2015. Április 28., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
2. - A képviselő-testület 2015-2019.-i önkormányzati időszakra vonatkozó gazdasági programja.
3. - Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
4. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
6. - Beszámoló a 2014-ben végzett gyermekvédelmi munkáról.
7. - A 2014. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
8. - Részvétel a „Fenntartható közlekedési akcióterv kisvárosoknak 25-25-25” c. projektben.
9. - A VASIVÍZ Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása.
10. - Beszámoló a civil szervezetek támogatásáról, a társadalmi szervezetek és az önkormányzat kapcsolatairól.
11. - Kőszeg Város Önkormányzatának foglalkozás-egészségügyi szerződése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI-re vonatkozó közétkeztetési szerződés meghosszabbítása.
13. - Keret megállapodás a GDF SUEZ Zrt-vel települési támogatás elszámolásáról.
14. - Belterületi (kiskerti) ingatlanok bérleti díja.
15. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
16. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása. (Az előterjesztést később küldjük.)
17. - Külső bizottsági tagok választása.
18. - A VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálása.
19.a - Vagyonügyek: A levéltár ingyenes helyiséghasználata.
19.b - Vagyonügyek: A 2808 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
19.c - Vagyonügyek: A 4903 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
19.d - Vagyonügyek: A 0202/2 hrsz-ú közút megszüntetése.
20. - Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése.
22. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19.c napirendi pont:
Vagyonügyek: A 4903 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Korábbi években már többször próbáltuk értékesíteni az önkormányzat tulajdonában lévő Kőszeg, 4903 hrsz-ú, Kethelyi út végén, a pavilonsorral szemben található 7123 m2 nagyságú kereskedelmi és szolgáltató övezetben található beépítetlen terület megnevezésű ingatlant.

Jelenleg a területre egy vételi- és egy hosszú távú bérleti szándék érkezett.
 A Mammon 2006. Kft., akinek a tulajdonát képezi a szomszédos 6088/1 hrsz-ú ingatlan, vételi ajánlatot nyújtott be. A kérelmező azonban csak mintegy 1500 m2 nagyságú részt szeretne megvásárolni a saját ingatlanának kiegészítéseként.
 Zsóri Zoltán előzetes érdeklődése és tájékoztatása szerint a területen angolparkot, ezen belül szabadtéri elektro-kart pályát kíván létrehozni. Elsősorban bérlet formájában szeretné használatba venni a területet.

Az ingatlan értéke nettó 15.300.000,- Ft.

A Helyi Építési Szabályzat értelmében a terület Gksz-A/3 övezeti jelű kereskedelmi szolgáltató területbe tartozik, amely elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
Az ingatlan megközelítésére kikértük a Magyar Közút Nonprofit Kft. állásfoglalását, ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a 87. sz. útra új csatlakozás kiépítését nem engedélyezik, így az ingatlan megközelítése a 023 hrsz-ú közútról lehetséges.

Az ingatlan a vagyonkoncepció értelmében egyedi döntés alapján elidegeníthető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. április 14.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT
„A” változat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 4903 hrsz 7123 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant liciteljárás útján értékesíti nettó 15.300.00,- Ft induló vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerű

„B” változat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 4903 hrsz 7123 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant bérbeadás útján kívánja hasznosítani.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerű

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.