2015. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
3. - Az önkormányzat által alapított alapítványok további sorsa.
4. - Középtávú együttműködési megállapodás a Szabóhegyért Közösen Egyesülettel.
5. - A Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, a család- és gyermekjóléti központ létrehozása.
6. - A Kőszegi Közös Önkormányzati hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása.
7. - A 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft. támogatási kérelme.
9. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
10. - A „Lóránt Gyula Emléknap” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
11. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
12. - A 88/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat visszavonása.
13. - A nyári szociális gyermekétkezetési pályázat elszámolása.
14.a - Vagyonügyek: Kiss Zoltán Miksa ingatlancsere kérelme.
14.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. október 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A Balog iskola lábazati falszigetési munkáinak elvégzése
18. - Rendkívüli előterjesztés: az Ostromnapokon résztvevő szervezetek támogatása.
1. napirendi pont:
A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A főépítészek tevékenységéről szóló 190/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 10.§ (1) bekezdés i) pontjában kapott feladatkörömben eljárva előterjesztem V. Margaréta Szolgáltató Kft. (4200 Hajdúszoboszló Vörösmarty út 17.) képviseletében Gál Csaba kérelmét, a Kőszeg Liszt Ferenc utca 30 szám - 2530/1 hrsz - alatt lévő lakóépület helyi egyedi védelmének megszüntetését.

A helyi építészeti értékek védelméről szóló a 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. melléklet 1. pontjában He-134/06 számon nyilvántartott helyi egyedi védelem alatt álló épület védelmének megszüntetésével kapcsolatban az előterjesztés mellékleteként csatolom a kérelmező által szolgáltatott statikai szakvéleményt és a helyi egyedi védelem megszüntetésének építészeti tervdokumentációját.

A kérelmező a lakóépületet el szeretné bontani. A hatályos jogszabályok szerint védett épület bontásának elbírálása csak abban az esetben lehetséges, ha a bontandó épülettel kapcsolatos védelmet elrendelő, jelen esetben Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete, előzetesen az épülettel kapcsolatos védelmet – rendelet módosítással – megszüntette.

A lakóépület szerkezeti állapotfelmérése során megállapítást nyert, hogy az épület szerkezeti állapota igen rossz, KRITIKUS. A fő teherhordó szerkezetek, úgymint a falak, födémek és nyíláskiváltók állapota veszélyes, azokat javítani nem lehet, a szerkezeteket vissza kell bontani. A födémek állapota életveszélyes, így a födém szerkezetre irányuló felújítását nem szabad engedélyezni. Az épület terepszint alatti tartószerkezet – alapok – építési anyaga igen vegyes, de a jelentős torzulások, mozgások arra engednek következtetni, hogy a mozgások jelen vannak. Ezek a mozgások rövidebb távon tartószerkezeti falazatok kidőléséhez vezetnek. A fenti megállapítások értelmében az épület jelen állapotában veszélyes, vissza kell bontani! A bontásig az épületet és annak falazatborulási környékét le kell zárni!

A helyi egyedi védelem alatt álló épület tartószerkezetére vonatkozó megállapítások Bukits Zoltán szerkezetépítő mérnök statikai szakvéleményének összefoglaló értékelése.

Az épület mellett lévő -2123 hrsz alatt álló - vízi létesítményre (vízi malom) a rendelet felülvizsgálata során javasolni fogom a helyi egyedi védelem kiterjesztését.

Tisztelt Képviselő-testület, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a rendelet tervezetet tájékoztatás céljából megküldtem a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletekben szereplő szakmai anyag áttekintése után alakítsa ki állásfoglalását a Kőszeg Liszt Ferenc utca 30 szám alatt lévő – He-134/06 számon nyilvántartott – helyi egyedi védelem alatt álló lakóépület védettségének megszüntetésével kapcsolatban.

Az előterjesztést megtárgyalta a városfejlesztési bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Továbbá kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. október 22.


Szima Andrea s. k.
főépítész
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP


a helyi építészeti értékek védelméről szóló a 7/2008. (III.31) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A tervezet a jelenlegi társadalmi helyzeten nem változtat.

II. gazdasági hatásai:
A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei:
A tervezet rendezi a meglévő építészeti környezetet.

V. egészségi következményei:
A tervezet lehetőséget ad a meglévő, életet is veszélyeztethető állapot megszüntetésére.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
A hatályos rendelet módosítása szükséges a jelenlegi veszélyes állapot megszüntetése miatt.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet módosításának elmaradása életre is veszélyes állapotokat eredményezhet.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2015. (X. ...) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 4. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III.31.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 1. pontjában a „He-134/06 Liszt Ferenc utca 30. – 2530 hrsz – malom-együttes (volt botgyár). Az utca patak menti végén áll a XVII. századból való malom-együttes. Az emeletes, most manzárdtetős téglány alakú, kéttraktusos épület a háború előtt botgyár volt, a formája ebből a korból való. A lakóépület földszintes, fésűs beépítésű, kontyolt nyeregtetős, hagyományos beosztással, boltozott konyhával. Az első, utcai lakóegység mögött takartan áll az 1828-as évszámmal jelzett, csonkakontyos, barokkizáló oromfal. Az együttes összetettsége és több periódusú kiépítése, történeti érdekességei, valamint külső-belső építészeti részletei miatt védelemre méltó.” szövegrész.

2.§

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2015. október 29.

Huber László s.k. dr. Zalán Gábor s.k.
polgármester jegyző

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.