.
(2) Ha a vendéglátóipari előkert a vendéglátó üzlettel szomszédos ingatlan előtti közterületbe is benyúlik, a közterület-használati engedélyezési eljárás során fel kell hívni a szomszédos ingatlan tulajdonosait, hogy 5 napon belül nyilatkozzanak, hogy kívánják-e a kérelmezett időtartamra a közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni. Ha az ingatlantulajdonosok a rendelkezésükre álló határidő elteltéig nem nyilatkoznak, vagy nem kívánják a közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni, a vendéglátóipari előkertre vonatkozó közterület-használati engedély kiadható.”

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2015. április 30.
Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
Egyértelműbb jogi szabályozás biztosítása, a jogkövető magatartás elősegítése, a szabályszegők hatékonyabb szankcionálása.

II. gazdasági hatásai:
A változásnak gazdasági hatásai nincsenek.

III. költségvetési hatásai:
A változásnak költségvetési hatásai nincsenek.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Az adminisztrációs terhek várhatóan csekély mértékben növekedni fognak.

VII. megalkotásának szükségessége:
A rendelet gyakorlati alkalmazása során felmerült problémák korrekciója, a magasabb szintű jogszabályok módosításából fakadó változások átvezetése.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A magasabb szintű jogszabályoknak való ellentmondás törvénysértést eredményezne.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
E rendelet alkalmazása nem igényel többletfeltételt az eddigiekhez képest.

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.