2015. Április 28., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
2. - A képviselő-testület 2015-2019.-i önkormányzati időszakra vonatkozó gazdasági programja.
3. - Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
4. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
6. - Beszámoló a 2014-ben végzett gyermekvédelmi munkáról.
7. - A 2014. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
8. - Részvétel a „Fenntartható közlekedési akcióterv kisvárosoknak 25-25-25” c. projektben.
9. - A VASIVÍZ Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása.
10. - Beszámoló a civil szervezetek támogatásáról, a társadalmi szervezetek és az önkormányzat kapcsolatairól.
11. - Kőszeg Város Önkormányzatának foglalkozás-egészségügyi szerződése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI-re vonatkozó közétkeztetési szerződés meghosszabbítása.
13. - Keret megállapodás a GDF SUEZ Zrt-vel települési támogatás elszámolásáról.
14. - Belterületi (kiskerti) ingatlanok bérleti díja.
15. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
16. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása. (Az előterjesztést később küldjük.)
17. - Külső bizottsági tagok választása.
18. - A VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálása.
19.a - Vagyonügyek: A levéltár ingyenes helyiséghasználata.
19.b - Vagyonügyek: A 2808 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
19.c - Vagyonügyek: A 4903 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
19.d - Vagyonügyek: A 0202/2 hrsz-ú közút megszüntetése.
20. - Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése.
22. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
22. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A 21/2015. (II. 12.) határozatában a képviselő-testület elrendelte, hogy az egyedi döntés kategóriában található Várkör 35-37. sz., 1906/A/14 hrsz alatti helyiség kerüljön át az el nem idegeníthető ingatlanok közé, valamint utasította a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft.-t a helyiségre vonatkozó bérleti szerződés felbontására, mivel azt az önkormányzat saját célra kívánja hasznosítani.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető valamint Kovács István igazgató, hogy a helyiség bérleti szerződése felmondásra került.


A 24/2015. (II. 26.) határozatában a képviselő-testület jóváhagyta 2015. március 2-i hatállyal a közte és dr. Bakács Ákos között, a közte és dr. Nedeczky Veronika között, a közte és dr. Prugberger János között, a közte és dr. Pusztai Szilveszter között, valamint a közte és Parádiné dr. Ágoston Zsuzsanna között, továbbá a közte és Vecseiné dr. Kiss Gabriella között a háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásáról szóló szerződés-módosításokat.
A határozatra jelenti Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető, hogy valamennyi szerződés aláírása megtörtént.

A képviselő-testület
– a 25/2015. (II. 26.) határozatában a Kőszeg, Gábor Á. u. 1. szám, 2975/92 hrsz alatti Egészségház „A” épületére vonatkozó, a felnőtt háziorvosokkal kötendő Ingatlanhasználati szerződés tervezetét,
– a 26/2015. (II. 26.) határozatában a Kőszeg, Gábor Á. u. 1. szám, 2975/92 hrsz alatti Egészségház „C” épületére vonatkozó, a gyermek háziorvosokkal kötendő Ingatlanhasználati szerződés tervezetét,
– a 27/2015. (II. 26.) határozatában a Kőszeg, Gábor Á. u. 1. szám, 2975/92 hrsz alatti Egészségház „C” épületére vonatkozó, a Szociális Gondozási Központtal kötendő Ingatlanhasználati szerződés tervezetét
hagyta jóvá.
Mindhárom határozatra jelenti Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy a szerződések aláírásra kerültek.


Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság áprilisi ülésén:
– kijelölte az Írottkő u. 9/A. fsz. 2. alatti üres lakás új bérlőjét továbbá,
– kijelölte a Velemi u. 34. III. 11. alatti üres lakás új bérlőjét.

Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető jelentése alapján (az előző ülés óta):
– közösségi együttélés: 6 db közigazgatási bírság kiszabására került sor.
– alkalmi behajtási engedély: 5 db
– behajtási és várakozási engedély: 2 db
– behajtási engedély: 3 db
– közútkezelői hozzájárulás: 3 db
– közterület-használati engedély: 27 db

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető jelentése alapján:

A polgármester nevében az osztály 2015. március 26. és 2015. április 27. között 99 települési támogatást 6 lakhatási kiadások mérsékléséhez megállapított támogatást állapított meg.


Kőszeg, 2015. április 27.


Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző