2015. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
3. - Az önkormányzat által alapított alapítványok további sorsa.
4. - Középtávú együttműködési megállapodás a Szabóhegyért Közösen Egyesülettel.
5. - A Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, a család- és gyermekjóléti központ létrehozása.
6. - A Kőszegi Közös Önkormányzati hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása.
7. - A 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft. támogatási kérelme.
9. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
10. - A „Lóránt Gyula Emléknap” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
11. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
12. - A 88/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat visszavonása.
13. - A nyári szociális gyermekétkezetési pályázat elszámolása.
14.a - Vagyonügyek: Kiss Zoltán Miksa ingatlancsere kérelme.
14.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. október 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A Balog iskola lábazati falszigetési munkáinak elvégzése
18. - Rendkívüli előterjesztés: az Ostromnapokon résztvevő szervezetek támogatása.
11. napirendi pont:
Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi vagyonhasznosítási terv időarányos (a 2015. január 1-től 2015. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozó) teljesítésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 52.349.000,- Ft vagyonhasznosításból származó bevételt irányzott elő. Lakások esetében az előirányzat 8.900.000,- Ft.

Az idei év vizsgált időszakában az egyéb ingatlanok értékesítéséből egy összegben 16.640.000,- Ft folyt be.
Ebben az évben egyéb ingatlanok részletfizetéséből 981.860,- Ft folyt be, korábbi megállapodások alapján.

Lakások értékesítéséből egy összegben idei évben 5.670.000,- Ft folyt be. Részletfizetés során 8.675.326,- Ft érkezett a számlára. A fennmaradó 3 hónapban lakások részletfizetése során ca. 3 M Ft, illetve november 30-ig korábbi megállapodás alapján 2.232.500,-Ft részösszeg befizetése várható.

A lakások esetében a leírtak alapján az előirányzat már teljesült, azt meg is haladja.

Egyéb ingatlanok tekintetében lényeges elmaradás (közel 35 MFt) mutatkozik az előirányzattól.
A képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a volt Ciao Amico csökkentett áron meghirdetésre került, amely eljárás eredménytelenül zárult, azonban a pályázati hirdetmény ismételten kifüggesztésre került az egészségház melletti területtel együtt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2015. október 22.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerű

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)