2015. Április 28., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
2. - A képviselő-testület 2015-2019.-i önkormányzati időszakra vonatkozó gazdasági programja.
3. - Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
4. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
6. - Beszámoló a 2014-ben végzett gyermekvédelmi munkáról.
7. - A 2014. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
8. - Részvétel a „Fenntartható közlekedési akcióterv kisvárosoknak 25-25-25” c. projektben.
9. - A VASIVÍZ Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása.
10. - Beszámoló a civil szervezetek támogatásáról, a társadalmi szervezetek és az önkormányzat kapcsolatairól.
11. - Kőszeg Város Önkormányzatának foglalkozás-egészségügyi szerződése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI-re vonatkozó közétkeztetési szerződés meghosszabbítása.
13. - Keret megállapodás a GDF SUEZ Zrt-vel települési támogatás elszámolásáról.
14. - Belterületi (kiskerti) ingatlanok bérleti díja.
15. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
16. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása. (Az előterjesztést később küldjük.)
17. - Külső bizottsági tagok választása.
18. - A VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálása.
19.a - Vagyonügyek: A levéltár ingyenes helyiséghasználata.
19.b - Vagyonügyek: A 2808 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
19.c - Vagyonügyek: A 4903 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
19.d - Vagyonügyek: A 0202/2 hrsz-ú közút megszüntetése.
20. - Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése.
22. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
12. napirendi pont:
A Dr. Nagy László EGYMI-re vonatkozó közétkeztetési szerződés meghosszabbítása.

Tisztelt Képviselő-testület!


Kőszeg Város Önkormányzata, a Vasi Fogadó Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: Fenntartó) 2014. augusztus 29-én szerződést kötött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben az általános iskola és a speciális szakiskola tanulói számára az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkezés, valamint a kollégiumban az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkezésen kívüli további étkezések biztosítása tárgyban.

A szerződés II/5. pontja szerint „Jelen szerződés határozott időre, 2014. szeptember 1-től a Fenntartó által bonyolítandó, Kőszeg Város Önkormányzatával közös közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével történő szerződéskötésig, de legkésőbb 2015. április 30-ig érvényes.”.

A Fenntartó a közös közbeszerzési eljárást nem bonyolította le, ezért az intézmény közétkeztetési feladatainak ellátására Kőszeg Város Önkormányzata fog közbeszerzési eljárást lefolytatni.

Fentiek miatt szükséges a jelenlegi Szolgáltatóval a 2015. április 30-án lejáró szerződés meghosszabbítása az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásával létrejövő vállalkozási szerződés időpontjáig.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kőszeg, 2015. április 14.


A polgármester nevében:


Mezei Virág s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a közte, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (szh.: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), valamint a Vasi Fogadó Kft. (szh.: 9798 Ják, Móricz Zsigmond u. 14.) között a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben az általános iskola és a speciális szakiskola tanulói számára az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkezés, valamint a kollégiumban az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkezésen kívüli további étkezések biztosítása tárgyban 2014. augusztus 29-én kötött vállalkozási szerződés hatályának meghosszabbítását Kőszeg Város Önkormányzata által lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás lezárásával létrejövő új vállalkozási szerződés hatályba lépésének időpontjáig. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.
SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS
(tervezet)


amely létrejött
- Kőszeg Város Önkormányzata (szh.: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., adószám:15733627-2-18), képviseli: Huber László polgármester (a továbbiakban: Megrendelő),
- a Vasi Fogadó Kft. (szh.: 9798 Ják, Móricz Zsigmond u. 14., adószám: 23706192-2-18) (a továbbiakban: Szolgáltató),
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15799658-2-41) képviseli: Háromi Jenő tankerületi igazgató (a továbbiakban: Fenntartó)

között, a 2014. augusztus 29-én kelt, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben az általános iskola és a speciális szakiskola tanulói számára az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkezés, valamint a kollégiumban az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkezésen kívüli további étkezések biztosítása tárgyú Szerződés módosítására alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

A Szerződés II/5) pontja az alábbiak szerint módosul:

„II/5) A felek jelen szerződést határozott időre, 2014. szeptember 1-től Kőszeg Város Önkormányzata által lefolytatott, az intézmény közétkeztetésének ellátására vonatkozó eredményes közbeszerzési eljárás lezárásával megkötött új vállalkozási szerződés hatályba lépéséig kötik.”

Jelen Szerződés-módosítás az Alapszerződéssel (2014. augusztus 29.) együtt érvényes, mely a Felek cégszerű aláírása után válik hatályossá.

Jelen Szerződés-módosítás 6 példányban készült, melyből 2-2 példány a Felek birtokában marad.


Kőszeg, 2015. ………………….……


……………………………………….. ………………………………………….
Kőszeg Város Önkormányzata Vasi Fogadó Kft.
Huber László Rátz Zoltán
polgármester ügyvezető…………………………………………….
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Kőszegi Tankerület
Háromi Jenő
tankerületi igazgató
Intézményszám:……………………..
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.