2015. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
3. - Az önkormányzat által alapított alapítványok további sorsa.
4. - Középtávú együttműködési megállapodás a Szabóhegyért Közösen Egyesülettel.
5. - A Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, a család- és gyermekjóléti központ létrehozása.
6. - A Kőszegi Közös Önkormányzati hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása.
7. - A 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft. támogatási kérelme.
9. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
10. - A „Lóránt Gyula Emléknap” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
11. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
12. - A 88/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat visszavonása.
13. - A nyári szociális gyermekétkezetési pályázat elszámolása.
14.a - Vagyonügyek: Kiss Zoltán Miksa ingatlancsere kérelme.
14.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. október 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A Balog iskola lábazati falszigetési munkáinak elvégzése
18. - Rendkívüli előterjesztés: az Ostromnapokon résztvevő szervezetek támogatása.
7. napirendi pont:
A 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.

KŐSZEG KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVEMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) előírja az államháztartási szervezetek gazdálkodásában belső kontrollrendszer valamint belső ellenőrzés működtetését. A kialakítandó belső kontrollrendszer felépítését és tartalmi elemeit a Bkr. határozza meg.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője, a jegyző köteles gondoskodni.

A Bkr. 29.§ (1) bekezdésben rögzített kötelezettségnek eleget téve a belső ellenőr elkészítette a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési tervét, figyelembe véve Kőszeg Város Képviselő testületének 192/2014.XI.27. sz. határozatával elfogadott 2015-2019 évekre szóló belső ellenőrzési stratégiai tervét.
A belső ellenőrzési munkaterv javaslat a jogszabályban meghatározott szerkezetnek eleget tesz. A Bkr. 31.§ (4) bekezdésének megfelelően tartalmazza

• A tervezett ellenőrzések tárgyát, célját, típusát, módszerét;
• Az ellenőrizendő időszakot;
• A szükséges ellenőrzési kapacitás (erőforrás szükséglet) meghatározását;
• Az ellenőrzések tervezett ütemezését;
• Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését.

2016. évben a függetlenített belső ellenőrzési feladatokat a Kőszegi Közös Önkormányzat Hivatalánál 1 fő - külső vállalkozó - belső ellenőr látja el, aki az 5112703 belső ellenőri regisztrációs számon van bejegyezve és a belső ellenőrök részére előírt ÁBPE II. hatósági jellegű képzés követelményeit 2014.09.28 - 2014.10.27 között teljesítette.
Az előírt szempontrendszerek szerint megtervezett és kialakított munkatervvel a belső ellenőrzés igyekszik betölteni alapvető funkcióját, miszerint bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva, megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a közös hivatal, az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények számára.

A 2016. évi ellenőrzési tervet az előző időszakban lefolytatott ellenőrzések tapasztalataira, a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokra, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokra alapozva készítettem el, a következők szerint:

1. A rendelkezésre álló erőforrások.

A 2016. évben a 2015. évivel azonos mértékű éves 1.500 eFt. költségvetési keretösszeg a tervezett költségvetési előirányzati keret áll rendelkezésre. Egy ellenőrzési nap költsége 30.000 Ft, mely alapján a belső ellenőrzési nap száma összesen 50 nap, mely magába foglalja a felkészülést, helyszíni ellenőrzést és az írásba foglalást.

2. A kockázatelemzés alapján felállított prioritások.

A előzetes felmérés, egyeztetések és az előző évek ellenőrzési tapasztalatai alapján a 2016. évi ellenőrzési feladatok:

a) Gépjárművek üzemeltetése
b) Szociális gondozási központ működése
c) Újvárosi óvoda gazdálkodása
d) Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény étkeztetési tevékenysége
e) nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodása
f) Közbeszerzési eljárások

A részletes 2016. évi belső ellenőrzési feladatokat a melléklet tartalmazza.

3. Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: 2 ellenőrzési nap. A feladat ellátására a külső szolgáltató eseti felkérése alapján kerülhet sor.

4. Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: 6 ellenőrzési nap. A feladat ellátására a külső szolgáltató eseti felkérése alapján kerülhet sor.

5. A képzésre, továbbképzésre tervezett kapacitás: A Vállalkozó az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17) pontja, a Bkr. 24. § (7) bekezdése, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet előírásai alapján vesz részt a képzéseken.

Kőszeg, 2015. október 11.

Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyzőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi ellenőrzési tervet a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: folyamatos

Melléklet1. Az ellenőrzött intézmény: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Az ellenőrzés tárgya: Gépjárművek üzemeltetése, üzemanyag felhasználás dokumentálása, menetlevelek kezelése
Az ellenőrzés célja: a gépjármű üzemeltetés és elszámolás rendje megfelelő-e, valamint a korábbi évben lefolytatott ellenőrzés javaslatai miképpen hasznosultak.
Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi
Az ellenőrzés módszere: Dokumentum alapú
Az ellenőrzött időszak: 2014. július 1-jétől 2015. december 31-ig
Az ellenőrzés ütemezése: 2016. I. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás 1 fő ellenőrnek 3 ellenőrzési nap2. Az ellenőrzött intézmény: Szociális Gondozási Központ

Az ellenőrzés tárgya: Szociális gondozási központ munkaerő – és bérgazdálkodása, helyettesítések, betöltött álláshelyek alakulása
Az ellenőrzés célja: A szociális szolgáltató létszáma a feladatok ellátását hogyan tudja biztosítani
Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi
Az ellenőrzés módszere: Mintavétel alapján dokumentum alapú, interjú
Az ellenőrzött időszak: 2014. január 1-jétől 2015. december 31-ig
Az ellenőrzés ütemezése: 2016. I. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás 1 fő ellenőrnek 5 ellenőrzési nap


3. Az ellenőrzött intézmény: Szociális Gondozási Központ
Az ellenőrzés tárgya: Házi segítségnyújtás, étkeztetés nyilvántartása
Az ellenőrzés célja: A tevékenység szabályozottságának, és működtetésének felülvizsgálata
Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi-gazdasági, rendszer és szabályszerűségi
Az ellenőrzés módszere: Mintavétel alapján dokumentum alapú - interjú
Az ellenőrzött időszak: 2014. január 1-től 2015. de3cember 31-ig
Az ellenőrzés ütemezése: 2016. I. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás 1 fő ellenőrnek 5 ellenőrzési nap

4. Az ellenőrzött intézmény: DR. NAGY LÁSZLÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNY
Az ellenőrzés tárgya: Iskolai étkeztetés térítési díjainak beszedése, elszámolása

Az ellenőrzés célja: A térítési díjak beszedésének szabályozása és gyakorlata megfelelő-e
Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi
Az ellenőrzés módszere: Szúrópróba szerű
Az ellenőrzött időszak: 2014. szeptember 1-től 2015.december 31-ig
Az ellenőrzés ütemezése: 2016. II. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás 1 fő ellenőrnek 5 ellenőrzési nap

5. Az ellenőrzött intézmény: Kőszegi Újvárosi Óvoda és tagintézményei
Az ellenőrzés tárgya: Intézmény gazdálkodása, statisztikai adatszolgáltatása
Az ellenőrzés célja: A szabályozottság, a gazdálkodás és a statisztikai adatszolgáltatás megfelel-e a jogszabályoknak
Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi-gazdasági
Az ellenőrzés módszere: Mintavétel alapján szúrópróba szerű
Az ellenőrzött időszak: 2014. január 1-től 2015. december 31-ig
Az ellenőrzés ütemezése: 2016. II. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás 1 fő ellenőrnek 6 ellenőrzési nap

6. Az ellenőrzött intézmény: Kőszegi Nemzetiségi Önkormányzatok
(Roma, Német, Horvát)

Az ellenőrzés tárgya: Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodása
Az ellenőrzés célja: nemzetiségi önkormányzatoknál a pénzeszközök megfelelően kerültek felhasználásra, továbbá annak vizsgálata, hogy a korábbi évben lefolytatott ellenőrzés javaslatai miképpen hasznosultak.

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi-gazdasági
Az ellenőrzés módszere: Mintavétel alapján szúrópróba szerű
Az ellenőrzött időszak: 2016. január 1-től 2015. december 31-ig
Az ellenőrzés ütemezése: 2016. III. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás 1 fő ellenőrnek 6 ellenőrzési nap7. Az ellenőrzött intézmény: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
Az ellenőrzés tárgya:
Közbeszerzési eljárások (Egészségház eszközbeszerzése II. Chernel utcai útburkolat és csapadékvíz elvezetés felújítása
Az ellenőrzés célja: A közbeszerzési eljárás szabályszerűsége, a közbeszerzés lebonyolítása során a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak-e el

Az ellenőrzés típusa: Rendszer – és szabályszerűségi
Az ellenőrzés módszere: Dokumentum alapú
Az ellenőrzött időszak: 2014. szeptember 1-től 2015.december 31-ig
Az ellenőrzés ütemezése: 2016. IV. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás 1 fő ellenőrnek 6 ellenőrzési nap

8. Az ellenőrzött intézmény: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
Az ellenőrzés tárgya:
Közbeszerzési eljárások Egészségház eszközbeszerzése II Zwinger és Európa ház felújítása
Az ellenőrzés célja: A közbeszerzési eljárás szabályszerűsége a közbeszerzés lebonyolítása során a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak-e el

Az ellenőrzés típusa: Rendszer – és szabályszerűségi
Az ellenőrzés módszere: Dokumentum alapú
Az ellenőrzött időszak: 2014. szeptember 1-től 2015.december 31-ig
Az ellenőrzés ütemezése: 2016. IV. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás 1 fő ellenőrnek 6 ellenőrzési nap
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.