2015. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
3. - Az önkormányzat által alapított alapítványok további sorsa.
4. - Középtávú együttműködési megállapodás a Szabóhegyért Közösen Egyesülettel.
5. - A Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, a család- és gyermekjóléti központ létrehozása.
6. - A Kőszegi Közös Önkormányzati hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása.
7. - A 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft. támogatási kérelme.
9. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
10. - A „Lóránt Gyula Emléknap” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
11. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
12. - A 88/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat visszavonása.
13. - A nyári szociális gyermekétkezetési pályázat elszámolása.
14.a - Vagyonügyek: Kiss Zoltán Miksa ingatlancsere kérelme.
14.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. október 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A Balog iskola lábazati falszigetési munkáinak elvégzése
18. - Rendkívüli előterjesztés: az Ostromnapokon résztvevő szervezetek támogatása.
9. napirendi pont:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írja elő a települési önkormányzatok számára a helyi esélyegyenlőségi program (HEP) elfogadását, melynek Kőszeg Város Önkormányzata 2013. augusztus 29-én a 122/2013. (VIII.29.) számú határozatával eleget tett.

A HEP-ben helyzetelemzés készült a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási egészségügyi és szociális helyzetéről. A helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében intézkedési terv készült.

A HEP időarányos megvalósulását, illetve a helyzetelemzés esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a HEP-et felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 141/2015. (VI.25.) számú határozatával a 2013. augusztus 29. napján elfogadott és áttekintett Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról döntött.

A HEP felülvizsgálatának folyamata 2015. május 21-én a HEP koordinátor képzésével vette kezdetét. A Türr István Képző és Kutató Intézet esélyegyenlőségi mentorai a felülvizsgálat folyamatát segítették a felülvizsgálat megkezdése előtt megtartott 10 órás képzéssel, javaslataikkal és tanácsadással.
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 6. §-a rendelkezik a felülvizsgálat elvégzésének szabályairól, amely szerint a felülvizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére.
A felülvizsgálat során sem feladat, sem cél nem volt az, hogy egy új HEP-et készítsünk el, hiszen az esélyegyenlőségi programot öt évre fogadta el a képviselő-testület, a megfogalmazott intézkedések, tevékenységek és határidők is ennek függvényében kerültek meghatározásra. A jelenlegi felülvizsgálat a 2018 augusztusáig érvényes program első felülvizsgálata.

Kőszeg Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszerében „Esélyteremtési akcióprogram a Kőszegi Járásban” címen nyert pályázatának keretében készül egy „Esélyteremtő programterv”. Ennek részét képezi egy részletes helyzetelemzés is, amelynek adatait, eredményeit a HEP felülvizsgálatához felhasználtuk. A HEP-ben a felülvizsgálat indokolta módosításokat dőlt kék betűvel jelöltük.
A helyzetelemzésben számos kiegészítés, pontosítás, illetve módosítás történt.
A megfogalmazott intézkedések megvalósítása folyamatban van. Minden intézkedés tekintetében történtek lépések annak megvalósítására, kettő intézkedés megvalósult.

Felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy a települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet 2013. július 1-jét követően, ha helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának megtárgyalására és az előterjesztés elfogadására.
Kőszeg, 2015. október 6.
A polgármester nevében:
Mezei Virág s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: folyamatos

(A dokumentumot lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.